Mukis atsinaujino!
 

Naujos profesijos

 

NAUJOS PROFESIJOS


Duomen? ininierius

Organizacijos paprastai surenka didiulius kiekius duomen?, tod?l turi pasir?pinti atitinkamomis technologijomis ir ?darbinti kompetenting? moni?, galin?i? utikrinti, kad duomenys b?t? tinkami naudoti, kol pasieks duomen? mokslininkus ir analitikus. Tai duomen? ininieriaus darbas kurti sistemas, skirtas saugoti ir analizuoti didelius duomen? kiekius. Galutinis ininieriaus tikslas padaryti duomenis prieinamus, kad organizacijos gal?t? juos naudoti vertindamos ir optimizuodamos savo veikl?.

Duomen? ininierius viena naujausi? ir grei?iausiai svarb? ?gaunan?i? profesij?. iuo metu specialist? paklausa virija pasi?l?. Esant dideliam darbuotoj? tr?kumui duomen? ininieriai jau pa?ioje darbo pradioje gauna didesnius atlyginimus nei kiti bendros darbo rinkos dalyviai ir turi puikias darbo s?lygas.

Parengta pagal: https://ktu.edu/news/duomenu-inzinieriai-nauja-madingiausia-profesija-paklausa-smarkiai-virsija-pasiula/

https://www.coursera.org/articles/what-does-a-data-engineer-do-and-how-do-i-become-one


Elektroninis sportas


E-sportas nauja, vis labiau populiar?janti sporto r?is, kurios erdv? yra vaizdo aidimai.

E-sporto atstovai vadinami kiberatletais. J? kelias ? tiksl? n?ra paprastas: daug laiko ir kantryb?s reikalauja aidim? valdymo ?ranki? studijavimas, b?tinos intensyvios treniruot?s, taigi didel?s fizin?s ir mentalin?s apkrovos neivengiamos.

Turnyr? rezultatai ymia dalimi priklauso nuo aid?j? reakcijos grei?io (s?km? gali nulemti milisekund?s). Be meistrikumo, ?g?di?, labai svarbi ir technin? pus? ?rangos kokyb?.

Naujoji sporto r?is vystosi su ymiai didesniu pagrei?iu negu kuri kita. Taip spar?iai skintis keli? iai naujokei pad?jo technologij? pl?tra tiesiogines aidim? transliacijas gali steb?ti ikart milijonai i?rov?.

iuo metu e-sportas labiausiai ipopuliar?j?s Azijoje, Amerikoje ir Vakar? Europoje, bet nemaai besidomin?i?j? yra ir Lietuvoje.

Daugiau informacijos: https://www.alfa.lt/straipsnis/50066745/ar-esportas-yra-sportas

https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/esportas-dideles-emocijos-milziniski-pinigai-ar-tik-tolimos-ateities-prognozes-646-781894


Virtualios realyb?s urnalisto profesija


Virtualios realyb?s urnalistika viena naujausi? ir grei?iausiai besivystan?i? urnalistikos sri?i?.

Tai yra istorij? pasakojimas 360 laipsni? ir t?riniais (volumetriniais) vaizdo reportaais, steb?tojui sudaran?iais dalyvavimo perteikiamuose ?vykiuose ?sp?d?. Taip pat naudojami papildytos realyb?s ir ?traukiantys reportaai.

Virtualios realyb?s urnalisto taikiklyje sud?tingos sritys. Daniausiai nuvie?iami ?vykiai, susij? su ?vairiomis stichin?mis nelaim?mis.

Virtualios realyb?s urnalisto siekis ne tik pakankamai tiksliai atkurti ?vykius, bet ir sukurti terp?, leidian?i? juos vertinti kitaip, negu tiesiog skaitant ar klausant.

mogus geriau ?sisavina informacij?, kuri? gali pajausti, igyventi arba patirti praktikai. Tod?l virtualios realyb?s reportaais ne tik atkreipiamas d?mesys ? skaudius pasaulio ?vykius, bet ir sudaroma galimyb? juos vertinti daug empatikiau.

Virtualios realyb?s urnalistikos pavyzdiai:
http://www.empatheticmedia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hUWqQ9F3sJk
https://www.youtube.com/watch?v=9qhQKRXtSAM
Daugiau informacijos:
https://www.prisijungusi.lt/renginiai/virtualios-realybes-zurnalistika/


SKAITMENIN?S GAMYBOS ININIERIUS

Niekam n?ra paslaptis, kad iuolaikiniai gamintojai tampa vis labiau priklausomi nuo skaitmenini? technologij?: duomenys ir j? analiz? i esm?s kei?ia vis? gamybos proces?. Nuolat did?jantis pramon?s skaitmeninimas ver?ia ?mones keisti gamybos proces?, nes gamybin?s ir skaitmenin?s technologijos tampa vis labiau susijusios.
iuolaikin?je gamyboje vis daugiau proces? perkeliama ? skaitmenin? gamyb?. Spar?iai auga individualizuotos gamybos poreikis, kai, naudojant trij? dimensij? (3D) vizualizacij?, produktas projektuojamas, pagaminamas ir surenkamas atsivelgiant ? individualius kiekvieno vartotojo poreikius.

Susidoroti su kylan?iais darbo rinkos reikalavimais ir technologij? i?kiais skuba Skaitmenin?s gamybos ininieriai.

ios profesijos atstovai geba spr?sti skaitmenin?s gamybos ininerijos udavinius, kurti ir diegti naujas skaitmenin?s gamybos technologijas, vadovauti pramon?s skaitmeninimo proces? projektavimui. Taip pat Skaitmenin?s gamybos ininieriai moka kurti ir ?gyvendinti projektus, atitinkan?ius apibr?ties reikalavimus; puikiai imano skaitmenini? ir tipini? ininerini? ?rengini? konstrukcijas, j? veikimo principus ir funkcijas. Tad jei nusimanai arba labai nor?tum suprasti skaitmenin?s gamybos veiklos organizavimo principus, skaitmenin?s gamybos grandi? nuoseklum? ir s?veik? ir tau b?t? ?domu numatyti gamybos pramon?s poreikius ir operatyviai reaguoti ? rinkos naujoves bei poky?ius i profesija yra TAU.

Parengta pagal https://www.vgtu.lt/mechanikos-fakultetas/studijos/bakalauro-studiju-programos/81603?pid=296257#Apie program?Daikt? interneto ininierius

Daikt? internetas tai elektronikos prietais? tarpusavio s?veika per interneto tinkl?. Netolimoje ateityje visi ?renginiai bus sujungti tarpusavyje nuo transporto priemoni? ar buities ?rengini? iki imani? laikrodi? ir kitos d?vimos elektronikos.
Daikt? interneto ininerija yra tarpdalykin? studij? programa, jungianti informatikos, elektronikos, kompiuteri? ir telekomunikacij? ininerijos akas ir aukt?sias technologijas.

Didiausios tarptautin?s elektros ir elektronikos ininerijos specialist? asociacijos (IEEE) analitik? nuomone, pl?tojantis daikt? internetui, iki 2020 met? pasaulyje atsiras daugiau kaip milijonas nauj? darbo viet?. Daikt? interneto ininerijos studij? programa tai ? ateit? nukreiptos studijos, kuriose parengiami plataus profilio informatikos specialistai, turintys gili?, nuo iuolaikinio technologij? pasaulio neatsiejam?, kompiuterijos ir telekomunikacij? ininerijos ini? bei geb?jim?.

i studij? programa yra tarp nauj? (2016-2017m.) studij? program? Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Informacijos altiniai:

http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/naujos-studiju-programos-2016-2017-m/108359

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Industrial-Internet-of-Things-Curriculum&docid=0fe3d9f2ca51ee3b1a26eee1d3413a13
viesos technologas ( en. Lighting Engineer)

Vilniaus universitete startavo nauja bakalauro studij? programa viesos technologija (Fizikos fakultetas). i 3,5 met? trunkanti tarpdalykin? programa yra unikali Baltijos alyse ir koncentruojasi ? spar?iai besivystan?ias aukt?j? technologij? sritis.

viesos technologijos koncentruojasi ? tas technologijas, kurios vienaip ar kitaip susijusios su matoma ir nematoma viesa. viesos technologij? programos tikslas yra bendradarbiaujant su viesos technologij? pramon?s ?mon?mis paruoti specialistus, turin?ius bazinius teorinius ir praktinius ?g?dius.

ios profesijos atstovai gali dirbti tradicini? kietak?ni? lazeri? ?mon?se viesos konversija, Ekspla, lazeri? firmoje Altechna, puslaidininkini? lazeri? ir lazerini? komponent? startuolyje Brolis Semiconductors, taip pat, paangi?j? apvietimo technologij? ?mon?se, projektuojan?iose ir diegian?iose kietak?nio apvietimo sprendimus, saul?s element? ir atsinaujinan?i? altini? gamyklos BOD group, Solitek, ?moni? grup?je Baltic Solar Solutions ir Baltic Solar Energy, UAB Precizika-MET SC, industrin?je fotoelektros laboratorijoje ir t.t.

Informacijos altiniai:

https://www.vu.lt/kviecia/rinkis-studijas/studiju-programos/item/792-telekomunikaciju-fizika-ir-elektronika

https://myjobsearch.com/careers/lighting-engineer.html

Nuotrauka Mike Deal i Flickr: http://bit.ly/1oKuznYPakavimo ir spaudos ininerijos specialistas


Pakuo?i? paklausa vis did?ja , ta?iau norint jas gaminti reikia imanyti daugybe dalyk?, toki? kaip tinkamas pakuo?i? mediagos parinkimas, patrauklumas vartotojui, saugi logistika ir pateikimas prekybai, spaudos proces? imanymas ir t.t.

KTU pristat? nauj? unikali? studij? program? Pakavimo ir spaudos ininerija . Pagal j? bus rengiami pakavimo ir spaudos ininerijos specialistai, kurie ?gis pakuo?i? ir spaudos proces? organizavimo ir valdymo ini?, geb?s kuri naudojant naujausias pakuo?i? ir grafini? medij? technologijas, naudoti ir valdyti technologinius procesus bei ?rang?, spr?sti ininerijos studij? krypties problemas, parinkti technologin? ?rang?, taip pat utikrinti jos eksploatacij?.

Pakavimo ir spaudos ininerijos specialistas turi imanyti vis? pakuot?s gyvavimo cikl?, nuo pakuot?s mediag? parinkimo iki atlik? sutvarkymo.

Informacijos altiniai:

https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-pakavimo-ir-spaudos-inzinerija/#dalykai

http://ktu.edu/lt/naujiena/ktu-siuloma-unikali-studiju-programa-atvers-placias-karjeros-perspektyvas

http://pto.lt/svietimas/pakuociu-rusys/SEO specialistas


SEO(Search Engine Optimization) optimizavimas paiekos sistemoms. SEO specialistai padeda ?mon?s puslapiui ar elektroninei parduotuvei pasiekti geresni? rezultat? paiekos sistemose (Google, Bing, Yahoo, Yandex ir kt.), tiksliau tariant, padidinti pardavimus bei prek?s enklo inomum?.

SEO specialistas atlieka veiksmus svetain?s viduje ir internete, siekiant padidinti tos svetain?s raktini? odi? kiekius bei pozicijas paiekos sistemose. Taip pat atlieka raktini? odi? tyrim?, tikrina svetain?s pritaikym? paiekos sistemoms. Dar viena SEO specialisto funkcija yra tekst? optimizavimas paiekos sistemoms teksto raymas ar korekcijos siekant padaryti j? suprantamesniu lankytojui ir paiekos sistemai.

SEO specialistai gali dirbti ?vairaus profilio ?mon?se. ?gij? darbo patirties ir papildom? kompetencij? SEO specialistai gali vadovauti ios srities specialist? veiklai, arba ?steigti individuali? paslaug? verslo ?mon?, vesti mokymus.

Informacijos altiniai:

http://www.seoakademija.lt/products/seo-specialisto-atlyginimas/

https://www.vipartneriai.lt/seo-paslaugos/ka-gali-ir-ko-negali-seo-specialistai/

http://www.kasyraseo.info/

http://www.9b.lt/seo-paslaugos/Arboristas


Arboristas(lot.arbor medis) - arboristikos specialistas sumed?jusi? augal? priei?ros praktikas, siekiantis ?vairiomis priemon?mis isaugoti sveikus augalus ir j? aplink?. Arboristikos tikslas yra sudaryti augalo ilgo, sveiko ir saugaus gyvenimo s?lygas. Ta?iau paprastai arboristui tenka globoti augal?, kuris jau turi loving?j? randuot?j? praeit?, o j? atitaisyti daniausiai reikia daug laiko ir ne vieneri? met?, pastang? ir t.t. Tinkama priei?ra galima itaisyti praeities priei?ros klaidas ir prailginti augalo gyvavimo laik?.

Arboristas yra auktos kvalifikacijos specialistas, si?lantis augalo priei?ros sprendimus, grindiamus teorin?mis ir praktin?mis arboristin?mis iniomis, atsivelgiant ? gamtos (aplinkos) apsaugos ?statymus ir kitus norminius reglamentuojan?ius dokumentus, daran?ius ?tak? mogaus saugumui. S?lyginai arboristik? galima suskirstyti ? emutin? ir auktumin?, ? primityvi?j? - m?g?jik?j? ir profesionali?j?. Kai kuriuos arboristinius metodus ir b?dus naudoja kiekvienas m?s? sodininkas, taikydamas elementari?j? ?prastin? medeli? priei?r? ir glob?. Ta?iau susistemint? teorini? ir praktini? ini? disciplin?, principus, metodikas, technologijas ir rekomendacijas gali pasi?lyti tik arboristika.

Arboristika tai nevien paminklini? ar senoli? medi? priei?ra. Arboristika prasiseda nuo k?stuvo, nuo s?kl? brandinimo ir daiginimo. Teisingai pradeti nuo s?klos (arba vegetatyviniu b?du padauginti) sodinuk? arboristui reikia s?kming? augalo gyvenim?. Tod?l labai svarbi arboristikoje yra medio sodinimo ir v?liau sekan?ios priei?ros reikm?. Didelis d?m?sys skiriamas augalo aplinkai, augalo pamat? pamatui jo didenybei dirvoemiui, jo kokybei.

Arboristas, ?takodamas medio habit?, dalyvauja kratovaizdio formavimo procese. Projektuojam?, esam?, restauruojam? eldyn? augal? dabartis ir ateitis priklauso nuo teisingai pasirinktos arboristin?s strategijos ir taktikos.

Arboristas auktalipys tuo pa?iu metu yra ir medio ekosistemos tyrin?tojas. Sunku net ?sivaizduoti, kokia organizm? karalyst? klesti ten - medio vir?n?j?. Milin? augal?, toki? kaip, pavyzdiui, apskritalapio eukalipto (Eucalyptus globulusLabill.) ar visal?s sekvojos (Sequoia sempervirens(D. Don) Endl.) lajos terminale (apie 100m auktyje) aptiktos visikai naujos, niekada nenustatytos ir neapraytos em?s paviriuje r?ys. Taip arboristas praple?ia biologijos disciplin? painim?.

Informacijos altiniai:

http://arboristai.lt/rengini-kalendorius/963-organizuojami-arborist-mokymo-kursai73

http://www.alenis.lt/index.php?id=459

http://www.ergliarods.lv/

Interaktyvios kartografijos specialistas

Globalizacijos procesai ir spar?ios technologin?s permainos kei?ia darbo rink?, greitai kei?iasi ir pats profesij? em?lapis. Pasaulyje vykstantys profesij? kaitos procesai neaplenkia ir Lietuvos.

Studij? kokyb?s vertinimo centras patvirtino dar vien? nauj? studij? program?, kurios pavadinimas Interaktyvioji kartografija. Interaktyvioji kartografija tai ne tik em?lapi? ir atlas? sudarymas bei parengimas spaudai, bet ir geostatistikos analiz?, modeliavimas, trimat?s erdv?s vizualizavimas, interaktyvi? em?lapi? paslaug?, vizualizacijos produkt? internete k?rimas ir nuolatinis palaikymas.

iomis dienomis ?vairias fizines ir socialines aplinkas galime steb?ti realaus laiko em?lapiuose kompiuteriu ar mobiliaisiais ?renginiais. Papras?iausias su kasdiena susij?s pavyzdys or? em?lapiai: matome temperat?r?, v?jo greit?, debesuotum? bei kitus faktorius. Aktual?s ir transporto em?lapiai danas miestietis stebi informacij? apie sp?stis, kur juda vieasis transportas. Taigi neabejotina, kad k?rybik?, imana?i? verslo organizavim? bei geban?i? sudaryti ?vairius kartografinius ir reprezentacinius k?rinius specialist? poreikis ateityje tik augs.

Parengta remiantis:http://www.kaunokolegija.lt/nauja-studiju-programa-interaktyvoji-kartografija/

Gyvensenos medicinos specialistas

Gyvensenos medicina tai nauja ?rodymais pagr?stos medicinos aka, kurioje gyvensenos keitimas (mityba, fizinis aktyvumas, streso valdymas, socialin? parama, aplinkos kontrol?) naudojamas siekiant ivengti, gydyti ir igydyti l?tines ligas, veikiant j? prieastis. Gyvensenos medicinos intervencijos apima sveikatos rizikos vertinim?, konsultavim? elgsenos keitimo klausimais ir klinikin? gyvensenos modifikacij? taikym?, kartu su kitais iuolaikiniais gydymo b?dais.

Gyvensenos medicinos specialistai tai tarsi jungtis tarp asmens ir visuomen?s sveikatos priei?ros sri?i?, gebantys valdyti ligas, koreguodami gyvensen?. iuo metu Lietuvoje gyvensenos medicinos specialist? rengimas vykdomas dviem pakopomis:

Lietuvos sporto universitete (LSU) biomedicinos krypties sporto pirmosios pakopos bakalauro studij? programa Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena angl? kalba (nuo 2014 met?).

Lietuvos sveikatos moksl? universitete visuomen?s sveikatos krypties antrosios pakopos(magistro kvalifikacinis laipsnis) studij? programa Gyvensenos medicina (nuo 2016 met?).

Gyvensenos medicinos studij? programa ne tik nauja, perspektyvi mokslo ir praktin?s veiklos sritis, bet ir galimyb? t?sti mokslin? veikl? studijuojant doktorant?roje. Planuojama, kad nuo 2018 met? studijas bus galima t?sti LSMU doktorant?roje. Lietuvos vietimo sistemoje gyvensenos medicina priskiriama visuomen?s sveikatos studij? kryp?iai.

Detalius studij? program? apraymus galite rasti:

Baig? studijas gyvensenos medicinos specialistai gal?s dirbti vieajame ir priva?iame sektoriuje asmeniniu konsultantu gyvensenos medicinos ir gyvenimo b?do keitimo srityje, fizinio aktyvumo treneriu sporto ir sveikatingumo klubuose visuomen?s sveikatos biuruose, sanatorijose, SPA centruose, kurti ir ?gyvendinti vietimo ugdymo programas sveikos gyvensenos srityje; kurti savo konsultacin? versl?.

?gyvendinant vyriausyb?s 20172020 m. programos nuostatas bus siekiama, kad ateityje LSMU parengti gyvensenos medicinos specialistai gal?t? dirbti eimos gydytoj? komandose ir aktyviai prisid?s prie Lietuvos gyventoj? sveikatos gerinimo.


Informacijos altiniai:

http://www.sveikata.org/gyvensenos-medicinos-studiju-programos-lietuvoje/

http://www.lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/gyvensenos-medicina--raktas-i-letiniu-neinfekciniu-ligu-valdyma.html

http://www.lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/gyvensenos-medicina--naujas-poziuris-i-letiniu-neinfekciniu-ligu-valdyma.html


Iliustracijos altinis:http://www.medpagetoday.com/Blogs/LifestyleMedicine/50735