Mukis atsinaujino!
 

Profesijos, kuri? jau n?ra

 

PROFESIJOS, KURI? JAU N?RA

Kas buvo ir yra svarbiausia renkantis profesij?? Garsus austr? poetas Rainer Maria Rilk? laike jaunajam raytojui-poetui ra?: J?s dairot?s ior?n, o dabar to Jums vis? pirmiausia nevalia daryti. Niekas negali Jums patarti ir pad?ti, niekas. Yra tiktai vienas b?das. Eikite ? save. Itirkite prieast?, ver?ian?i? Jus rayti; itirkite, ar ji, suleidusi savo aknis giliausioje J?s? irdies vietoje, prisipainkite pats sau, ar mirtum?te, jeigu Jums b?t? neleidiama rayti. Tatai vis? pirmiausia: paklauskite pats save tyliausi? savo nakties valand? ar privalau rayti? Kaskit?s ? save, iki rasite gil? atsakym?. Ir jeigu jis b?t? teigiamas, jeigu gal?tum?te atsiliepti ? it? rimt? klausim? tvirtu ir paprastu Privalau, tai kurkite savo gyvenim? vadovaudamiesi ia b?tinybe (R. M. Rilk?, 1903[1]).

Neabejotinai ie patarimai aktual?s ilieka ir iandien, ta?iau vistik ?domu pavelgti ? tai, k? mon?s dirbdavo anks?iau, koki? jiems geb?jim? reik?davo ir kokios profesijos egzistavo dar praeitame imtmetyje ar net anks?iau (XVIII-XX a.). Tod?l, pasitelkdami istoriniais altiniais, pristatysime buvusi? profesij? Lietuvoje ir kitose alyse, kurios iandien mums gali pasirodyti kiek keistos, paslaptingos, gan?tinai ?domios ar net kai kuriais atvejais juokingos. Taigi:


[1] Pagal:http://www.nemokamosknygos.lt/uploads/files/Rainenris Marija Rilke- Laiskai jaunajam rasytojui.pdfVarovas (en. Drover)

Tai profesijos atstovas, kurio darbas buvo laukose varyti galvij? arba avi? kaimenes.

Varovas varo kaimen? galvij?

(http://www.justverse.com/images/drover.jpg)


Kanapi? ukuotojas (en. Hemp dressers)


ios profesijos atstovas, su specialiu dantytu ?rankiu ukuodavo kanapi? pluotus ir atskirdavo kiet?sias kanapi? dalis nuo velni?j?.

Darbuotojas prie kanapi? ukavimo stakli? (Library Of Congress)Graveriai (en. Lapidaries)


Asmenys, kurie pasirinkdavo i? profesij?, buvo laikomi menininkais. Jie rinkdavo graius akmen?lius ir mineralus, juos graviruodavo ir jais dekoruodavo ?vairius daiktus.

Spalvoti akmenukai (genista / Flickr)Degtuk? gamintojai (en. Match makers)
.


ios profesijos tikslas yra gaminti degtukus. Kadangi degtuk? gamybai reik?davo dviej? moni?, daniausiai ios profesijos imdavosi vyras ir mona.

Dailininko Gerardo van Honthorsto paveikslas Degtuk? gamintojai (1625)Okultistai (en. Occultists)


Tai buvo mon?s, kurie studijuodavo ir dom?davosi magij?, alchemij?, ekstra sensoriniais geb?jimais, astrologija, dvasiomis ir ateities b?rimu.

James Jen nuotrauka Moteris vaiktanti maldos labirintu (2009)Karjero darbininkai (en. Quarrymen)
.


Karjero darbininkai buvo asmenys, kurie dirbdavo karjere arba vadovaudavo karjero darbams. Karjeras, tai yra atvira kasin?jim? aiktel? skirta igauti mineralus, uolienas ir kitas nauding?sias ikasenas.

Neinomo autoriaus nuotrauka Dinorvingo karjere darbuotojai tao skal? (1910)Kurpalius (en. Shoe peg maker)
.


Tai toks profesijos atstovas, kurio pagrindinis darbas buvo i medio idroti kurpalius, kurie buvo naudojami bat? siuvime, tam kad batas neprarast? tinkamos formos.

Kurpaliaus darbo diena (Vakar? Lig?rijos Etnografijos muziejus, Italija 2009)Salareatus gamintojai (en. Salaeratus makers )
.


Tai kokie chemikai, kurie gamino valgom?j? sod?.

Dailininko Garielio Metsu paveiklas Chemikas (1651-1667)


Kaminkr??iai

ios profesijos atstovai api?r?davo ir valydavo d?mtraukius. Kaminkr??iai tur?jo b?ti vikr?s ir gerai fizikai pasireng?. is darbas danai vykdavo dideliame auktyje, tod?l buvo pavojingas.

altinis: http://www.businessinsider.com/11-jobs-from-1850-that-are-totally-extinct-2013-9Miesto auklys

Prie ?sitvirtinant radijui ir televizijai, miesto mon?s aktualias naujienas igirsdavo i miesto auklio.

altinis: https://good.co/blog/extinct-jobs/


Produkt? aldytojai

Prie atsirandant aldytuvams, maisto aldymo funkcij? atlikdavo produkt? aldytojai. ios profesijos atstovai pjaustydavo led? ? gabaliukus ir talpindavo juos ? d?es. Paruotos d??s buvo pardavin?jamos ir namuose atlikdavo aldiklio funkcij?.

altinis: https://good.co/blog/extinct-jobs/


Arbatos vir?jai

Arbatos vir?jais danai dirbdavo jauni vyrai, ar mokiniai. Jie virdavo ir patiekdavo arbat? kitiems ?mon?s darbuotojams.

altinis: http://www.goodhousekeeping.com/life/g4530/odd-obsolete-jobs/?slide=8


Ryininkas

Ryininkai valdydavo ir reguliuodavo ?vairius jungiklius ir svirtis. ios profesijos atstovai utikrindavo skland? traukini? jud?jim? reikiama kryptimi.

altinis: http://www.goodhousekeeping.com/life/g4530/odd-obsolete-jobs/?slide=32


Akmens skaldytojai

Akmens skaldytojai igaudavo akmenis i em?s. Igautas akmuo daniausiai buvo naudojamas statybose bei kuriant nam? interjer?.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Krosniak?riai

Anglies krosniak?riai dirbdavo dideli? laiv? katilin?se. Jie apr?pindavo laiv? kuru ir utikrindavo skland? j? plaukim?. Tai buvo labai sunkus ir pavojingas darbas.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Radijo aktoriai

Kai dar nebuvo televizijos, radijas transliuodavo ?vairias pramogines laidas. Situacij? komedijoms buvo reikalingi aktoriai, kurie ?k?nydavo skirting? bals? personaus.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Gamyklos lektoriai

Gamyklos bei fabrikai samdydavo specialius lektorius, kurie darbuotojams skaidydavo literat?r?, ar dainuodavo. Taip buvo siekiama pralinksminti ir pa?vairinti nuobod? gamyklos darbuotoj? darb?.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Lifto operatoriai

ie specialistai buvo atsakingi u saug? asmen? perveim? ? pageidaujam? pastato aukt?.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Maisto ragautojai

Prie ?vedant maisto saugos ir kokyb?s standartus buvo sud?tinga kontroliuoti produkt? sudedam?sias dalis. Siekiant utikrinti, kad tam tikrame produkte neb?t? sveikatai kenksming? mediag?, reik?jo tirti jo sud?t?. Maisto ragautojai valgydavo ?vairius produktus ir taip ?vertindavo, ar jie yra saug?s ir tinkami platesniam vartojimui.

altinis: http://ijr.com/2014/09/173651-13-jobs-used-important-longer-exist/Ledo kirt?jai

D?ka animacinio filmuko Ledo alis (angl.Frozen) vaikams ir suaugusiems buvo priminta egzistavusi ledo kirt?j? profesija, kuri buvo ypatingai svarbi, nes anuo metu, neturint aldytuv?, ledas buvo vienintel? ieitis kuo ilgiau ilaikant nesugendant? maist?. Ledo kirtikai iemos metu eidavo ant eer? ar ualusi? upi? su specialiais ilgais pj?klais ir ipjaudavo didelius gabalus ledo, kuriuos v?liau talpindavo r?siuose ar kitose v?siose vietose. i profesija buvo itin pavojinga, nes ledo kirt?jai rizikuodavo ?kristi ? ledin? vanden? (1 ir 2 pav.).
1 ir 2 pav.Ledo kirt?jai savo darbo vietoje ant vandens telkini?.

altinis:http://www.sfgate.comGarso lokatoriai-akustikai

Dar prie atsirandant moderniems sekimo aparatams karybos srityje, buvo naudojami tokie prietaisai, kuri? d?ka specialistas ?d?miai klausydamas gal?davo igirsti bei nustatyti art?jan?i? l?ktuv? pad?t? (3 ir 4 pav.).
3 ir 4 pav.Garso lokatoriai-akustikai klausydamiesi stengdavosi nustatyti art?jan?i? l?ktuv? pad?t?.

altinis:http://www.sfgate.commogus-adintuvas

Kaip mon?s keldavosi rytais prie atsirandant imani?j? telefon? adintuvams? O gi juos budindavo specialiai ? darb? atlikdav? mon?s-adintuvai, belsdav?si rytais ? langus arba duris su specialia lazdele, ant kurios smailagalio b?davo pritvirtintas akmenukas (5 pav.).5 pav.mogus-adintuvas anksti rytais budindavo mones Ryt? Londone.

altinis:http://www.sfgate.comK?gli? sustatytojas

Dar iki pra?jusio imtme?io vidurio boulingo aidimo klubuose buvo samdomi mon?s, o neretai ir vaikai, kad sustatyt? aid?j? numutus k?glius (6 ir 7 pav.).

6 pav. Vaikai laukia aidimo pabaigos, kad gal?t? sustatyti k?glius.

7 pav. 1957 m. k?gli? sustatytojai prie atsirandant automatizuotoms technologijoms.

altinis:http://www.sfgate.com


iurki? gaudytojai

Praeito imtme?io pradioje egzistavo profesija, kurios, matyt, iandien niekas nesirinkt? iurk? gaudytojai. ie mon?s Europos alyse buvo samdomi tam, kad b?t? kontroliuojamas iurki? paplitimas. Profesija pavojinga, nes specialistai gal?davo bet kuriuo metu nukent?ti nuo grauik? ?kandim? ar net usikr?sti ?vairiomis ligomis, ta?iau jie saugojo kitus gyventojus nuo i? galim? pavoj? (8 ir 9 pav.).

8 ir 9 pav. Po s?kming? iurki? gaudyni?.ibintininkas

Galima sakyti, kad iandienos gyvenimas tapo kiek maiau romantikas, ypa? kai nustojo veikti ibintininko profesija (10 ir 11 pav.).10 ir 11 pav. Seniausias Londono ibintininkas gesindavo gatv?se viestuvus dar iki 1950 m.

altinis:http://www.sfgate.comMiko (sieli?) plukdytojai

Tai pats pigiausias ir kartais vienintelis ?manomas medienos gabenimo i kirtavie?i? ? apdirbimo vietas b?das. Daugelyje miking? viet? n?rakeli?ir geleinkeli?, atstumai dideli, tod?l patogiausia paleisti medien? plaukti pasroviui vandeningomis up?mis (12 pav.). inoma, iais laikais daniausiai mediena gabenama patikimesniais b?dais:geleinkeliais, mikoveiaisarbakrovininiais laivais.

12 pav. Miko (sieli?) plukdytojai savo darbo vietoje.

altinis:http://www.sfgate.comTelefono operatorius

Dar prie atsirandant skaitmenin?ms technologijoms, leidian?ioms susieti telefonin? ry? tarp miest? ar tarp skirting? ali?, buvo ypatinga profesija telefono operatorius, pad?j?s sujungti telefoninius skambu?ius. Daniausiai ? darb? dirbdavo moterys (13 ir 14 pav.).13 ir 14 pav.Telefono operatoriai (-?s) sujungia telefoninius skambu?ius.


altinis:
http://www.sfgate.comMirusi?j? k?n? grobstytojai (prik?l?jai, angl. resurrectionists)

inoma, tai ne profesija, bet nelegalus usi?mimas, kur? atlikdavo slapta samdomi mon?s, pristatydav? mirusi?j? k?nus ? kai kuri? medicinos mokykl? morgus, kad studentai bei medicinos tyrin?tojai gal?t? atlikti ?vairius bandymus (15 pav.).15 pav. Mirusi?j? k?n? grobstytojai atlieka savo nelegal? darb?.

altinis:http://www.sfgate.com