Mukis atsinaujino!
 

Ar žinojai?

 


10 reikalingiausi? rytojaus darbo ?g?dži?


Pasaulio ekonomikos forumas atliko tyrim? naudodamasis „LinkedIn“ ir internetin?s mokymosi platformos „Coursera“ duomenimis ir nustat? reikalingiausius 2025 m. ?g?džius darbe.

Per ateinan?ius penkerius metus did?jant technologij? pritaikymui darbe keisis ir naudojimosi technologijomis poreikis, tod?l vidutiniškai 4 proc. darbuotoj? bus reikalingas persikvalifikavimas.

Tyrimas atliekamas nuo 2016 m. ir vieni iš labiausiai reikaling? ?g?dži? vis dar  išlieka kritinis m?stymas ir problem? sprendimas. Ta?iau šiais metais naujai atsirado sav?s valdymo ?g?džiai, tokie kaip aktyvus mokymasis, atsparumas, tolerancija stresui ir lankstumas.

 

Tai yra 2025 m. reikalingiausi ?g?džiai:

 

·         Analitinis m?stymas ir inovacijos;
·         Aktyvusis mokymasis ir mokymosi strategija;
·         Kompleksinis problem? sprendimas;
·         Kritinis m?stymas ir analizavimas;
·         K?rybingumas, originalumas ir iniciatyvumas;
·         Vadovavimas ir socialin? ?taka;
·         Naudojimasis technologijomis, steb?sena ir kontrol?;
·         Technologij? dizainas ir programavimas;
·         Atsparumas stresui ir lankstumas;       

 


  Parengta pagal: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Education+and+Skills&utm_content=24/10/2020+03:00&fbclid=IwAR0TjjyS-KnG-v95x6yfWIkMT7QLit_PkJPYV7XmG9zN0VvCq6_JG3gderI 

 


2030 met? profesijos

Vizionieriai skelbia koki? profesij? galime laukti 2030 metais. Koki? ?g?dži? reik?s ateities darbams? Kokias pasaulines problemas spr?s dabar mokyklos suole s?dintys vaikai? Ir, galiausiai, kuo jie dirbs 2030-aisiais? ?domu tai, kad šalia b?tin?j? ?g?dži?, toki? kaip k?rybingumas, kritinis m?stymas, kompleksinis problem? sprendimas, STEM (science, technology, engineering ir maths), manoma, 2030-aisiais bus itin svarbios šios: protinis elastingumas (mintis – elgesys – asmenyb?), žmogiškumas, tarpdisciplinin?s žinios ir SMAC (social, mobile, analytic ir claud).

 

Ateities profesij? s?rašas:

 1. Atliek? inžinierius / inžinier? (Trash Engineer) 
 2. Alternatyviosios energijos konsultantas / konsultant? (Alternative Energy Consultant) 
 3. Žem?s dreb?jim? prognozuotojas / prognozuotoja (Earthquake Forecaster) 
 4. Medicinos slaugas / slaug? (Medical Mentor) 
 5. Organ? / k?no dali? k?r?jas / k?r?ja (Organ/Body Part Creator) 
 6. Atminties chirurgas / chirurg? (Memory Surgeon) 
 7. Asmeninio našumo specialistas / specialist? (Personal Productivity Person) 
 8. Asmenini? / buitini? išmani?j? ?rengini? saugos specialistas / specialist? (Personal Internet of Things (IoT) Security Repair Person) 
 9. Karantino specialistas / specialist? (Quarantine enforcer) 
 10. Komercini? skrydži? ? kosmos? pilotas / pilot? (Commercial Space Pilot)
 11. Integruot? stog? sistem? dizaineris / dizainer? (Integrated Roof Systems Designer) 
 12. Agroekologas / agroekolog? (Agroecologist)
 13. Laukin?s gamtos atk?r?jas / atk?r?ja (ReWilder) 
 14. Nostalgistas / nostalgist? (Nostalgist) 
 15. Paprastumo ekspertas / ekspert? (Simplicity Expert) 
 16. ?mon?s kult?ros ambasadorius / ambasador? (Company Culture Ambassador) 
 17. Robot? konsultantas / konsultant? (Robot Counsellor) 
 18. Estetikos specialistas / specialist? (Aesthetician) 
 19. Mokymo standart? pareig?nas / pareig?n? (Curriculum Standards Officer) 
 20. Skaitmenin?s atminties specialistas / specialist? (Digital Memorialist) 
 21. Etikos ekspertas „naujajam mokslui“ („New Science” ethicist)
 22. Marketingo elektronin?s medijos k?r?jai (Marketing eMediamaker)
 23. Multimarketingo specialistas /specialist? (Multi-Marketer)
 24. Perdirbamo dizaino specialistas /specialist? (Recyclable design specialist)
 25. Pirkim? prognozi? analitikas / analitik? (Purchase prediction analyst
 26. Mokyklos mitybos specialistas /specialist? (School nutrionist)
 27. Išmaniojo kubo technikas / technik? (Smartcube technician)
 28. Kaimynyst?s priži?r?tojas / priži?r?toja (Neighbourhood watch officer)
 29. Regionini? tinkl? direktorius / direktor? (Regional grid director)
 30. Biojuost? montuotojas / montuotoja (Biofilm installer)

 

 

Jei dar s?di mokyklos suole, pats laikas pam?styti, kurios iš ši? ateities profesij? b?t? ?domiausios Tau!

 

Parengta pagal https://busiu.eu/projektai/16990/busiu-kurejaskureja-2030-aisiais-10-ateities-profesiju-prezentacija-teorine-medziaga-i-asis-rinkinys?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lietuvos_100_mecio_nacionaline_karjeros_savaite_365_salies_mokyklos_ir_153_tukstanciai_moksleiviu&utm_term=2018-10-21?DOMIAUSI?, RE?IAUSI? IR KEIS?IAUSI? DARB? TOP 15

 

Pasaulyje egzistuoja pa?i? ?vairiausi? profesij?: nuo beprotišk? iki „kiet?“, nuo labai rimt? iki juoking? darb?. Kai kurie žmon?s nutaria nesirinkti populiari? profesij? ir imasi toki? re?iau sutinkam? darb?, kaip sveikinim? atviruk? k?rimas, juvelyrini? dirbini? dizainas ar darbas kruiziniame laive. ?domu? Skaityk toliau ir tur?si prog? sužinoti apie pa?ias keis?iausias, bet kartu labai ?domias profesijas.

 

 1. Ajurvedos gydytojas (en. Ayurveda Healer). Ajurveda yra t?kstan?io met? senumo viena iš ind? medicinos r?ši?. Ajurvedos gydytojo tikslas – pasitelkiant augalin?s kilm?s preparatus subalansuoti paciento fizin? ir psichin? sistem?.

 2. Dviratininkas kurjeris (en. Bike Courier). Dviratininkas kurjeris arba dviratininkas pasiuntinukas si?lo labai nauding? paslaug?, kuri yra ypa? populiari miestuose. Dviratis leidžia išvengti stov?jimo transporto kamš?iuose ir kurjeris užsakyt? maist? ar pašto siuntin? pristato daug grei?iau.

 3. K?no dailininkas (en. Body Painter). K?no dailininkas dažnai dirba mug?se, festivaliuose, meno ir mados renginiuose. Ši profesija turi skirting? specializacij?! Vieni dailininkai piešia ant veido, kas yra labai populiaru vaik? švent?se. Kiti k?no dailininkai dirba muzikos industrijoje – piešdami ant k?no jie kuria atlik?j? ?vaizd?. Dauguma k?no dailinink? dirba kaip laisvai samdomi darbuotojai (en. freelancers).

 4. Spalv? ekspertas (en. Color Expert). Spalv? ekspert? organizacijos „Colorcom“ teigimu, šios profesijos atstovai turi išmanyti spalv? psichologij?, naujausias tendencijas ir madas, demografin? statistik? ir skirtingas spalv? k?rimo technologijas tam, kad gal?t? patenkinti pa?ius ?vairiausius klient? pageidavimus – nuo vaiko kambario sien? spalvos iki verslo korporacijos logotipo dizaino.

 5. Feng Shui konsultantas (en. Feng Shui Consultant). Feng Shui yra senovin? Kin? meno ir mokslo sritis, kurios pagrindas yra Taoist princip? taikymas. Feng Shui specialistai daug d?mesio skiria tekan?iai energijai „Chi“, kuri, pasak j?, padeda užtikrinti sveikat?, gerov? ir laim?. Feng Shui gali b?ti pasitelkiamas planuojant ?vairias erdves: namus, biur?, sod?, parduotuv? ir t.t. Atsižvelgdamas ? daugel? detali? Feng Shui konsultantas ?vertina spalvas, apšvietim?, daikt? ir bald? išd?stym? patalpoje.

 6. Netikras Facebook vartotojas (en. Fake Facebooker). Šios profesijos atstovas turi puikiai išmanyti socialini? tinkl? veikimo principus. Jo darbo tikslas yra kurti ir valdyti netikras Facebook vartotoj? paskyras. Tokios paskyros dažnai naudojamos reklamos sklaidai siekiant didinti ?moni? pardavimus.  

 7. Kvap? k?r?jas (en. Flavorist). Kvap? k?r?jas kuria dirbtinius ir nat?ralius kvapus. Kvap? k?r?jas dažnai yra baig?s chemijos arba biochemijos srities studijas, dirba parfumerijos kompanijose.

 8. Aromat? chemikas (en. Fragrance Chemist). Aromat? chemikas – tai mokslininkas, kurio specializacija – kvap? molekul?s. Aromat? chemiko darbas – išrasti ir testuoti kvepalus, muil? kvapus, k?no losjon? ir tualetinio vandens aromatus. Šie specialistai turi tur?ti tvirtus chemijos ir biochemijos žini? pagrindus ir ši? sri?i? išsilavinim?.

 9. Hipoterapeutas (en. Hippotherapist). Kadangi lotyniškai „hippo“ reiškia „arklys“,tai ir hipoterapijos metu b?tinai dalyvauja arkliai. Kadangi arklio jud?jimas pagal dubens fiziologij? yra labai panašus ? žmogaus, jodin?jimas žirgais gali b?ti labai naudingas pacientams, turintiems tiek fizin?, tiek psichin? negali?. Šio gydymo r?šis yra populiari gydant vaikus su autizmo spektro sutrikimu, išs?tine skleroze, Dauno sindromu ir kitomis ligomis.

 10. Sodininkyst?s terapeutas (en. Horticultural Therapist). Sodininkyst?s terapija tai terapija, kurios metu gydoma pasitelkiant augal? sodinimo ir prieži?ros procesus. Sodininkyst?s terapeutai dirba su pacientais, turin?iais fizin? ir / arba psichin? negali?. Sodininkyst?s terapija gali b?ti naudojama reabilitacijos klinikose, kal?jimuose, mokyklose, ligonin?se.

 11. Nag? lak? pavadinim? k?r?jas (en. Nail Polish Namer). Turb?t kiekvienas, lakuojantis nagus bent kart? gyvenime yra atkreip?s d?mes? ? pavadinimus, užrašytus ant nag? lako buteliuk?. Kartais pavadinimai b?na labai ?dom?s ir unikaluso kartais tiesiog juokingi. Nag? lak? pavadinim? k?r?jai dirba dekoratyvin? nag? kosmetik? gaminan?i? ?moni? rinkodaros skyriuose, ta?iau ne visos tokios ?mon?s turi galimyb? nusisamdyti profesionalius ir k?rybiškus nag? lak? pavadinim? k?r?jus.

 12. Internetinis recenzentas (en. Online Reviewer). Internetinis recenzentas dažnai dirba namuose, pagrindiniai jo darbo ?rankiai yra kompiuteris ir internetas. Internetini? recenzent?, dirban?i? tokiose ?mon?se kaip„TripAdvisor“ arba „Yelp“, d?ka galime sužinoti apie mus dominan?io restorano ir viešbu?io paslaug? ar produkto kokyb?.

 13. Flirtavimo instruktorius (en. Pick-up Artist Instructor). Flirtavimo mokymais domisi žmon?s, kuriems sud?tinga prieiti prie patinkan?io asmens, j? ar j? užkalbinti. Organizuojami special?s mokymai, kuriuose instruktoriai moko, kaip reik?t? flirtuoti, užkalbinti ir kviesti ? pasimatym? patikusi? mergin? ar vaikin?. Tokia paslauga gali kainuoti net 3000 doleri? ir yra paklausi visame pasaulyje.

 14. Profesionalus etiškas programišius (en. Professional Ethical Hacker). Kai išgirstame žod?„programišius“, tuoj pat ?sivaizduojame jaunuol?, kuris s?di prie kompiuterio tamsiame kambaryje. Ta?iau yra profesionali? ?silauž?li?, kurie „bando nulaužti“?mon?s programin? ?rang?, kad ?sitikint?, jog ji yra saugi. Etiški programišiai yra mokami ?silaužti ? ?mon?s tinkl? tam, kad v?liau duot? rekomendacijas, kaip apsisaugoti nuo tikr?j?, pikto siekian?i? programiši?.

 15. Veterinarijos akupunkt?rininkas (en. Veterinary Acupuncturist). Akupunkt?ra yra tradicin?s kin? medicinos dalis, kurioje naudojamos adatos, stimuliuojan?ios skirting? k?no dali? veikl?. Adat? d?riais gali b?ti gydomas chroniškas skausmas, alergija, vaisingumo ir kitos sveikatos problemos. ?domu tai, kad akupunkt?ra taip pat gali b?ti naudojama gyv?n? lig? gydymui. Veterinarijos akupunkt?ra dažniausiai taikoma šunims, kat?ms, karv?ms ir arkliams, bet taip pat gali b?ti taikoma ir mažesniems gyv?nams, tokiems kaip paukš?iai, šeškai ir triušiai.


 

Parengta pagal https://www.thebalancecareers.com/top-weird-and-interesting-jobs-2060110