Mukis atsinaujino!
 

S?km?s istorijos

 

Tadas Vidmantas

2020.04.29

Tadas Vidmantas

 

Tadas Vidmantas – kino režisierius, scenaristas, reklam? k?r?jas. Pristat?s tokius filmus kaip „Gautas iškvietimas" , „Trys milijonai eur?“, „Pats sau milijonierius“ – jis tapo bene s?kmingiausiu lietuviško kino k?r?j?, kurio filmai ? kino sales pritraukia t?kstan?ius ži?rov?. Apie savo karjeros keli? jis sutiko papasakoti mokiniams, dar tik besirenkantiems profesij? ir galb?t svajojantiems apie režisieriaus, scenaristo ar reklam? k?r?jo darb?.
 

Kokios profesijos Jums buvo ?domios ir patrauklios vaikyst?je? Ar nuo mažens svajojote apie režisieriaus, scenaristo darb??

Vaikyst?je svajojau tapti astronomu, v?liau informatiku, o prieš pat baigiant mokykl? – grafikos dizaineriu.
 
Ar pamenate, koks buvo J?s? pirmasis darbas?
Buvau 13 ar 14 met?, dirbdavau arba pas mamos brol?, kur por? savai?i? vasar? dažiau ilg? tvor?, arba pas t?t?, medžio dirbtuv?se, pad?jau jam gaminti baldus. Nepamenu tiksliai.
 
Studijavote grafin? dizain?. Kaip supratote, jog norite b?ti režisieriumi, scenaristu?
Mano studij? metais vykdavo vienos minut?s film? festivalis – kasmet jame dalyvaudavau. Kasmet kažk? laim?davau. Tada ir supratau, kad man tai patinka labiau nei dizainas.
 
Kada suk?r?te savo pirm? film?? Koks jis buvo?
Tai buvo dešimtoje arba vienuoliktoje klas?j. Filmas vadinosi „Laukinio Žmogaus Paslaptis“ ir buvo apie tris skirting? sri?i? specialistus, kurie išsiruošia ? ekspedicij? ieškoti mitinio laukinio žmogaus. Tai buvo 20 minu?i? trukm?s, prastai nufilmuota, bet juokinga komedija.
 
Ar žmogus, norintis dirbti režisieriumi, turi tur?ti koki? nors išskirtini? savybi?, dom?jimosi sri?i??
Jis turi geb?ti pakelti milžinišk? atsakomyb?. ?ia yra svarbiausia. Taip pat jis turi b?ti smulkmeniškas, pasteb?ti mažas detales, aiškiai ir raiškiai d?styti savo mintis, b?ti be galo darbštus, tur?ti daug ištverm?s ir ger? sveikat?. Kartais filmavimo diena gali trukti ir 16 valand?. Tada pamiegi 4 ir kit? dien? v?l dirbi 12 valand?. Labai praver?ia ir netipiška pasaul?ži?ra, humoro jausmas ir be abejo – k?rybiškumas. Dom?tis režisierius turi kuo daugiau skirting? dalyk?, pažinoti kuo daugiau skirting? žmoni?, nes iš to gimsta personažai ir istorijos. Režisierius turi b?ti atviras naujoms patirtims ir pažintims. Taip pat b?ti sveiko proto. Bet ši savyb? b?tina tik tuo atveju, jei jis nori iš savo k?rybos pragyventi ir kad jo filmus žmon?s nor?t? ži?r?ti :)
 
Kokie šios profesijos pliusai, minusai, išš?kiai, kas sunkiausia ar ?domiausia?
Pliusai: jei esi darbštus, k?rybingas ir nebijai ilg? darbo valand?, gali nemažai užsidirbti ir gerai iš savo profesijos gyventi. Taip pat ši profesija yra be galo ?domi.
Minusai: stresas, fizinis ir emocinis nuovargis, kartais net išsekimas, mažai miego.
 
Ko reikia, kad sukurtum film?, kuris sutraukia pilnas sales ir laikosi topuose?
Reikia sukurti tok? film?, kur? žmon?s patys nor?t? pamatyti. Jis turi kelti teigiamas emocijas, b?ti pilnas nematyt? ir kaip tik labai atpaž?stam? personaž?, juoking? pokšt? ir svarbiausia – papasakoti ?domi? istorij?. Neturi jame pamokslauti, negali ži?rovo laikyti kvailesniu už save.
 
Kuris j?s? filmas jums pa?iam labiausiai patinka ir kod?l?
„Gautas iškvietimas 3“. Jis man yra pats juokingiausias mano filmas. 
 
Kod?l komedijos? Ar sunku prajuokinti žmones?
Komedijos žanras yra artimiausias mano asmenybei. M?gstu juoktis, m?gstu juokauti. Moku ir galiu juokingai rašyti. Man žmones prajuokinti n?ra sunku, nors komedija yra laikoma sud?tingiausiu žanru.
 
Kokie Lietuvos kino rinkos ypatumai? Ar sunku joje ?sitvirtinti? Kaip prad?ti?
Pirmiausia tai reikia nieko ir iš nieko nesitik?ti. Jei nori kurti filmus, turi imti ir kurti. Bet kokiomis priemon?mis, bet kokiomis s?lygomis. Jei tau t? daryti seksis, anks?iau ar v?liau b?si pasteb?tas tinkam? žmoni?. Prad?ti reikia nuo trump? filmuk? ir j? daryti kuo daugiau.
 
Kas Jus ?kvepia darbui? Kokie režisieriai padar? didžiausi? ?sp?d??
Mane labiausiai žavi tie režisieriai, kuri? stiliaus ar braižo, ar emocijos aš nesugeb??iau atkartoti. Vienas iš toki? yra Christopher Nolan. Manau, kad jis neparašyt? tokios komedijos, koki? aš parašy?iau, bet aš tikrai niekad nepadary?iau tokio filmo kaip „Inception“. Jis galvoja vaizdais, aš galvoju tekstu.
 
Knygos, filmai, kuriuos rekomenduotum?te režisieriaus, scenaristo darbu besidominan?iam mokiniui?
Blake Snyder „Išgelb?ti Ka?iuk?“ (originalo kalba „Save the Cat“). Tai yra svarbiausia knyga norint išmokti rašyti scenarijus. O režis?ros gali išmokti tik režisuodamas. 
 
K? pasi?lytum?te mokiniams, kurie dar n?ra pasirink? savo karjeros kelio, jo dar tik ieško?
D?l to nesiparinti ir išbandyti save kuo daugiau skirting? sri?i?. Taip pat suprasti, kad n?ra blog? specialybi?. Geras ir darbštus santechnikas tur?s daugiau darbo ir uždirbs daugiau pinig? už prast? režisieri?.
 

A?i? už pokalb?!