Mukis atsinaujino!
 

S?km?s istorijos

 

Gintaras ?erniauskas

2020.04.29

Gintaras ?erniauskas

 

Su ne viena žinoma byla dirb?s advokatas, advokat? profesin?s bendrijos „?erniauskas ir partneriai“ ?k?r?jas Gintaras ?erniauskas sutiko mokiniams papasakoti kod?l pasirinko advokato profesij? ir kuo jo darbas ?domus.

 

Kokios profesijos Jums buvo ?domios ir patrauklios vaikyst?je? Ar visada svajojote apie teisininko profesij??

 

Teisininko profesija susidom?jau b?damas dar visai vaikas. Tuo metu mane labai žav?jo tardytojo profesija, kadangi vaikyst?je buvo rodoma daug šio žanro film?, o pagrindiniai veik?jai visada buvo bebaimiai kovotojai su blogiu. Noras patirti kuo daugiau nuotyki? tapo antra priežastimi, past?m?jusia mane rinktis teisininko profesij?. Yra daugyb? ?domi? profesij?, ta?iau teisininko profesija visada pilna ?tampos, veiksmo, pavoj?, pergali? džiaugsmo ir pralaim?jimo kart?lio. Pasirink?s teisininko, o tiksliau – advokato profesij?, niekada d?l to nesigail?jau. Šiame darbe n?ra vienod? dien?, n?ra monotonijos, n?ra kasdien?s rutinos, kuri paver?ia žmogaus gyvenim? nuobodžiu. Advokato darbas, tai nuolatin? kova su blogiu, su neteisybe, su ?vairiais pažeidimais, su kuriais kiekvien? dien? susiduria tiek eilinis žmogus, tiek ?mon?s, ?staigos ir organizacijos ar net valstyb?.  

 

Ar tiesa, kad studijos sunkios, o konkurencija kasmet labai didel?? Kaip su tuo susidoroti?


Kad ir k? besimokytum, tai n?ra lengvas užsi?mimas. Teis?s mokslas – ne išimtis. Ta?iau teis?s mokslas yra labai platus, pradedant nuo valstyb?s ir teis?s susik?rimo istorijos, logikos, psichologijos, ekonomikos ir baigiant kriminalistikos, baudžiamosios ir civilin?s teis?s disciplinomis. Jeigu tu išties turi teisininko pašaukim?, tai šis mokslas tampa be galo ?domus. O darydamas tai, kas ?domu ir patinka, nepajauti, kad mokaisi daug ir sunkiai. Be to, ši profesija yra iš t? profesij?, kur mokaisi vis? laik?. Advokato darbe reikia ne tik gerai išmanyti ?statymus, žinoti, kaip juos pritaikyti, ta?iau turi b?ti puikiu psichologu, gerai išmanyti logik?, žinoti apie ekonominius, politinius, socialinius ir finansinius procesus, vykstan?ius tiek savo šalyje, tiek ir pasaulyje. Nor?damas pad?ti, patarti arba apginti, turi žinoti, koki? papildom? žini? tau reikia ir kur j? gauti, kad tavo pagalba b?t? efektyvi ir reikšminga, tod?l dažnai sprendžiant kok? nors teisin? klausim?, tenka susidurti su poreikiu gilintis ? medicinos ar kokios nors gamybos specifinius klausimus, be kuri? tavo teisin? pagalba gali b?ti iš viso ne?manoma. Ruošdamasis kokiai nors bylai, ar teisin?s problemos sprendimui, tu turi tapti savotišku tos srities specialistu. Taigi, ši profesija – tai nuolatinis mokymasis ir tobul?jimas.    

Jei kalb?tume apie konkurencij?, tai ji yra visur ir visada. Teis?je konkurencija taip pat yra, ta?iau jos niekada nereikia bijoti, kadangi tik ji ver?ia mus tobul?ti, eiti ? priek? ir siekti aukštesni? tiksl?.     

 

Teis? plati sritis – gal papasakotum?te, kokias profesijas galima rinktis baigus teis?s studijas?

 

Teisininko profesija yra universali ir ?gijus teisininko specialyb? gali dirbti teis?ju, prokuroru, advokatu, juristu ?mon?se, teisininku savivaldyb?se, ?vairiose ?staigose ir net Seime, vyriausyb?je ar bet kurioje ministerijoje, visur reikalingi teisininkai. Daug teisinink? tampa politikais, verslininkais, diplomatais ir t. t.     

 

Kod?l iš viso teis?s srities spektro pasirinkote advokat?r?? Kok? keli? reikia nueiti, jei nori tapti advokatu: kiek laiko tai užtrunka, kokius etapus reikia ?veikti?

 

Baigdamas teis?s studijas Vilniaus Universitete, maniau, kad tapsiu teis?ju, buvau net išsilaik?s teis?jo egzaminus, ta?iau aplinkyb?s susiklost? taip, kad tapau advokatu. D?l to esu be galo d?kingas likimui, kadangi advokato darbas man suteik? visk?, apie k? aš svajojau b?damas dar vaikas. Dirbdamas š? darb?, aš kiekvien? dien? sutinku daugyb? ?vairi? ir labai ?domi? žmoni?, su kuriais man tenka bendrauti. Teismo sal?je kovos azartas niekuo nenusileidžia „Žalgirio“ krepšinio komandos varžyboms, o pergali? skonis toks pat malonus. Dirbdamas š? darb? esu patyr?s ne mažiau nuotyki? nei amerikie?i? rašytojo John Grishman roman? herojai. Norint tapti advokatu, pirmiausia reikia gerai užbaigti mokykl? ir ?gyti kuo daugiau žini?. Lietuvoje yra trys Universitetai, kurie turi teis?s fakultetus ir ruošia teisininkus, t. y. Vilniaus Universitetas, Mykolo Romerio Universitetas ir Vytauto Didžiojo Universitetas. Taip pat galima studijuoti ?vairiuose užsienio šali? universitetuose, kuriuose yra ruošiami teisininkai. Pabaigus vien? iš išvardint? universitet? ir ?gijus teis?s bakalauro ir teis?s magistro kvalifikacinius laipsnius bei išlaikius advokat? kvalifikacin? egzamin?, kur? galima laikyti tik prieš tai atlikus ne mažiau kaip dviej? met? advokato pad?j?jo praktik? arba turint ne mažesn? kaip penkeri? met? teisinio darbo staž?, taip pat jeigu moki valstybin? kalb? ir esi nepriekaištingos reputacijos, gali tapti advokatu. Nors atrodyt?, kad kelias iki advokato praktikos yra nelengvas ir gana ilgas, ta?iau pats darbas atperka visus ?veiktus sunkumus. 

 

Ar žmogus, norintis dirbti advokatu, turi tur?ti koki? nors išskirtini? savybi?, dom?jimosi sri?i??

 

Manau, kad norintis dirbti advokatu, pirmiausia turi myl?ti žmog?, mok?ti j? suprasti ir atjausti. Nieko n?ra kilnesnio, už pagalb? žmogui. Šiuo poži?riu advokato darbas labai panašus ? mediko darb?. Abu jie stengiasi pad?ti žmogui. Advokatas turi b?ti komunikabilus, smalsus, visapusiškai išprus?s, nuolat sekti naujienas tiek teis?s mokslo, tiek ir kitose srityse. Advokatas turi ne tik daug skaityti, rašyti, bet mok?ti ir puikiai kalb?ti.   

 

Kokie šios profesijos pliusai, minusai, išš?kiai, kas sunkiausia ar ?domiausia?

 

Jau anks?iau išvardijau daugyb? šios profesijos plius?, galiu pridurti, kad advokato darbas neapsiriboja vien tik savo kontoros vieta, jo darbas atliekamas ?vairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, taip pat ?vairiose užsienio šalyse. Jeigu kalb?tume apie šios profesijos minusus, tai pirmiausia reikia pamin?ti, kad advokatas dažnai turi aukoti savo laisvalaik? ir dirbti daugyb? valand? per savait?. Nuolatinis pasiruošimas rytojaus byloms prilygsta nesibaigian?iai pamok? ruošai mokykloje. Ta?iau pasiekta pergal? teisme ir kliento pad?ka (dažnai ir piniginis atlygis), visk? atperka ir tu tuo metu jau pamiršti visus buvusius sunkumus.

 

Kaip atrodo tipin? advokato diena?

 

Advokato diena prasideda nuo klient? skambu?i?, ?vairi? susitikim? su klientais ir konsultacij?, b?gimu ? Teismo r?mus ir dalyvavimu bylose, tada – dalykiniai piet?s ar pasitarimai prie kavos puodelio, o baigiasi naujos bylos skaitymu ir pasirengimu kitai dienai.  

 

K? pasi?lytum?te mokiniams, kurie dar n?ra pasirink? savo karjeros kelio?

 

Aš patar?iau mokiniams kuo daugiau dom?tis ?vairiomis profesijomis, stengtis sužinoti, kuo šios profesijos žmon?s užsiima, k? jie veikia, kokia tos veiklos kasdienyb?, kokia veiklos specifika, kokie jos pliusai ir minusai. Pabandyti save ?sivaizduoti dirbant? t? darb? ir sav?s paklausti, ar aš nor?siu ir gal?siu dirbti tai vis? gyvenim?. Darbas turi b?ti pasirenkamas tas, kuris tau ?domus.   

 

A?i? už pokalb?!