Mukis atsinaujino!
 

S?km?s istorijos

 

Dominyka Venci?t?

2020.07.21

Dr. Dominyka Venci?t? – Lietuvoje viena labiausiai žinom? asmenini? prek?s ženkl? vystymo eksper?i?, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos ir analitikos programos direktor? ir d?stytoja, Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) Vilniaus skyriaus valdybos nar?, sertifikuota marketingo vadov? bei asmenini? prek?s ženkl? vystymo (angl. personal branding) ir rinkodaros konsultacij? ?mon?s „Persona Cognita“ ?k?r?ja ir konsultant?, buvusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rinkodaros ir pardavim? padalinio vadov?. Su rinkodara ?vairiuose kontekstuose susidurianti 10 met?, o prieš kelerius prad?jusi nagrin?ti asmenini? prek?s ženkl? ypatumus, šiandien dr. Dominyka Venci?t? konsultuoja rinkodaros ir komunikacijos klausimais, rengia mokymus ?mon?ms ir padeda asmeninius prek?s ženklus vystyti ?vairi? sri?i? profesionalams.

 

Apie koki? profesij? svajojote vaikyst?je? Ar svajon?s išsipild??

Norai keit?si dažnai. Mokydamasi mokykloje svajojau apie žurnalistikos, v?liau – teis?s studijas. Dvyliktoje klas?je sužinojau apie neseniai ?sik?rus? ISM Vadybos ir ekonomikos universitet? ir pasirinkau Verslo vadybos ir analitikos studijas. Meluo?iau sakydama, kad apie tai svajojau vaikyst?je, ta?iau tokio pasirinkimo niekuomet nesigail?jau, nes studij? metu supratau, kuri vadybos sritis mane domina labiausiai, tur?jau galimyb? studijuoti skirtinguose užsienio šali? universitetuose ir geriau pažinau save.

 

Papasakokite apie ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos ir analitikos programos direktor?s darb?, kuo jis buvo ?domus Jums? Ar sunku b?ti vadove? Su kokiais išš?kiais tenka susidurti?

Simboliška tai, kad Verslo vadybos ir analitikos program? esu baigusi pati. Prad?jusi doktorant?ros studijas, sulaukiau pasi?lymo tapti šios programos direktore ir nedvejodama sutikau. Labiausiai akademiniame darbe motyvuoja galimyb? prisid?ti prie jaun? talent? profesinio augimo. Didžiausias ?vertinimas man – žinojimas, kad galiu studentams suteikti žini? ar juos išmokyti nauj? dalyk?. Akademinis darbas ?domus savo dinamika – studentai kei?iasi, studijuoti pradeda nauji, taip turiu prog? pažinti skirtingas asmenybes, gilintis ? j? poreikius, iš j? mokausi ir pati.

Vadovavimas programai – ne tas pats, kas vadovavimas komandai, tad pagrindinis mano išš?kis šioje veikloje – užtikrinti studentams s?lygas mokytis iš geriausi?. Beveik trejus metus vadovavau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rinkodaros ir pardavim? skyriui, tur?jau dešimties žmoni? komand?. Darbas buvo be galo ?domus ir dinamiškas. Aišku, buvo ir išš?ki? – šias pareigas prad?jau eiti be ankstesn?s vadovavimo patirties, reik?jo daug ko išmokti.

 

Kuo Jus sudomino rinkodara? Kokios asmenin?s savyb?s reikalingos norint dirbti šioje srityje?

Rinkodara susidom?jau tre?iais bakalauro studij? metais. Atlikau ne vien? praktik? žinomose Lietuvos ?mon?se. Ši sritis tuomet man pasirod? ?domi tuo, jog joje ma?iau galimybi? pasireikšti k?rybai. Šiandien mano suvokimas apie rinkodar? yra kiek pakit?s, nes vis? pirma tai – gilinimasis ? vartotojus, j? poreiki? analiz?, sprendimai j? problemoms, ir tik v?liau – priemon?s, leidžian?ios pasiekti vartotojus. Kalb?dama apie ši? srit? dažnai m?gstu cituoti vien? gars? rinkodaros konsultant? ir knyg? autori? Seth Godin, kuris yra pasak?s, kad rinkodara – tai varžybos d?l žmoni? d?mesio (angl. „marketing is a contest for people‘s attention“). Kadangi rinkodara – plati sritis, skirtingose jos kryptyse reikia skirting? kompetencij? ir asmenini? savybi?. K?rybingi, meniškos sielos asmenys lengvai prisitaikys reklamos ar komunikacijos agent?rose, matematik? išmanantys ir login? m?stym? turintys geb?s analizuoti su rinkodaros sprendimais susijusius klausimus ?vairiose organizacijose ir tyrim? institutuose. Keletas vienijan?i? skirtingose rinkodaros srityse dirban?i?j? savybi? – smalsumas, atkaklumas bei noras nuolat mokytis ir tobul?ti.

 

Kas yra „Persona Cognita“ ir kas paskatino j? ?kurti?

Jau seniai draugai ir paž?stami prašydavo man?s patarim?, kokius vizualus naudoti socialiniuose tinkluose, kaip, k? ir kada rašyti, kokias asmenines nuotraukas kelti. Gal tod?l, kad visuomet dom?jausi žmon?mis, atsirado pajautimas, koks turinys internetin?je erdv?je bus paveikus, o koks ne, koks žmogus bus ?domus auditorijai, o koks nelabai. Prieš kelet? met?, baigdama savo disertacij?, supratau, kad j? apsigynusi imsiuosi veiklos, kuri leis kurti vert? kitiems, t. y., pad?s žmon?ms savo asmenini? preki? ženkl? d?ka ir komunikacija siekti tiksl?. Taip subrendau pati ?kurti prek?s ženkl?. Šiandien „Persona Cognita“ – ?mon?, kurios tikslas – pad?ti vadovams, verslininkams ir savo sri?i? profesionalams stiprinti savo asmeninius prek?s ženklus, skleisti savo id?jas asmenin?s komunikacijos pagrindu, didinti matomum? ir stiprinti ?vaizd?.

Dar vienas aspektas, paskatin?s ?kurti „Persona Cognita“ b?tent tuo metu – s?lyginai maža konkurencija. Šiandien panašias paslaugas teikian?i? ?moni? yra gerokai daugiau.

 

Papasakokite pla?iau apie asmeninio prek?s ženklo vystym? ir naud?.

Svarbu suprasti, kad asmeninis prek?s ženklas – neatsiejama kiekvieno iš m?s? dalis, visi mes – asmeniniai prek?s ženklai, kad ir kaip griežtai, sausai ar teoriškai tai beskamb?t?. Kiekvienas iš m?s? esame žinomas d?l tam tikr? savybi?, kompetencij? ar d?l to, k? galime pasi?lyti. Net vaikai mokyklos draug? rate yra žinomi d?l tam tikr? savo savybi? ar geb?jim? – gražios rašysenos, komunikabilumo, geb?jimo burti klas?s draugus ir panašiai.

Nors asmeninio prek?s ženklo s?vokos šaknys tikrai n?ra naujos, šiandien, socialini? tinkl? d?ka, kiekvienas iš m?s? turime galimyb? vystyti, stiprinti savo asmenin? prek?s ženkl? ne tik siauruose ratuose, bet ir gerokai platesn?se erdv?se. Šiais prieinamumo prie informacijos laikais tur?tume susim?styti, ar tikrai m?s? komunikacija yra ta, kuri padeda mums siekti savo tiksl?.

Asmeninis prek?s ženklas leidžia tikslinei auditorijai susidaryti ?sp?d?, atsirinkti, rekomenduoti.

Svarbiausia yra išsigryninti tikslus ir atlikti savianaliz?. Suprantant, kur laik? leidžia tikslin? auditorija, svarbu pasirinkti aktualius kanalus. Jie, beje, neb?tinai yra tik socialiniai tinklai. Kanalas gali b?ti ir organizacija, partneri? ar klient? ?mon?s, renginiai, konferencijos ir pan. Pasirinkus tinkamus kanalus yra svarbu juose reguliariai kurti turin? – matomumas ateina ar nuomon?s lyderio statusas pasiekiamas tik nuosekliu darbu. Taip pat si?ly?iau nepamiršti savo kontakt? rato, kur? taip pat galime ?traukti ? savo turin? stiprindami asmenin? prek?s ženkl?. Na ir, žinoma, svarbu steb?ti, kaip kinta j?s? tikslin?s auditorijos ?sitraukimas ? turin? bei kokius rezultatus tai neša. Asmenini? KPIs (pagrindini? veiklos rodikli?, angl. key performance indicator) išsik?limas – svarbi proceso dalis.

 

Kaip nepakenti savo karjerai naudojantis socialiniais tinklais?

Vis? pirma reik?t? atlikti audit? ir perži?r?ti, kokia informacija juose yra dabar. Ar ji tokia, koki? norite ten matyti? Jei ji visiškai neatitinka šiandieninio j?s? ?vaizdžio, pasir?pinkite ir savo socialiniais tinklais. Atlikus savianaliz?, išsigryninus tikslus, auditorij?, pasirinkus kanalus ir prad?jus komunikuoti yra svarbu atsakyti sau ? klausim? – ar tai komunikacija, kuri stiprina mano norim? formuoti ?vaizd? ir atspindi identitet?? Jei taip, j?s esate teisingame kelyje.

 

Kokia yra „LinkedIn“ ?taka asmeniniam prek?s ženklui?

„LinkedIn“ – didžiausias profesionalus vienijantis socialinis tinklas, ypa? aktualus verslo pasaulio atstovams. Jo d?ka milijonai žmoni? visame pasaulyje randa darbus, o organizacijos – tinkamus darbuotojus. Tai, kad šiame socialiniame tinkle dalijamasi su profesiniu gyvenimu susijusiu turiniu, leidžia formuoti savo kaip profesionalo ?vaizd?. D?l palankaus iš asmeninio profilio kuriamam turiniui algoritmo kiekvienas gana greitai gali padidinti savo matomum?. Daugeliui „LinkedIn“ ir asmeninis prek?s ženklas šiandien – neatsiejami dalykai.

 

Ko palink?tum?te mokiniams, kurie dar nepasirinko savo karjeros kelio?

Palink??iau bandyti, net jei šiandien dar nežinote, kokia kryptimi norite eiti. Jei paband? vien? srit? suprasite, kad ji yra ne jums, nieko tokio – niekada nev?lu prad?ti iš naujo. Nereik?t? galvoti, kad turite iškart žinoti, k? veiksite po 10-ies met? – pasaulis yra nenusp?jamas ir jame kasdien atsiranda nauj? galimybi?. Tad b?kite smals?s, bandykite save skirtingose srityse ir nuolat mokykit?s.

 

A?i? už pokalb?!