Mukis atsinaujino!
 

S?km?s istorijos

 

Aistis Mickevi?ius

2020.05.19

Savo s?km?s istorija dalinasi Aistis Mickevi?ius – aktorius, laid? ved?jas, parfumeris, pirmojo Lietuvoje registruoto nišin?s autorin?s parfumerijos prekinio ženklo k?r?jas.

 

Apie koki? profesij? svajodavote vaikyst?je? Ar svajon?s išsipild??

Vaikyst?je tur?jau daug svajoni?, bet visos jos buvo susij? su artistiniu gyvenimu. Pavyzdžiui, svajojau vesti Al? Puga?iov?, labai m?gau klausytis jos plokšteli? ir paskui pats dainuoti ? medin? mikrofon?, kur? man išdrož? senelis. Bet viena rim?iausi? svajoni? buvo tapti klounu. Ar išsipild?? Iš dalies. Dar mokantis aktoriaus specialyb?s Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje man daug kas sak? – važiuok ? Maskv?, ? cirko mokykl?. Neišvažiavau, pabijojau nežinomyb?s, didelio miesto, kitos kult?ros. Ta?iau pastar?j? 10-ies met? mano kurti personažai radijuje, televizijoje, teatre visi yra komiški ir juose visada daug klounados. Ne išimtis ir paskutinis iš j? – Orestas Vaigauskas.

 

Esate ne vienos profesijos atstovas. Kuris darbas Jums mieliausias? ?domiausias? Kod?l?

Taip, esu ?gij?s, susigalvoj?s ar prisijaukin?s daugyb? profesij?. Kaip matote, diplomas dar ne viskas. Kult?roje, mene, šou pasaulyje diplomas apskritai mažai k? reiškia. Svarbu, k? tu iš ties? sugebi, kokie tavo prigimtiniai talentai, koks yra tavo pašaukimas. Nors gyvenime esu dirb?s visokius darbus, nuo pašto kurjerio, r?bininko, optikos konsultanto iki aktoriaus, režisieriaus, televizijos laid? prodiuserio ir aromat? k?r?jo, visus savo darbus dirbau nuoširdžiai ir su meile. Apskritai laikausi nuomon?s, kad žmogus turi daryti gyvenime tik tai, kas jam patinka, kam jis gabus, tada viskas sekasi.

 

Kaip suderinate visas, kartais net labai skirtingas sritis?

Aš labai planuoju savo laik?. Kitas dalykas, kai veiklos ir darbai yra tavo gyvenimo b?das, n?ra dideli? problem? ko nors nesusp?ti. O skirtingos veiklos padeda išlaikyti proto ir minties budrum?. Aš esu ?vairiapusiškas žmogus. Esu ne kart? pasteb?j?s – jei koki? nors veikl? apleidžiu ir skiriu daugiau d?mesio kitoms, imu labai ilg?tis apleisto užsi?mimo.

 

?k?r?te pirm?j? Lietuvoje registruot? nišin?s autorin?s parfumerijos prek?s ženkl?. Kaip kilo id?ja kurti kvepalus?

Iš ties? tuo metu (2011-aisiais), kai ?registravau FUMparFUM prek?s ženkl?, tai buvo savotiškai didel? avanti?ra, nes man dar labai tr?ko ne tik parfumerini?, bet ir verslo žini?. Bet aš labai degiau ta id?ja, tai buvo mano brandi svajon?, tad visa tai ?p?t? pasitik?jimo savo j?gomis ir sveiko užsispyrimo. Kvapais dom?jausi nuo vaikyst?s, kvepalus labai m?gstu nuo pat pirm?j? t?v? dovanot? aromat?, kai buvau paauglys. Taigi, parfumerijos pasaulis man visada buvo nepaprastai ?domus. Ta?iau gimiau dar tais laikais, kai informacijos buvo mažai, keliauti sud?tinga, o kompiuteri? ir interneto apskritai nebuvo. Kai tik laikai pasikeit?, atsirado ir kitos galimyb?s. Dar dirbdamas radijo stotyje M-1 susidom?jau botanin?s parfumerijos kursais „Kvap? namuose“ Vilniuje, ten sužinojau labai daug nauding? dalyk?, prad?jau eksperimentuoti su nat?raliomis esencijomis. V?liau ?miau važin?ti ? seminarus, priva?ias paskaitas ir lankyti parfumerijos parodas užsienyje. Taigi, supratimas, kad noriu kurti parfumerij? profesionaliai, at?jo palaipsniui.

 

Koki? geb?jim?, žini? reikia? Kaip gilinti šios srities žinias?

Teoriškai ir techniškai kiekvienas žmogus, nuolat treniruojantis savo uosl?, gali b?ti parfumeriu. Ta?iau neužtenka gerai užuosti kvapus pas?moniniam lygmeny, ?ia reikalinga s?mon? ir m?s? smegen? kompiuteris, gebantis atsirinkti, susigaudyti ir susiteminti vis? t? uodžiam?j? informacij?. Taip pat, kaip ir kiekviename amate, ?ia nepaprastai svarbu praktika. B?tent per praktinius dalykus, per bandymus susiformuoja didžiulis žini? bagažas, reikalingas aromatams kurti. Tada reikia nepaprastai daug kantryb?s, nes kvepal? k?rimas – tai kantryb?s išbandymas. K? tik sumaišytos kompozicijos turi susistov?ti, subr?sti, o paskiros kvepian?ios substancijos – „susituokti“, susijungti ? vientis? aromatin? jungin?. ?sivaizduokite, jei k?rybiniame procese padar?te klaid? ir visk? tenka kartoti, gal net kelet? syki?. Ta?iau esmin? savyb?, kurios reikia, norint kurti aromatines kompozicijas, yra k?rybiškumas, kuris padeda perteikti kvapais ?vairias menines id?jas, nes aromatai n?ra tik kvepiantis produktas.

 

Kaip atrodo kvap? k?rimo procesas?

K?rybos proces? b?na ?vairi?, nelygu, kas ir kokiu tikslu, kokiai auditorijai kuria, kokie uždaviniai k?r?jui iškelti ir kokio rezultato tikimasi. Visa tai užsakovai detaliai aprašo taip vadinamame „Bryfe“. Tuomet kvepal? k?r?jai ieško menini? ir technini? sprendim?, kuria aromato formul?, ieško tinkam? medžiag?. Didel?se kompanijose šalia parfumerio technin? darb? atlieka chemikas-technologas, tinkam? žaliav? paieška užsiima dar kitas žmogus ir t. t. Tas k?rybinis aparatas gali b?ti labai didelis. Kitaip yra, kai parfumeris yra nepriklausomas, kuria savo prekiniam ženklui. Tuomet yra daugiau vietos ir k?rybai, ir ?kv?pimui. Paprastai viskas prasideda nuo id?jos, tada nuo b?simo aromato kvap? v?duokl?s (kai special?s pailgi siauri popier?liai suvilgomi skirtingomis esencijomis, kad b?t? galima išsirinkti tinkamiausias id?jai ?gyvendinti, tinkamiausi popier?liai sudedami ? v?duokl?, kad uodžiant galima b?t? pajusti pirm? b?simo aromato ?sp?d?). V?liau daromas bandymas – pasirinktos esencijos tam tikromis proporcijomis sumaišomos ? b?simo aromato eskiz? (kartais atliekami bandymai ir geriausiai proporcijai nustatyti. Imamos dvi dominuosian?ios esencijos ir daromi m?giniai didinant ir mažinant vienos ar kitos proporcij? bendrame mišinyje). Aromato eskizas yra reikalingas nustatyti, ko tr?ksta, ko per daug, k? galb?t reik?t? prid?ti. T? eskiz? iki gatavo rezultato gali b?ti padaroma ir labai daug. Visam tam reikia ir laiko, nes esencijos kaskart turi susijungti ? visum?. Kadangi parfumerin?s medžiagos yra brangios, aromat? k?rimas n?ra pigus malonumas.

 

Ar yra taisykl?s, kuri? b?tina laikytis?     

Taip, nors parfumerijoje daug improvizuot? dalyk?, visgi egzistuoja tam tikri klasikiniai kanonai, apibr?žiantys tam tikras aromat? maišymo taisykles, jau išbandytus derinius, temas, proporcijas, parfumerines medžiagas, natas ir kt. Taigi, iš vienos pus?s yra gana griežtos taisykl?s, iš kitos pus?s – didžiul?s galimyb?s improvizuoti (atsižvelgiant ? taisykles).

 

Ar daug šios srities ekspert? Lietuvoje? O pasaulyje? 

Parfumerijos entuziast? pasaulyje, be abejo, apstu. Kvepalai žadina vaizduot? ir žmon?s noriai jais domisi. Ta?iau tikr?, profesionali? ekspert?, vertintoj? ir specialist? n?ra daug. Parfumerijos k?r?j? taip pat s?lyginai nedidelis skai?ius, nes tai daug laiko, žini? ir praktikos reikalaujantis užsi?mimas. Parfumerijos verslas yra l?tas, gr?ža taip pat ateina v?liau. Ypatingai sud?tinga pad?tis su profesionalia parfumerijos kritika, nes sunku išlikti objektyviam vertinant aromatus ir susieti tai su istoriniu, kult?riniu, personaliniu kontekstu. ?ia kalbu apie plat?j? pasaul?. Lietuvoje mes ? parfumerij? ži?rime dar labai m?g?jiškai ir vartotojiškai, nors d?l parfumerijos parduotuvi? gausos turime nuostabi? prog? degustuoti visas aromat? pasaulio naujienas ir ?domybes. Bet žmon?ms tr?ksta platesnio akira?io, gilesnio žini? bagažo. O kalbant apie kurian?ius – m?s? krašte j? yra, yra ?vairi? bandym?. Bet, kaip ir sakiau, parfumerija yra brangus užsi?mimas. Reikia arba tur?ti daug pinig?, arba degti ir tik?ti šia id?ja.

 

Kas po dažno kvap? uostymo padeda atskirti kvapus? Ar kaip nors treniruojate uosl??

Kai uosl? yra treniruota, kvapai nesusimaišo ? aromatin? kakofonij?, priešingai, imi juos identifikuoti ir priimti, kaip aplinkos dal?. Uosl? treniruojama s?moningai uostant ?vairius objektus, daiktus, parfumerines esencijas, produktus ir fiksuojant t? informacij? galvoje. Aš, pvz., kasdien visk? ir visur uostau. 


Keliaukime prie kitos j?s? veiklos – esate aktorius, suk?r?s ne vien? vaidmen?. Kaip atsiranda J?s? vaidinami personažai?

Visi jie atsiranda iš gyvenime pasteb?t? detali?. Šiaip kasdienyb?je esu intravertas, steb?tojas. Atidžiai dairausi ir ži?riu, kaip žmon?s vaikšto, kaip kalba, kaip elgiasi ?vairiose situacijose, kaip atrodo, k? rengiasi ir t. t. Iš viso to, kurdamas personažus, atsirenku tinkamiausias detales. Tod?l visi mano personažai žmoni? yra tarsi atpaž?stami, su jais lengva susitapatinti.

 

Kuo skiriasi vaidyba teatre nuo vaidybos televizijoje, kine?

Scenoje artistas turi ?d?ti daug pastang? ir energijos, nor?damas žod?, veiksm? ar mint? permesti per ramp?, „nunešti“ iki ži?rovo, juk juos skiria nematoma ketvirtoji scenos siena. Iš to atsiranda ir skardesnis balsas, ryškesni gestai, intonacijos, pauz?s. Tai visai kita vaidybos technika nei kine ar televizijoj. ?ia viskas vaidinama subtiliau, pustoniais, niuansais, mimika, žvilgsniu. Viskas, kas pernelyg teatrališka, kine ar televizijos ekrane nesiži?ri, atrodo nenat?ralu.

 

Koks yra ?simintiniausias J?s? vaidmuo, palik?s didžiausi? ?sp?d??

T? vaidmen? nebuvo tiek daug, tad kiekvienas iš j? yra labai ?simintinas. Ar tai b?t? pensininkas Vydas, ar Orestas Vaigauskas televizijoje, ar vaidmenys kine ir teatro scenoje, visi jie man buvo ir yra labai svarb?s.

 

Esate puikus pavyzdys, kaip galima suderinti skirtingas profesijas. K? gal?tum?te patarti mokiniams, kurie negali apsispr?sti, kok? karjeros keli? pasirinkti?

Reikia žinoti kelis dalykus. Pirma – ?siklausyti ? save ir suprasti, kokie dalykai jums iš tikr?j? patinka, kas jums geriausiai sekasi ir kelia didžiausi? malonum?. Kitas dalykas – reikia visada prisiminti, kad niekada n?ra v?lu pakeisti savo gyvenim?, mokytis ir išmokti nauj? dalyk?, prad?ti dom?tis kitais dalykais, pakeisti darb? ir t. t. Nereikia bijoti suklysti, ieškoti ir bandyti.

 

A?i? už pokalb?!