Mukis atsinaujino!
 

S?km?s istorijos

 

Aist? Jasaityt? – ?eburiak

2020.06.08

Aist? Jasaityt?-?eburiak pasakoja apie psicholog?s-psichoterapeut?s darb? ir koki? ?tak? gyvenime tur?jo savanoryst? valgymo sutrikim? centre.


Kas paskatino tapti psichologe-psichoterapeute?


Paskatino noras pažinti žmogaus vidin? pasaul?.


Kokias studijas baig?te? Kas l?m? studij? pasirinkim??


Baigiau psichologijos bakalaur? Vilniaus edukologijos universitete. Studijavau neakivaizdžiai, kadangi dirbau užsienyje. Neakivaizdini? studij? nebuvo Vilniaus universitete, d?l to teko pasirinkti Vilniaus edukologijos universitet?. Po to baigiau andragogikos (suaugusi?j? ugdymo) magistr?. Labai nor?jau studijuoti klinikin?s psichologijos magistr?, bet taip pat nebuvo neakivaizdini? studij?. Praktin?s psichologijos studij? centre baigiau podiplomines studijas – pasirinkau analitin?s psichoterapijos program? ir ?gijau C. G. Jungo analitin?s krypties psichoterapeut?s kvalifikacij?. 


Koki? savybi? reikia tur?ti norint b?ti psichologu-psichoterapeutu?


Empatijos, komunikabilumo, smalsumo, kritinio-analitinio m?stymo, kantryb?s, o svarbiausia – jausti meil? žmogui.


Kokie yra didžiausi išš?kiai tokiame darbe?


Išš?kis – neperdegti.


Kaip pavyksta atsiriboti nuo kit? žmoni? problem??


Studij? metu psichologai mokosi susitapatinti su žmogumi ir atsitapatinti. Svarbiausia gyventi pilnavert? gyvenim?. Svarbu mok?ti ils?tis, jausti savo asmenines ribas.


Psichologija turi daug kryp?i?. Kod?l pasirinkote b?tent jungistin? analitin? psichologij??


Pasirinkau jungistin? analitin? psichologij?, nes C. G. Jungas dom?josi žmogaus ne tik asmenine s?mone ir pas?mone, bet ir kolektyvine pas?mone. C. G. Jungo analitin? psichologija yra viena iš psichodinamin?s psichologijos sri?i?, integruojanti savyje ne tik psichologijos ir psichoterapijos patirt?, bet ir kult?rologijos, religijotyros bei mitologijos studijas. Archetipini? prielaid? analiz?, pasitelkiant ?vairius šaltinius, leidžia suprasti gelmines psichinio gyvenimo ištakas. Išskirtin? viet? ?ia užima simboli? analiz? ir j? svarba asmenyb?s augimui ir psichoterapiniam procesui. Asmenyb?s transformacijos klausimai yra viena pagrindini? analitin?s psichologijos tem?. Šie klausimai yra labai aktual?s ir m?s? besikei?ian?iai visuomenei, augant susidom?jimui ir susir?pinimui žmogaus psichine sveikata ir psichoterapijos galimyb?mis.


Dirbote savanore valgym? sutrikimo centre. Ko išmokote iš savanoriavimo? Koki? ?tak? tai tur?jo J?s? karjerai?


Savanoriaudama išmokau dirbti grup?je. Vedžiau kino terapijos seansus. Savanoriaujant kilo noras pažinti žmog? giliau. Kilo noras pažinti žmoni? kan?ios šaltin?, atrasti valgymo sutrikimo priežastis. Tai paskatino gilinti savo žinias. Po savanoriavimo pasirinkau studijuoti jungistin? analitin? psichoterapij?.


Konsultuojate paauglius ir suaugusiuosius. Kuo skiriasi konsultacijos?


Paaugli? psichoterapijoje mes naudojame atskleidžiam?j?, palaikom?j? terapij?. Su suaugusiais daugiau dirbame vidin? analitin? darb?.


Su kokiomis problemomis susiduria šiuolaikiniai paaugliai?


Paaugliai išgyvena savo identiteto, tapatumo krizes. J? pagrindinis tikslas – suaugti, tapti savarankiškais, atrasti savo autonomij?, atsiskirti nuo t?v? bei adaptuotis išoriniame gyvenime. Tai n?ra paprasta, d?l to kyla daug išš?ki?.


K? patartum?te mokiniams, galvojantiems apie psichologo darb??


Galiu tik pasidalinti, kad tai be galo ?domus darbas, kuris reikalauja nuoseklios praktikos. Žmogaus vidinis pasaulis yra labai gilus ir platus. D?l to kiekvienam studijuojan?iam palink??iau kantryb?s ir nuoseklumo.

 

A?i? už pokalb?!