Mukis atsinaujino!
 

Renginiai

 

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.
Renginys vykobirelio 15 d.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu kvie?ia1112 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? rengin? konsultacij? Pirmasis CV ir darbo pokalbis k? verta inoti?.
Renginys vyks 2023 m.gegu?s 4 d.? (??ketvirtadien?), pradia 13 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Renkuosi profesij?:transporto priemoni? remontininkas kod?l verta?
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Prane?ja EducationUSA konsultant? Renata ukovska-Valan?ien?. Renginys vyks 2023 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 16 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?ia1011klasi?mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m. vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijose galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2023 m. vasario 28 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.

Renginys vyks 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Studijos ir karjerakvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ?virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tikvirtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera 2022 m. gegu?s 3 d.(antradien?), 16 val. kvie?ia 911 klasi? mokini? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Mano vaikas renkasi studijas usienyje. K? tur??iau inoti?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokini? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mano vaikas renkasi studijas usienyje. K? tur??iau inoti?.

Renginys vyko spalio 28 d. (ketvirtadien?), 17 val.

Renginio mediaga

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vykspalio 19d.(antradien?).

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.
Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginys vykolapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumikvie?ia811 klasi? mokinius, j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia8-11 klasi? mokinius,j? t?vus?nuotolin?informacin? rengin?Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko2020 m. gegu?s 20 d.(tre?iadien?),15 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor?Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga


Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Renginio mediaga

Registracija ? ISM pokalbius su t?vais Kaip pad?ti vaikui pasirinkim? kelyje?

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.

Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,
802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 10-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m. gegu?s 14 dien? (antradien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

KAIP GALIU PAD?TI SAVO VAIKUI PLANUOTI ATEIT??

Grup? 8-11 klasi? mokini? t?vams, glob?jams (4 usi?mim? ciklas)
Planuojamos usi?mim? datos:kovo 28 d.; balandio 4 d., 11d., 18d.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s
Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo 14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

KAIP GALIU PAD?TI SAVO VAIKUI PLANUOTI ATEIT??
Grup? 8-11 klasi? mokini? t?vams, glob?jams (4 usi?mim? ciklas)
Planuojamos usi?mim? datos: lapkri?io 15 d., 22 d., 29 d.; gruodio 6 d.
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1 B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Registracija

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".
Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".
Renginio data spalio 15 d. (pirmadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga


Kvie?iame 10-11 klasi? mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines profesijas? Ininerin?s studijos mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

2018 m. spalio 9 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 12 klasi? mokinius ir j? t?vus? informacin?rengin? Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2018 m. rugs?jo 27 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.
Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 8-11 kl. mokini? t?vus ? informacin? rengin? Vasaros kalb? stovykl? galimyb?s ir poveikis jaunuoli? kompetencij? ugdymui.Renginys vyko 2018 m. gegu?s 16 d. (tre?iadien?), 18 val., 8 aukte, 802 aud. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
https://www.ames.lt

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.
2018 m. gegu?s 9 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?

Balandio 24 d. (antradien?), 14 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (Akt? sal?je).

Dalyviai: 11-12 kl. mokiniai, j? t?vai, klasi? vadovai.

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

2018 m. balandio 11 d. (tre?iadien?), 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Daugiau informacijos


Mokymai 8-11 kl. mokini? t?vams Kaip galiu pad?ti savo vaikui planuoti ateit??

2018 m. balandio 10 d. (antradien?), 18 val.,803 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Daugiau informacijos

Mokymai Stojimo rainys ? JAV universitetus.
2018 m. kovo 27 d. (antradien?), 17 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 802 aud.
www.studinfo.lt

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
2018 m. kovo 22 d. (ketvirtadien?), 15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Tarptautini? stovykl? forumas Study The World Summer 2018
Renginys vyko 2018 m. kovo 10 dien? Vilniuje, M. Mavydo bibliotekoje.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.
Renginys vyko 2018 m. kovo 20 dien? (antradien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
https://www.viko.lt/

Informacinis renginysBAFF lyderyst?s akademijos galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginio data2018 m. vasario 1 d.(ketvirtadien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-leadership/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete?
Renginio data 2018 m. sausio 18 dien? (ketvirtadien?), 18 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
https://www.ism.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2018".
Renginio data sausio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

Informacinis renginys Savanoryst? - Lietuva ir usienis - kas? kur? kod?l? patirtys ir pasidalinimai, programos ir veiklos
Renginio data 2017 m. gruodio 14 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
http://saltes.net/

Informacinis renginys Stipendijos studijoms JAV
Renginio data2017 m.lapkri?io 21 d.(antradien?),18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

www.studinfo.lt

Socionom? Forumo diskusija Tapsmas suaugusiu: sav?s paiekos ir amiaus ketvir?io kriz?

Renginio data 2017 m. lapkri?io 22 d. (tre?iadien?), 18 val. VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Studijos JAV ir j? finansavimas

2017 m. lapkri?io 15 d. (tre?iadien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Akt? sal? 1 aukte).
www.studinfo.lt

Informacinis renginys K? turi inoti t?vai apie vaik? studijas usienyje?

Renginys vyko 2017 m. spalio 26 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

www.ames.lt

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis ininerines profesijas?
Renginys vyko 2017 m. spalio 24 d. (antradien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Studijos usienyje
2017 m. spalio 12 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Informacinis renginys Studijos usienyje
2017 m. rugs?jo 28 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga


Susitikimas Pri?mimas ? didiausius stojimo konkursus turin?ius JAV universitetus

2017 m. gegu?s 25 d. 16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius)


Informacinis renginys Mano vaikas renkasi kariuomen? k? tur??iau inoti?
2017 m. balandio 19 d. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Paskaita Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

2017 m. balandio 6 d. (ketvirtadien?), 15.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, 802 auditorijoje (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Valstybinis studij? fondas parama ir atsakomyb?

2017 m. balandio 4 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Informacinis renginys: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl?? K? turi inoti t?vai?
2017 m. kovo 30 d. (ketvirtadien?), 18.00 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija K? reikia inoti renkantis studij? program? Lietuvoje ir usienyje? Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2017 m. kovo 2 d., balandio 4 d. 13,30 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, akt? sal?je).

2017-03-02renginio mediaga

PaskaitaKarjera- gyvenimo kelion? ar tikslas?
2017 m. kovo 21 d. (antradien?)Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Daugiau informacijos

Informacinis renginys K? Lietuvos kariuomen? si?lo jaunam mogui?

2017 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).

Renginio mediaga


ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas vasario 24 d. 17:30 val. kvie?ia moksleivi? t?velius dalyvauti ISM T?v? universitete.

2017 m. vasario 24 d.(penktadien?), 17:30-19:45 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (114B auditorija, III r?mai, Arkli? g. 18, Vilnius.)

Daugiau informacijos


Informacinis renginysT?v? vaidmuo mokinio karjeros planavimo procese.
2017 m. vasario 28 d. (antradien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysApsilankyk JAV su BAFF lyderyst?s akademija!.

2017 m. vasario 21 d. (antradien?), 18,15 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginys "Brandos egzamin? aktualijos 2017"
2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysKod?l verta rinktis studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete?

2017 m. sausio 31 d. (antradien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga

Informacinis renginysSav?s painimas per savanoryst?
2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadien?), 18 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 kab.).
Renginio mediaga


Archyvas