Mukis atsinaujino!
 

Renginiai

 

Birelio 27-29 d. Lietuvos sveikatos moksl? universitetas 10-11 kl. moksleivius kvie?ia dalyvauti vasaros dienos stovykloje. Stovykla suteiks galimybi? pab?ti skirtinguose fakultetuose, pamatyti, kaip atrodo j? mokymosi aplinka, ibandyti ?vairias veiklas nuo bandym? laboratorijose ir praktini? usi?mim? simuliacijos centruose iki paskait? apie smegen? veikl?, genetik?, gyv?n? psichologij? ir kitas ?domybes.

Daugiau informacijos ir registracija

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.
Renginys vykobirelio 15 d.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su vietimo main? paramos fondu kvie?ia 1112 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? rengin? konsultacij? Pirmasis CV ir darbo pokalbis k? verta inoti?.
Renginys vyks 2023 m. gegu?s 4 d. ? (??ketvirtadien?), pradia 13 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Renkuosi profesij?: transporto priemoni? remontininkas kod?l verta?
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Prane?ja EducationUSA konsultant? Renata ukovska-Valan?ien?. Renginys vyks 2023 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 16 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?ia1011klasi?mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m. vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijose galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyko2023 m. vasario 28 d.(antradien?),16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

UAB Ekspozicij? centras kartu suLAMA BPO(Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacija bendrajam pri?mimui organizuoti) organizuoja Aukt?j? mokykl? mug? 2023.

Mug?s vieta: algirio arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50), Kaunas.

Mug? vyks: 2023 m. sausio 19 d. (10:0016:00 val.).

Renginys yra NEMOKAMAS.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Istorik? mokykla kvie?ia 912 kl. mokinius registruotis iki 2023 m. kovo 10 d. Mokykla organizuojama bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu. Mokykloje ugdomi dabar?iai reikmingi visuomen?s proces? suvokimo, kritinio m?stymo, k?rybikumo, argumentuotos nuomon?s pateikimo ?g?diai. Mokiniai bus supaindinti su archeologijos, istorijos ir kult?ros istorijos aktualijomis, ?domyb?mis ir atradimais. Usi?mim? metu moksleiviai ?gaus ini?, ?galinan?i? ne tik lengviau susigaudyti didiuliame informacijos sraute, kuris nuolat supa mus, bet ir supras, kaip ir k? tyrin?ja profesional?s istorikai ir archeologai. ?gytos inios bus naudingos ir ketinantiems pasirinkti istorijos egzamin?.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Prane?ja EducationUSA konsultant? Renata ukovska-Valan?ien?. Renginys vyks 2023 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 16 val. Planuojama trukm? 1 val.
Daugiau informacijos ir registracija

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?ia1011klasi?mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m. vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijose galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyko2023 m. vasario 28 d.(antradien?),16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

UAB Ekspozicij? centras kartu suLAMA BPO(Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacija bendrajam pri?mimui organizuoti) organizuoja Aukt?j? mokykl? mug? 2023.

Mug?s vieta: algirio arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50), Kaunas.

Mug? vyks: 2023 m. sausio 19 d. (10:0016:00 val.).

Renginys yra NEMOKAMAS.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Socialini? moksl? kolegija balandio 27 d. organizuoja atvir? dur? dien?. Vyresni?j? klasi? moksleiviams bus pristatytos 2023 met? studij? programos, pri?mimo s?lygos, student? atstovyb?s veikla ir kt. galimyb?s, kurias si?lo kolegija.
Daugiau informacijos ir registracija

Lietuvos sveikatos moksl? universiteto Karjeros centras 2023 m. pavasar? studentus ir vyresni?j? klasi? mokinius kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose karjeros planavimo usi?mimuose. Pagrindin?s usi?mim? temos - karjeros samprata ir vizija, s?kmingas mokym?sis, prisistatymo darbdaviui dokumentai (CV, motyvacinis laikas ir kt.), darbo pokalbis, sav?s pristatymas socialiniuose tinkluose.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus universitetas2023 m. kovo 20 24 d. mokinius, studentus ir absolventuskvie?ia dalyvautiVU Karjeros dienose. Dalyviai tur?s galimyb? ?gyti ini? apie karjeros planavim?, darbuotojo ?vaizdio k?rim?, igirsti s?kming? ?moni? pl?tros istorij?. Renginio metu taip pat vyks kontakt? mug?, kurioje bus galima tiesiogiai pabendrauti su darbdaviais.
Daugiau informacijos

ISM kvie?ia ? konferencij? mokiniamsISM Insider. i? met? tema Future Heroes: karta, kuri pakeis pasaul?. Konferencijos metu bus kalbama apie Z kartos ypatumus, diskutuojama, kaip kei?iasi darbo rinka, koki? savybi? ir kompetencij? reik?s ateityje ir kaip s?kmingai prisistatyti.Ketvirtadien?, kovo 23 d., savo ?valgomis dalysis TOP ekspertai, ISM d?stytojai, alumnai ir bendruomen?s nariai.

Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus regioninis karjeros centras kovo 10-?j? 11 val. kvie?ia 9-12 klasi? mokinius ? nuotolin? rengin?,,Ugdyk pilietikum? rinkis darb? Lietuvai, skirt? pamin?ti kovo 11-?j? ir pristatyti patriotines profesijas.

Kovo 2830 d. Klaip?dos technologij? mokymo centras PROFESIJ? SAVAIT?23 renginiuose laukia 812 klasi? mokini? kartu su technologij? mokytojais ir/ar ugdymo karjerai specialistais.
B?K pirmas pasirinkdamas savo profesij?!

Daugiau informacijos

Vilniaus regioninis karjeros centras kovo 10-?j? 11 val. kvie?ia 9-12 klasi? mokinius ? nuotolin? rengin?Ugdyk pilietikum? rinkis darb? Lietuvai, skirt? pamin?ti kovo 11-?j? ir pristatyti patriotines profesijas.

Istorik? mokykla kvie?ia 912 kl. mokinius registruotis iki 2023 m. kovo 10 d. Mokykla organizuojama bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu. Mokykloje ugdomi dabar?iai reikmingi visuomen?s proces? suvokimo, kritinio m?stymo, k?rybikumo, argumentuotos nuomon?s pateikimo ?g?diai. Mokiniai bus supaindinti su archeologijos, istorijos ir kult?ros istorijos aktualijomis, ?domyb?mis ir atradimais. Usi?mim? metu moksleiviai ?gaus ini?, ?galinan?i? ne tik lengviau susigaudyti didiuliame informacijos sraute, kuris nuolat supa mus, bet ir supras, kaip ir k? tyrin?ja profesional?s istorikai ir archeologai. ?gytos inios bus naudingos ir ketinantiems pasirinkti istorijos egzamin?.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Prane?ja EducationUSA konsultant? Renata ukovska-Valan?ien?. Renginys vyks 2023 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 16 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?ia1011klasi?mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m. vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijose galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyko2023 m. vasario 28 d.(antradien?),16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

UAB Ekspozicij? centras kartu suLAMA BPO(Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacija bendrajam pri?mimui organizuoti) organizuoja Aukt?j? mokykl? mug? 2023.

Mug?s vieta: algirio arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50), Kaunas.

Mug? vyks: 2023 m. sausio 19 d. (10:0016:00 val.).

Renginys yra NEMOKAMAS.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Istorik? mokykla kvie?ia 912 kl. mokinius registruotis iki 2023 m. kovo 10 d. Mokykla organizuojama bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu. Mokykloje ugdomi dabar?iai reikmingi visuomen?s proces? suvokimo, kritinio m?stymo, k?rybikumo, argumentuotos nuomon?s pateikimo ?g?diai. Mokiniai bus supaindinti su archeologijos, istorijos ir kult?ros istorijos aktualijomis, ?domyb?mis ir atradimais. Usi?mim? metu moksleiviai ?gaus ini?, ?galinan?i? ne tik lengviau susigaudyti didiuliame informacijos sraute, kuris nuolat supa mus, bet ir supras, kaip ir k? tyrin?ja profesional?s istorikai ir archeologai. ?gytos inios bus naudingos ir ketinantiems pasirinkti istorijos egzamin?.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Prane?ja EducationUSA konsultant? Renata ukovska-Valan?ien?. Renginys vyks 2023 m. kovo 9 d. (ketvirtadien?), 16 val. Planuojama trukm? 1 val.
Daugiau informacijos ir registracija

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Baltijos Amerikos Laisv?s fondu (BAFF) kvie?ia1011klasi?mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2023 m. vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijose galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyko2023 m. vasario 28 d.(antradien?),16 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas

Baltic Council for International Education kartu su vietimo agent?ra Meridian Groupvasario 26 d. Vilniuje, konferencij? centre Radisson Blu Hotelsorganizuoja didiausi? Baltijos alyse tarptautini? studij? parod? Tarptautini? studij? dienos. Parodoje dalyvaus tarptautin?s prestiin?s priva?ios vidurin?s mokyklos, kalb? mokyklos, koledai ir universitetai i ?vairi? pasaulio ali?.Parodos lankytojai tur?s galimyb? susipainti su usienio vietimo ?staigomis ir suinoti naujausi? informacij?.
Daugiau informacijos ir registracija

Kovo 3031 d.parod? ir kongres? centreLITEXPOorganizuojama didiausia Lietuvojemokymosi, ini? ir karjeros planavimo paroda KARJERA & STUDIJOS 2023. Renginys skirtas mokiniams, studentams, karjeros keli? besirenkantiems ar kei?iantiems mon?ms, taip pat mokytojams ir mokykl? administracijoms.
Daugiau informacijos

Googlesi?lo nemokamus kursus, pad?sian?ius kopti karjeros laiptais ar pl?sti savo versl?. I viso yra 19 nemokam? kurs?. Galima rinktis atskirus modulius arba iklausyti vis? kurs?
Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s (SA) organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) kvie?ia mokinius ibandyti studentik? gyvenim?. 2023 m. vasario 2024 dienomis vyksian?i? veikl? metu 1012 klasi? mokiniaitur?s galimyb? ibandyti norim? VDU studij? program? ir universitet?, susipainti su d?stytojais ir studentais.
Daugiau informacijos ir registracija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2022/2023 m.m. kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM). Profesoriai, docentai ir lektoriai isamiai supaindins dalyvius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt. Iklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo ininieriaus sertifikatas.
Daugiau informacijos ir registracija

UAB Ekspozicij? centras kartu suLAMA BPO(Lietuvos aukt?j? mokykl? asociacija bendrajam pri?mimui organizuoti) organizuoja Aukt?j? mokykl? mug? 2023.

Mug?s vieta: algirio arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50), Kaunas.

Mug? vyks: 2023 m. sausio 19 d. (10:0016:00 val.).

Renginys yra NEMOKAMAS.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu suLietuvos mokslo ir inovacij? ryi? biuru Briuselyjekvie?ia 10-12 kl. mokinius ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Karjeros pasirinkimas mokslo ir inovacij? srityje: kod?l verta?. Renginys vyks 2023 m.sausio 19 d.(ketvirtadien?),14 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2023.
Renginys vyko 2022 m.lapkri?io8 d.(antradien?),16 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus jaunimo informacijos ir savanoryst?s centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? sav?s painimui ir geb?jim? ibandymui". Renginys vyks spalio 27 d. (ketvirtadien?), 15 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Mykolo Romerio universitetas kvie?ia dalyvauti netradicin?se klas?s valand?l?se (nuotoliniu b?du)!
Spalio 13 d. vyko klas?s valand?l? apie motyvacij? mokytis, kuri? ves psichologas, patirtinio ugdymo mokym? vadovas bei MRU lektorius Gintautas Katulis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA kvie?ia9-11 klasi? mokinius, j? t?vus? susitikim? su New York University (NYU) atstovu E. Tyler Boyle.Niujorko universitetas puiki? reputacij? turintis vienas didiausi? JAV priva?i? universitet?, ?sik?r?s niekada nemiegan?iame Niujorko mieste.Jei svajojate apie ?kvepian?ias ir pasaul? atverian?ias studijas, atvykite ? susitikim? ir suinokite visk? apie studij? programas, d?stymo metodik?, stojimo proces? bei finansavimo galimybes.
Susitikimas vyko 2022 m.
spalio 11 d.(antradienis)16 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

VDU T?v?akademija kvie?ia ? nuotolin?paskait?Gr?tamasis ryys: kaip jis gali mums pad?ti kurti tvirtesnius ir prasmingesnius tarpusavio santykius?, kuri vyko2022 m. rugs?jo 29 d. (ketvirtadien?) nuo 18 val., ves Lina Bartusevi?ien?, VDU Socialinio darbo katedros lektor? ir Socialini? moksl? fakulteto komunikacijos specialist?.

Kvie?iame naujus dalyvius registruotis ? Jaun?j? politolog? mokykl?!
Jau 11 met? veikianti neakivaizdin? Jaun?j? politolog? mokykla skelbia 1012 kl. (IIIV gimn. kl.) mokini? registracij?.
? mokykl? pakviesime 35 mokinius, kuri? laukia politolog?, filosof?, sociolog?, iniasklaidos atstov? paskaitos, diskusijos, debatai, simuliaciniai aidimai, film? peri?ros ir susitikimai su ?vairi? sri?i? ekspertais.
Mokymo program? sudaro 4 sesijos (dvi 2022 m. ruden? ir iem?, dvi 2023 m. iem? ir pavasar?).
Norint gauti mokyklos baigim? ?rodant? paym?jim?, reikia bent trij? sesij? metu dalyvauti 80% usi?mim?.Registracija vyko iki spalio 9 d.

Daugiau informacijos

Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt. Anketos ir motyvacinio laiko lauksime iki 2022 m. rugs?jo 25 d.
Daugiau informacijos

Auktojo mokslo usienyje paroda ISILAVINIMAS ir KARJERA rugs?jo 29d. spalio 1 d.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin? Studijos usienyje: k? tur??iau inoti?.
Prane?ja V? Studijos ir karjera konsultant?Renata ukovska-Valan?ien?.
Renginys vyko 2022 m. rugs?jo 26 d.(pirmadien?), 15.30 val.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 1112 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.1112 klasi? mokiniai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!Klubo kuratoriai profesional?s EducationUSA konsultantai i Baltijos ali? bei JAV studentai. Visos klubo veiklos tik virtualios ir nemokamos!
Klubo pristatymas vyko nuotoliniu b?du rugs?jo 13 d. (antradien?) 16 val.
Renginio mediaga

VU Chemijos ir geomoksl? fakultetas bei U.S.-LT Alumni Associationgegu?s 30 d., 12.30 val.kvie?ia ? nuotolin? prof. Aivaro Kareivos knygosNuostabusis chemini? element? pasaulispristatym?. Jo metu profesorius visus besidomin?ius supaindins su savo parengta knyga bei papasakos, kod?l chemini? element? pasaulis yra toks ?domus.

Studentas vienai dienai tradicinis Vilniaus universiteto renginys, kurio metu visi norintys gali ibandyti studento k?d?, patirti, kaip vyksta studijos auktojoje mokykloje, artimiau susipainti su dominan?iomis studij? programomis ir stojimo tvarka.
Renginio datagegu?s 26 dienomiskontaktiniu ir nuotoliniu b?du.
Daugiau informacijos

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla(LAJM) 2022 m.balandio 11-15dienomis kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius individualiai ar kartu su mokytojais ? atvir? dur? dienas - atvykti gyvai arba registruotis ? usi?mimus, kurie vyko miriu b?du ir dalyvauti juose virtualiai.

Atvir? dur? dien? programa

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su EducationUSA 2022 m. gegu?s 10 d. (antradien?), 14 val. kvie?ia 911 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos JAV ?dom?s faktai.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Panev?io kolegija 2022 m. gegu?s 4 dien? (tre?iadien?), pradia 14 val. kvie?ia 1012 klasi? mokinius, karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Nauja studij? programa Odontologin? priei?ra kod?l verta rinktis?.

Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus statybinink? rengimo centru 2022 m.balandio 5 d.(antradien?),14.30 val. kvie?ia812 klasi?mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: statyb? sektorius kod?l verta?.
Renginio mediaga

INAU VISK? KOMANDA KVIE?IA TAPTI JAUNUOJU URNALISTU!
inau visk? skelbia atrank? ? jaun?j? urnalist? komand?, kur gal?si ibandyti urnalisto karjer? ir susipainti su urnalistinio darbo subtilyb?mis. inau visk? jaun?j? urnalist? programa suburia jaunus mones, kurie domisi urnalistika, raymu, fotografavimu ar kitokiu kokybiko turinio k?rimu. Programa suteikia prog? ?gyti nauj? ini? apie urnalistik?, tobulinti savo geb?jimus bei tapti bendruomen?s dalimi. Prisijungimas prie inau visk? jaun?j? urnalist? tinklo gali tapti puikiu pirmuoju ingsniu svajoni? karjeros link ar puikia savirealizacijos proga.
Daugiau informacijos

Balandio 810 d.vyks Vilniaus universiteto Student? atstovyb?s moksleiviams organizuojama stovykla Studentai moksleiviams, moksleiviai studentams:

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su tarptautine atrank? ir ?darbinimo agent?raSimplikakvie?ia812 kl. mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Pirmasis darbas kaip atkreipti darbdavio d?mes??.

Renginys vyko 2022 m.balandio 28 d.(ketvirtadienis)14 val.

Renginio mediaga

Didiausia specializuota paroda Pabaltyje Tarptautini? studij? dienos
Vilnius, Radisson Blu Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20
Kovo 27 d. 2022, 11.00 - 17.00
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia78 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi profesij?: eksperimentin? 9 klas? su profesinio rengimo programa kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m.
kovo 15 d.(antradien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 val.

Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Azijos ir transkult?rini? studij? institutas (VU ATSI) kvie?ia dalyvauti neformali? pamok? cikleAtraskime Azij?!Tai yra naujas VU ATSI projektas, kurio tikslas yra supaindinti su Azijos kult?romis 1012 klasi? Lietuvos moksleivius ir visus besidomin?ius. iuo projektu siekiama pagilinti moksleivi? supratim? apie kult?rinius reikinius Azijoje ir prapl?sti j? pasaul?i?r? pateikiant aktuali? bei naujausiais moksliniais tyrimais paremt? informacij?.

Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos sektorius kod?l verta?.
Renginys vyko 2022 m. kovo 3 d. (ketvirtadien?), 14.30 val. Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorijaLietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskvie?ia ?jaun?j? istorik? mokykl?.
Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl?912 klasi? mokiniams
.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetasjau trylikt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo ininieriaus mokykloje (JIM).

Daugiau informacijos

Skalvijos kino akademija kvie?ia kin? mylin?ius 15-18 met? moksleivius 2021/2022 m. m. mokytis kino!

Programa trunka dvejus metus, j? sudaro keturi studij? semestrai, skirti susipainti su kino istorija, pagrindiniais kino kalbos elementais, praktikai ibandyti vaidybinio ir dokumentinio kino k?rimo principus. iais metais SKA renka du reis?rinio kino programos kursus.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Klaip?dos universitetu kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi j?rines profesijas kod?l verta?.
Renginys vyko kovo 7 d. (pirmadien?) 15.30 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su BAFF kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2022 m.vasaros stovykla Jungtin?se Amerikos Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.
Renginys vyks2022 m. kovo 7 d.(pirmadien?),14 val.
Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Vasario 24 d. 11.00 val. VDU ?A Karjeros diena22 virtualioje diskusijoje su agrosektoriaus lyderiais Ateitis yra iandien.

Daugiau informacijos

Latvi? kalbos kursai 912 klasi? mokiniams
Daugiau informacijos

VDU em?s ?kio akademijos iniciatyva Vasaris asmeninio tobul?jimo m?nuo kvie?ia dalyvauti nuotoliniuose seminaruose, kuriuose susipainsite su emociniu intelektu ir emocijomis, igirsite kaip ?manoma (o gal ne?) suderinti technologijas, inovacijas, men? ir kult?r?, suinosite kaip kalb?ti vieai skiriant d?mes? auditorijai, aptarsite kaip s?kmingai pasiruoti engimui ? darbo rink?. Iniciatyv? vainikuos VDU ?A Karjeros diena22, kur virtualios diskusijos su agrosektoriaus lyderiais metu bus kalbama apie paang? ir inovacijas, i?kius ir galimybes, profesionalui reikalingas kompetencijas ir ateities perspektyvas.

Iniciatyva skirta studentams, moksleiviams, akademinei bendruomenei ir visiems susidom?jusiems.

Daugiau informacijos

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) Student? atstovyb?s organizuojamas projektas Moksleivi, pab?k studentu (MPS) vasario 1418 dienomis.

Daugiau informacijos

VU kvie?ia susipainti su VU Komunikacijos fakultetu pamokos metu

Klas?s registracija


Neakivaizdin? jaun?j? chemik? mokykla Painimas skelbia nauj? nari? pri?mim?.
Kvie?iame 1011 klasi? mokinius ? chemik? mokykl? Painimas. Mokykla skirta tiems, kas domisi ?vairiomis gamtos moksl? sritimis, chemijos tyrimuose taikomomis technologijomis ir naujov?mis, nori pagilinti savo inias chemijos srityje, susirasti bendramin?i?, savo ateit? planuoja sieti su chemija, kitais gamtos mokslais, medicina, chemine ininerija ir kt.

Daugiau informacijos

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuraskvie?ia ? paskait? cikl?Vaik? ir paaugli? painimas ir pri?mimas.Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos

Vilniaus universiteto karjeros dienos 2021
Programa

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas teigia, kad sveikatos ir gyvyb?s mokslai m?s? ateitis ir kvie?ia dalyvauti nuotolin?je studij? parodoje.
Daugiau informacijos

SVAKO (iauli? valstybin? kolegija) DIENOS ONLINE 2021: PRASIDEDA PASKUTIN? RENGINI? SAVAIT?
Daugiau informacijos

Lietuvos aukt?j? mokykl? renginiai stojantiesiems
https://lamabpo.lt/renginiai-stojantiesiems/

Lietuvos sveikatos moksl? universitetas kvie?ia 11-12 klasi? mokinius prisijungti prie i?LSMU mogaus ir gyv?n? sveikatos moksl? b?reli?: Sveikatos moksl?, Odontologijos, Veterinarijos ir Gyv?n? moksl? prad?ti studijuoti moksleiviai gali jau DABAR!

Daugiau informacijos


Savanoriauk Jaunimo linijoje
Kiekvien? dien? kas nors patiria paty?ias. Kiekvien? dien? kakas hamletikai svarsto: B?ti ar neb?ti?. Kiekvien? dien? kas nors jau?iasi vienias. Nori prisid?ti prie to, kad toki? moni? b?t? maiau? Jaunimo linija ieko Tav?s.
Daugiau informacijos


KTU nemokam? konsultacij? abiturientams tvarkaratis

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2022 m. sausio 18 d.
Renginio mediaga

Informacinis renginy norintiems studijuoti JAV Lapkri?io 15-16 d.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis renginys "Atvir? dur? ir karjeros savait?" lapkri?io 15-19 dienomis

Daugiau informacijos

VU internetinis renginys "Studentas vienai dienai"lapkri?io 15-26 dienomis

Daugiau informacijos

2021 m. lapkri?io 22-26 d. Vilniaus universiteto iauli? akademijos alumn? asociacija kvie?ia ? kasmetin? nemokam? vie? paskait? cikl? Tobul?jimo ir atradim? savait? 2021

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?. Renginys vyko lapkri?io17 d. (tre?iadien?)15 val.
Renginio mediaga

MRU Lyderyst?s akademija.

Daugiau informacijos

ISM universitetas lapkri?io 15 d. - gruodio 2d. organizuoja seminar? cikl?K? dirba ateities specialistai?

Daugiau informacijos

Spalio 27-29dienomis, 18:30 val.Vilniaus universiteto (VU)Kult?ros centras kvie?ia mokykl? mokytojus, moksleivius ? nemokam? mokslo populiarinimui skirt? teatralizuot? pamok? Alisa mokslo stebukl? alyje, kuri vyko VU Teatro sal?je, Universiteto g. 3.

Daugiau informacijos

Vilnius techspalio 20 dkvie?ia mokinius ? rengin?: ATVIRAS VILNIUS TECH

Daugiau informacijos

Mokym? ciklas#PatirtiES(spalio 13d. - lapkri?io 24d.)

Daugiau informacijos

Tarptautini? studij? paroda(spalio 10 d. Vilnius, spalio 11 d. Kaunas)
Daugiau informacijos

Kvie?iame812klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko
spalio 19d.(antradien?).
Renginio mediaga

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetaskvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius registruotis ? organizuojamas nuotolines pamokas festivalioErdv?laivis em?metu.

Kaip suprasti medijas: tyrimai apie informacijos poveik? mogui, pamoka vyko rugs?jo 14 d., 15 val.REGISTRACIJA

Informaciniai karai ir propaganda: i?kiai ir tikrieji pavojai, pamoka vyko rugs?jo 16 d., 15 val.REGISTRACIJA

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Studijos usienyje: motyvacinis laikas.

Renginysvyko 2021 m.rugs?jo 16 d.(ketvirtadien?),16 val.

Renginio mediaga


Kal?jim? departamento Mokymo centras organizuoja vasarosatvir? dur? dienos renginius, kurie ?vyko 2021 m. birelio 18 d. ir 2021 m. liepos 2 d. Maloniai kvie?iame visus 11-12 klasi? moksleivius, asmenis, ?gijusius vidurin? isilavinim? ir besidominan?ius pataisos pareig?no profesija dalyvauti ir i ar?iau susipainti su pataisos pareig?no profesija, Mokymo centro veikla ir Lietuvos bausmi? vykdymo sistema.
Renginys vyko Mokymo centre (Suba?iaus g. 21, Vilnius).

Daugiau informacijos

Nuotolin?s konsultacijos "Ar mokslo vaisiai sald?s?"
Alytaus kolegija kvie?ia 11-12 klasi? moksleivius registruotis ? nuotolin? konsultacij? ir suinoti, koki? moksl? vaisius ragaus studijuodami Alytaus kolegijoje.
Konsultacij? laikas: 2021 m. gegu?s 4 d. rugpj??io 31 d.
Daugiau informacijos

VDU vietimo akademija ir iaur?s ministr? tarybos biuras Lietuvoje 2021 m. gegu?s 31 d. birelio 4 d. organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. S?kmingai renginys startavo iem?, tad vasaros pradioje prat?siama paintis su mokytojo profesija. Renginio II ingsnis mitai apie mokytojo profesij?. Paskaitas skaitys inomiausi edukologai, vietimo tyr?jai, mokytojai, ambasadoriai Lietuvoje ir pasaulyje, o inomi mon?s dalinsis savo s?km?s istorijomis, kalb?s apie pedagogo reikm? j? profesiniame kelyje.
10-12 klasi? mokiniai, besidomintys mokytojo profesija, kvie?iamiregistruotis.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia911 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Renkuosi aukt?j? mokykl? k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 10 d.(ketvirtadien?),14.30 val.Planuojama trukm? 1 valanda.
Registracija internetu b?tina.
Renginio mediaga

Raseini? rajono savivaldyb?s Visuomen?s sveikatos biuras kvie?ia dalyvauti seminarePerfekcionizmas. Ar stresorius, ar naudos ne?jas?. Lektor? medicinos psicholog? Milda Vaznevi?ien?.
Seminaras vyko gegu?s 27 d. 14.30 16.30 val.
Dalyvavimas nemokamas.Registracijab?tina.

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Pasirinkimai po mokyklos baigimo k? verta inoti?.
Renginys vyko 2021 m.birelio 2 d.(tre?iadien?),14.30val.Planuojama renginio trukm? 1 val.
Registracija internetu b?tina.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ?mone Gintarin? vaistin? kvie?ia 9-12 kl. mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? "Profesinis pasirinkimas - farmacija. Kod?l verta rinktis? Darbdavio poi?ris."
Renginio data 2021 m. gegu?s 4 d. (antradien?) 15 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Jaunimo uimtumo centru kvie?ia811 kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginio data 2021 m. gegu?s 18 d
.(antradienis),14 val.

Renginio mediaga

Rengini? ciklas moksleiviams Studentas vienai dienai.
Vyresni?j? klasi? moksleivius, norin?ius suinoti, k? i ties? reikia studijuoti Vilniaus universitete, kvie?iame dalyvauti nuotolin?se paskaitose.
Rengini? databalandio 19-30 d.

Daugiau informacijos

Kauno technikos profesinio mokymo centras balandio 28 d. kvie?ia ? atvir? dur? dien?
inok kas esi, inosi kur eini!
Daugiau informacijos

RenginysValstybinis studij? fondas k? svarbu inoti?
Renginio mediaga

RenginysPirmasis darbas - kaip atkreipti darbdavio d?mes??
Renginio mediaga

Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??
Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data balandio 27 d. (antradienis), 15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus, mokykl? karjeros specialistus ? nuotolin? informacin? rengin? Renkuosi profesij?: medienos ir bald? pramon?s specialistai populiaru ar perspektyvu?.
Renginio data 2021 m. balandio 21 d. (tre?iadien?), 14.30 val.

Renginio mediaga

Lietuvos auktoji j?reivyst?s mokykla (LAJM) kvie?ia ? ATVIR? DUR? DIENAS balandio 22-23 dienomis!

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Nauja studij? programa Skaitmeninis verslas ir inovacijos - kod?l verta rinktis?.Renginio data 2021 m. balandio 7 dien?(ketvirtadienis), pradia14 val.Planuojama trukm? 1 val. Prisijungimo nuoroda bus atsi?sta usiregistravusiems dalyviams prie rengin?.

Renginio mediaga

JAV ambasada ir EducationUSA kvie?ia ? nuotolin? susitikim? su JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadove p. Rebecca Grutz, kuri pasakos apie JAV vyriausyb?s sandar?. Susitikimas tur?t? b?ti ?domus visiems, kas domisi politika, politikos mokslais bei norintiems geriau suprasti Jungtini? Amerikos Valstij? valdymo model?.
Susitikimo data kovo 24 d. 15 val.

Kovo 15-19 dienomis MRU organizuos nuotolini? rengini? serij? Ramu d?l karjeros.
Daugiau informacijos

Kovo 17 d. 18 val. EducationUSA kartu su Riga Busines School (RBS) kvie?ia ? nuotolin? rengin? "Successful Start-Up: Myth or Reality?"
Renginio metu visk? apie startuoli? atsiradim?, k?rim? ir specifik? pasakos RBS prof. ClaudoA.Rivera ir RBS d?stytoja Paula Elksne. Renginio kalba - angl? k.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Lietuvos karo akademija (LKA) kvie?ia912 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Profesija karininkas/?: kas laukia pasirinkus?.

Renginio databalandio 20 d.(antradien?),15.30 val.Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?jai mjr. Jurgis Norvaia, Laura Kri?i?nait?, LKA Kompetencij? vertinimo ir komplektavimo centras.
Daugiau informacijos

Isilavinimas ir karjera 2021
K? realiai veiksi baig?s ekonomik?, filologij?, urnalistik?, biochemij? ar kit? studij? program?? Geriau bus, jei atsakym? ? ? klausim? inosi prie prad?damas studijas.

Registruokis ? rengin?, ir gauk verting? turin?, uduok klausimuslivetransliacijos metu ir tiesiog suinok,k? mon?s dirba vis? dien?.
Kovo 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos Men? ir k?rybini? technologij? fakultetas kvie?ia mokinius ir j? mokytojus ? nuotolini? pamok? savait?vasario 22-26 dienomis!

Pamokos rekomenduojamos 8-12 klasi? mokiniams.

Pamokos trukm? 45 min.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia811 klasi? mokinius ir j? t?vus? nemokam? nuotolin? informacin? rengin?Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.iauli? Jaunimo darbo centrodarbuotojaKristina Jonaitien?pristatysLR ?statym? baz? apribojimus ir galimybes nepilname?iamsdirbti; taip pat www.uzt.ltdarbo paiekos portal?; aptars darbo paiekos strategijas; papasakos apie galimyb? jaunuoliams nuo 14 m. ?sigyti verslo liudijim?, supaindins, koki? dokument? reikia norint ?sidarbinti ir kt.

Renginys vykokovo 23 d.(antradienis),15.00 val.
Planuojama trukm?1 val.

Viet? skai?ius ribotas.Registracija internetu b?tina.

Prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin? tik usiregistravusiems dalyviams.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras ir V? Studijos ir karjera kvie?ia 1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studijos ES svarbiausi dalykai.
Renginys vyko kovo 25 d. (ketvirtadien?), 15 val.
Renginio metu bus apvelgiamos ir palyginamos ES ali? auktojo mokslo sistemos, aptariama, kaip ir kod?l susiformavo konkre?ios pri?mimo ? universitetus bei studijavimo tradicijos, kur iame kontekste yra Lietuva.
Daugiau informacijos

Vasario 1519 d. Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija organizuoja virtual? rengin? Moksleivi? akademija. Ateities mokytojas. Jau treti metai VDU vietimo akademijos kartu su iaur?s ministr? tarybos biuru Lietuvoje organizuojama Moksleivi? akademija sieks sutelkti mokinius karjeros ir edukacini? veikl? tikslu, prapl?sti inias apie mokytojo profesij?. iemet atsinaujin?s renginys d?l pandemijos vyko virtualiai.
Daugiau informacijos


Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus kolegija kvie?ia 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.
Renginys vyko kovo 2 dien? (antradien?), 14 val., nuotoliniu b?du.
Planuojama trukm? 1 val. Usiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus isi?sta prie rengin?.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Studij? kokyb?s vertinimo centru kvie?ia 1012 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Studij? pasirinkimas Lietuvoje ir usienyje: k? svarbu inoti apie studij? kokyb??. Renginys vyko vasario 10 d. (tre?iadien?), 15.00 val.
Planuojama renginio trukm? 11,5 val.

Renginio mediaga

LIVE paskaita-pokalbis DARBO PAIEK? SUBTILYB?S

Renginio data sausio 26 d., 18 val.
Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 9 (I gimnazijos) klasi? mokinius, norin?ius ipl?sti geografin? akirat? linksmoje, turistin?je ir mokslin?je aplinkoje, iki sausio 20 d. upildyti registracijos anket?.
Daugiau informacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kvie?ia registruotis ? rykiausi? met? konferencij? ISM Insider. Planet Online! Bus kalbama, kaip inaudoti online pasaul? savo s?kmei susikurti. Mokini? laukia gera doz? s?km?s istorij?, ?kvepian?i? praneim? bei ?traukian?i? diskusij?. Renginys vyko sausio 30 d. 12 val.
Daugiau informacijos

ZOOM paskaitos moksleiviams | K?rybini? industrij? fakultetas

Renginio data sausio 15 d.

Daugiau informacijos

Kaip pom?g? paversti s?kminga profesija?

Renginio data gruodio 17d. 15.00 val.

Daugiau informacijos

Teatras Chimeros ir V? Vaik? ugdymas kvie?ia jaunim? ir j? t?velius ? k?rybines dirbtuves Sav?s painimas s?kmingas karjeros pasirinkimas

Renginio data gruodio 14 d. 18.00 val

Daugiau informacijos

Konferencija RE(START):IT WANTED

Renginio data gruodio 11 d. 12.00 val

Daugiau informacijos


ISM seminar? ciklasK? dirba ateities specialistai?

Renginio data gruodio 2-15 dienomis.

Daugiau informacijos


"Kalba" internetiniai seminarai "Studij? pasirinkimas: MISIJA ?MANOMA"

Renginio datalapkri?io 3 d. - gruodio 10 d.

Daugiau informacijos

Kvie?iami 811 klasi? mokiniai, j? t?vai ? nuotolin? informacin? rengin? Moterys Lietuvos kariuomen?je: karjeros galimyb?s.Renginio data gruodio 3 d. (ketvirtadien?), pradia 15 val.
Renginio mediaga

Vilniaus tarptautinio vaik? ir jaunimo kino festivalioonline paskaita. Susipaink. Kino profesijos

Renginio data gruodio 4 d.16.00 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suCV-Onlinekvie?ia1012 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Kokio darbuotojo reikia iandieninei darbo rinkai?.
Renginio datagruodio 8 d.(antradien?), pradia 14.30 val.Planuojama trukm? 11,5 val.
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto konferencijaPSICHOLOGAI MOKINIAMS APIE MOKINIUS 11

Renginio datalapkri?io 30 d. gruodio 4 dienomis

Daugiau informacijos

Savanori? centro nuotolini? rengini? ciklas

Renginio data gruodio 1-3 dienomis.

Daugiau informacijos

LSMU ATVIR? DUR? DIENA(Nuotolinis renginys)

Renginio data lapkri?io 24 26 dienomis

Daugiau informacijos

LMS Profesij? savait?

Renginio data lapkri?io 23 28 dienomis

Daugiau informacijos

KU internetinis seminaras Ikeisk pamok? ? paskait?

Renginio dataLapkri?io 23-27 dienomis

Daugiau informacijos

20202021 m. Jaun?j? politolog? mokykla
Daugiau informacijos, registracija

Internetin? STOVYKLA SAVANORYST? MAN TINKA!
Renginio datalapkri?io 16-20 d
Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Galimybi? festivalis TAVO PIN KODAS"

Renginio datalapkri?io 19 d. 09 val.

Daugiau informacijos

iauli? valstybin?s kolegijos internetinis seminaras "Kaip pristatyti save ir b?ti matomiems karjeros kelyje?"

Renginio datalapkri?io 11 d. 15 val.

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Studentas vienai dienai 2020"

Renginio datalapkri?io 9 d. -lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

VDU Karjeros dienos 2020: Paink rytojaus save!

Renginio datalapkri?io 16 d. - lapkri?io 20 d

Daugiau informacijos

AMES EDUCATION VEBINAR? SESIJA
Renginio datalapkri?io 5 d. - 26 d.
Daugiau informacijos, registracija

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia911 klasi? mokinius? nuotolin? informacin? rengin?Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas.
Renginio datalapkri?io26 d.(ketvirtadien?),15 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suV? Socialinis veiksmaskvie?ia811 klasi? mokinius irj? t?vus? nuotolin? rengin?Savanoryst? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.
Renginio datalapkri?io 24 d.(antradien?), pradia 16 val.Planuojama trukm? 1 val.
Renginio mediaga

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suVilniaus Gedimino technikos universitetukvie?ia1012 klasi?mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerijamergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas?.
Renginio datalapkri?io19 d. (ketvirtadien?)16 val.Prisijungimo nuoroda bus isi?sta usiregistravusiems dalyviams.
Renginio mediaga

inios isipildo" - Virtualios MRU atvir? dur? dienos

Renginio datalapkri?io 5 d.14 val.

Daugiau informacijos


JDC internetinis seminaras "Mano karjera"
Renginio datalapkri?io 5 d., 10 val
Daugiau informacijos

AMES Educationinternetinis seminaras "Studijos Kanadoje: Kokias auktojo mokslo ?staigas, kur ir u kiek renkasi lietuviai?"

Spalio 29 d. 16:00 - 16:40 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12 klasi? mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?Brandos egzamin? aktualijos 2021.
Renginio data 2020 m.lapkri?io4 d.(tre?iadienis),14 val.

Renginio mediaga

Virtuali Vilniaus kolegijos atvir? dur? savait?

Renginio data 2020spalio 26-30 d.

Daugiau informacijos

Mykolo Romerio universiteto lyderyst?s akademija: Ateities lyderiai

Renginio data spalio 30 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centraskartu suNacionaline vietimo agent?rakvie?ia12-kl. mokinius, j? t?vus? nuotolin? informacin? rengin?"Brandos egzamin? aktualijos 2021".
Renginio data 2020 m.spalio 27 d.(antradien?),15 val.Planuojama trukm? 1,5 val.
Renginio mediaga

Virtuali? rengini? ciklas Women in Biotech

Renginio data spalio 6 d., pradia 15 val.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 812 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginio data spalio 21 d. (tre?iadien?), pradia 15 val.
Daugiau informacijos

KTU ,,WANTed karjeros dienos

Renginio data 2020 spalio 14d.

Daugiau informacijos

Mokslo festivalis Erdv?laivis em? 2020?

Renginio data 2020 rugs?jo 18d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su V? Studijos ir karjera kvie?ia 11-12 klasi? mokinius, kurie planuoja studijuoti JAV, ? virtualaus EduacationUSA klubo pristatym?.

11-okai ir 12-okai i Lietuvos, Latvijos ir Estijos turi galimyb? jungtis prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!
Daugiau informacijos

Jaun?j? Kompiuterinink? mokykla jau prad?jo registracij? naujiems mokslo metams 2020/2021

Daugiau informacijos

Mokaisi 11-oje arba 12-toje klas?je bei planuoji studijas JAV?

Tuomet is pasi?lymas Tau!

Kartu su bendraamiais i Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijunk prie virtualaus EducationUSA klubo, kuris veiks visus mokslo metus!

Registracija iki rugs?jo 14 dienos.

Daugiau informacijos

Trumpa vasaros stovykla A k?r?jas

Stovykla vyko 2020 liepos 1317 d

Daugiau informacijos

Vilniaus kolegijos internetinis seminaras "Karjera turizmo sektoriuje. Ateities perspektyvos"

Renginio databirelio 25 dien? 14.30 val

Daugiau informacijos

Projektas Moksleiviai ? Vyriausyb?

Registracija iki ? atrank? iki liepos 29 d

Daugiau informacijos

Idialogue internetinis renginys15 element?, kurie nulems Tavo karjeros s?km?

Renginio databirelio 16 dien? 15.30 val

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras "Paink save susikurk savo svajoni? karjer?"

Renginio databirelio 18 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su Vilniaus karo prievol?s ir komplektavimo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius, j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Lietuvos kariuomen? mergin? ir / ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?

Renginio databirelio 16 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

Socialinis sufleriskvie?ia ? mokymus Strong In Diversity

Renginio dataliepos 12-18 d.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su iauli? jaunimo uimtumo skyriumi kvie?ia 811 klasi? mokinius ir j? t?vus ? nemokam? nuotolin? informacin? rengin? Nepilname?i? ?sidarbinimo galimyb?s vasar?.

Renginio databirelio 11 dien? 16.00 val

Renginio mediaga

VGTU internetinis seminaras "Ar inai, Ko Iekai? Pasimatuok Darb?"

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Chemijos ir geomoksl? fakulteto studij? program? pristatymas

Renginio databirelio 11 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

Policijos atvir? dur? diena (tiesiogin? transliacija)

Renginio databirelio 12 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

VGTUZOOM paskaitos moksleiviams K?rybini? industrij? fakultete

Renginio databirelio 4 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras Specialioji pedagogin? pagalba

Renginio databirelio 4 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LIVE su Rasa Jusionyte Kaip naudingai praleisti vasar??

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

AMES Education vebinaras "GAP metai laikas kokybikam savo keliui!"

Renginio databirelio 4 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

MRU diena 2020 online

Renginio databirelio 3-11 dienomis

Daugiau informacijos

VU nuotolinis seminaras"Efektyvus mokymasis karantino metu"

Renginio databirelio 3 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

LSU nuotolin? atvir? dur? diena Fizinis ugdymas ir sportas

Renginio databirelio 4 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

VU Grupinis usi?mimas apie stres? studijose ir gyvenime

Renginio databirelio 3 dien? 14.00 val

Daugiau informacijos

LSMU internetinis seminaras "Dvejoji, k? ir kaip rinktis? Prisijunk!"

Renginio databirelio 3 dien? 17.00 val

Daugiau informacijos

VDU kvie?ia virtualiai susipainti su socialinio darbo bakalauro studijomis

Renginio datagegu?s27 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Kauno kolegijos medicinos fakulteto atvir? dur? diena internetu

Renginio databirelio 1 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

iauli? universiteto internetinis seminaras: Kaip tinkamai pasiruoti s?kmingam darbo pokalbiui?

Renginio databirelio 4 dien? 17.30 val

Daugiau informacijos

Karjeros tiltas. Kaip pasitik?ti savimi darbo pokalbio metu.

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetukvie?ia 9-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinis laikas

Renginio data 2020 birelio 9 d. 17.00 val.
Renginio mediaga

VDU virtualios moksleivi? dienos internetu

Renginio databirelio 4 dien? 15.00

Daugiau informacijos

VU internetinis seminaras: Kaip rasti man (pa)tinkant? darb??

Renginio datagegu?s27 dien? 11.00 val

Daugiau informacijos

Mitai ir tiesos apie IRT specialist? karjer?

Renginio data 2020 gegu?s26 dien? 15.00 val

Daugiau informacijos

Job, Career & Tech Fairdarbo, karjeros ir technologij? mug?

Renginio data 2020 gegu?s30 dien? 10.00 val

Daugiau informacijos

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos virtualios konsultacijos stojantiesiems

Daugiau informacijos

Kauno kolegija kvie?ia ? asmeninines konsultacijas

Daugiau informacijos

LSMU atvir? dur? dienos internetu

Renginio data 2020 gegu?s m?n.

Daugiau informacijos

VGTU atvir? dur? dienos internetu

Daugiau informacijos

Dideli mai ekranai pristato virtualias kino ir reklamos dirbtuves vyresni?j? klasi? mokiniams, bei j? mokytojams

Daugiau informacijos

Vilniaus technologij? ir dizaino kolegijos internetinis seminaras, kuriame apvelgiamitiesioginio pri?mimo ingsniai ir stojamieji egzaminai ? Interjero dizaino ir Grafinio dizaino studij? programas

Daugiau informacijos

Pasiruok brandos egzaminams su KTU (virtualios paskaitos)

Renginio data2020 m. gegu?s 6 d. - birelio 4 d.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtualios paskaitos11-12 kl. moksleiviams.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita Savo ateities beiekant 11-12 kl. moksleiviams.

Registracija iki 2020 m. gegu?s 30d.

Daugiau informacijos

VDU Karjeros centras iuo ne?prastu metu nuotoliniu b?du teikia karjeros konsultacijas moksleiviams.

Daugiau informacijos

ISM Atvir? dur? diena 2020
Daugiau informacijos

Individualios virtualios konsultacijos d?l studij? VGTU
Daugiau informacijos

Ateik ? istorijos pasaul? ir tavo pasaulis pasikeis! Visus besidomin?ius istorija, archeologija ir kult?ros istorija kvie?iame ?Jaun?j? istorik? mokykl?. Mokykla skirta bendrojo ugdymo mokykl? 912 klasi? mokiniams.
Daugiau informacijos, registracija

LSU atvir? dur? diena internetu

Renginio data 2020 gegu?s14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras kvie?ia 8-11 klasi? mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta ibandyti?.

Renginys vyko 2020 m. gegu?s 20 d. (tre?iadien?), 15 val. Planuojama renginio trukm? 1 val.

Prane?ja V? Socialinis veiksmas mentor? Justina Vainyt?.

Renginio mediaga

VDU virtuali konsultacija abiturientams: Stojimai 2020

Renginio data2020 m. gegu?s 14 dien? 16.00 val

Daugiau informacijos

LSMU studij? programos "Klininikin? sveikatos psichologija" pristatymas

Renginio data2020 m. gegu?s 18 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras apie lenk? kalbos mokytojo profesij?

Renginys vyko gegu?s 19 dien?16.00 val.

Daugiau informacijos

VDU internetinis seminaras apie muzikos ir okio profesij?

Rengnio data2020 m. gegu?s 14 d. 15 val.

Daugiau infromacijos

VU nuotolinis seminaras "Darbo pokalbis - kas svarbiausia?

Rengnio data2020 m. gegu?s 13 d. 11 val.

Daugiau informacijos

Lietuvo verslo kolegijos virtuali atvir? dur? diena,,Atvir? dur? diena - ,,STUDIJOS-KARJERA'20 IBANDYK STUDIJAS LTVK

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau infromacijos

VGTU FMF atvir? dur? dienos internetu

Renginio data2020 m. gegu?s 7 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

KTUSocialini? ir humanitarini? moksl? bei men? fakultetovirtuali paskaita "Studijos usienyje ar namie: kaip priimti tinkam? sprendim??

Renginio data2020 m. gegu?s 12 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams#LiekuLietuvoje.Tikslas pradini? klasi? mokytojo profesija

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 16.00 val.

Daugiau informacijos

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto internetinis seminaras mokiniams ir j? t?vams "Ateities profesija (ne)egzistuoja?"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7d. 18.00

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Moksleiviams. Mokomojo dalyko pedagogika: socialinio ugdymo kryptis"

Renginio data 2020 m. gegu?s 7 dien? 15.00 val.

Daugiau informacijos

INFOBALT internetinis seminaras "IRT studijos - galimyb?s ir nauda".

Renginio data 2020 m. gegu?s 6 dien? 17.00 val.

Daugiau informacijos

VDU vietimo akademijos internetinis seminaras mokiniams Mokomojo dalyko pedagogika: Steam

Renginys vyko balandio 30 dien?15.00 val.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 1011 kl. mokinius, j? t?vus ? nuotolin? informacin? rengin? "Studijos ES - svarbiausi dalykai".
Renginio data 2020 m. gegu?s 7 d. (ketvirtadien?), 17.30 val.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokini? t?vus ? informacin? rengin?: Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??.
Renginio data 2020 m. gegu?s 6 d. (tre?iadien?).
Renginio mediaga

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Kod?l verta rinktis studijas kolegijoje?.

Renginys vyko balandio 23 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).

Renginio mediaga

Internetinis KTU seminaras merginoms "DIGITALGIRLS'2020"balandio m?n. 23 d, skirtas iniciatyvai "Girls in ICT'2020"

Renginio mediaga

Paskaita-konsultacija Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?NUKELIAMA D?L KARANTINO

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje? Renginys vyko balandio 22 d. (tre?iadien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud. Planuojama trukm? 1,5 val.
Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame ? paskait?-konsultacij? 1112 klasi? mokiniams ir j? t?vams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
Renginio data kovo 24 d. (antradien?), 13.30 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), 8 aukte, 802 aud.

Daugiau informacijos, registracija

Kvie?iame8-11 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s.
Renginys vyko 2020 m.kovo 17 d.(antradienis),15.30 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius). Planuojama trukm? 1,5-2 val.
Renginio mediaga

TRANSLIACIJA LIVE: KAIP INAUDOTI KARANTIN? IR PASIRUOTI NAUJAM KARJEROS STARTUI
Data: balandio 1 d., 11:30 val., Vilnius Coding School Facebook paskyroje

Daugiau informacijos

Internetin? sesija apie tai, kaip b?ti s?kmingu 4-osios pramon?s revoliucijos kontekste.

EducationUSA tinklas kvie?ia prisijungti prie internetin?s sesijos "How to Become a Successful Leader in a Digital Transfromative Era", kuri? ves Kettering University Vadybos fakulteto dekanas dr. Haseeb Ahmed.
Internetin?s sesijos data balandio 9 d. 15 val.
Daugiau informacijos

Kvie?iame 1012 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? Iankstinis pri?mimas nevalstybin?je auktojoje mokykloje kod?l verta rinktis?.

Renginys vyko 2020 m. vasario 27 dien? (ketvirtadien?), 17.30 val., 802 kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Vytauto Didiojo universiteto (VDU) vietimo akademija kvie?ia 11 ir 12 klasi? moksleivius dalyvauti moksleivi? akademijoje Mokytojas 360.
Renginio data 2020 m. vasario 17-21 d.
Daugiau informacijos

Kvie?iame1011 klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?BAFF Lyderyst?s akademijos2020 m.vasaros stovykla Jungtin?se Valstijosegalimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. vasario 18 d.(antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 10-11 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? BAFF Lyderyst?s akademijos 2020 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb? mokiniams, kurie planuoja savo karjer?.

Renginio data2020 m. sausio 28 d. (antradien?), Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1 B, Vilnius), 802 kabinete.
Renginio mediaga

Kvie?iame 8-12 klasi? mokinius, j? t?vus ? rengin? Savanoryst? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kur? Kada? Kod?l?.
Renginio data 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadien?), 17.30 val., Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Kvie?iame8-12klasi? mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Lietuvos kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas? Kod?l verta rinktis?.
Renginys vyko 2019 m. lapkri?io28 d.(ketvirtadien?),18 val.,802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius).
Daugiau informacijos

Lapkri?io 14 d. 19 val. kvie?iam? ? EducationUSA organizuojam? virtual? susitikim? su JAV universiteto (Midway University) atstove.

Daugiau informacijos

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2020".
Renginys vyko lapkri?io 12 d. (antradien?), 15 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1 B, 802 aud.


Imok programuoti savo ateit? VGTU IT mokykloje!
Daugiau informacijos

Kvie?iame ? VGTU technin?s k?rybos NV programas!

Daugiau informacijos

Spalio 24 d. 19 val.EducationUSA Vilnius kvie?ia ? "online" susitikim? su Stanfordo universiteto atstove Kiyoe Hashimoto!
Daugiau informacijos

Kvie?iame10-12 klasi?mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin?Renkuosi ATEIT? kod?l VGTU? Kod?l verta rinktis ininerines studijas? Ininerija - mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 22 d. (antradien?), 18 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
https://www.vgtu.lt/

Konkursas BAFF Lyderyst?s Akademijos vasaros stovykla JAV

Renginio data liepos 7 d. - rugpj??io 4 d.
Daugiau informacijos

VGTU kvie?ia ? Ateities ininerijos neakivaizdines NV programas

Daugiau informacijos

Vilniaus geleinkelio transporto ir verslo paslaug? mokykla, kvie?ia Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokykl? 710 klasi? mokinius lankyti neformalaus ugdymoGeleinkelio IT akademij?.

Akademijoje vyko usi?mimai, kurie truks 15 savai??, kart? per savait? po 2 akademines valandas.
Daugiau informacijos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau atunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitasJaunojo ininieriaus mokykloje(JIM)
Daugiau informacijos

Kvie?iame 9-11 kl. mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin? Studijos usienyje. K? tur??iau inoti?.

Prane?ja - V? Studijos ir karjera atstov?.

Renginys vyko 2019 m. spalio 10 d. (ketvirtadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.K? tur??iau inoti?.

Prane?ja -V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginys vyko 2019 m. rugs?jo 26d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

https://www.studinfo.lt/


Kvie?iame10-12 klasi? mokinius, j? t?vus? informacin? rengin?Kod?l verta rinktis kolegines studijas?.

Renginys vyko 2019 m.gegu?s 14 dien?(antradien?),18 val.,802kab. (Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? 1B, Vilnius).
Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 30 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis profesin? mokykl??

Renginio data 2019 m. balandio 17 d. (tre?iadienis), 18.00 val.,Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Kvie?iame ? paskait? - konsultacij? 11-12 kl. mokiniams, j? t?vams, klasi? aukl?tojams Kaip upildyti praym? LAMA BPO sistemoje?
2019 m. balandio 3 d. (tre?iadien?), 14 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, Vilnius), akt? sal?je.

http://lamabpo.lt/

Informacinis renginys Studijos usienyje: motyvacijos laikas
Renginio data 2019 m. kovo 27 d. (tre?iadien?), 18 val. Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).
Renginio mediaga

Informacinis renginys Mokini? ?sidarbinimo galimyb?s

Renginio data 2019 m. kovo 26 d. (antradienis), 15.00 val., 802 auditorijoje, Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos

Informacinis renginys Kod?l verta rinktis kariuomen?? Kariuomen? mergin? ir/ar vaikin? pasirinkimas?
Renginio data 2019 m. kovo 13 d. (tre?iadien?), 18 val., 802 auditorijoje Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? 1B, Vilnius)
Daugiau informacijos


Kvie?iame10 - 12 kl.mokinius ir j? t?vus ? informacin? rengin?Studijos usienyje.

Prane?ja - V?Studijos ir karjeraatstov?.

Renginio data 2019 m.kovo14 d.(ketvirtadien?),18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre (irm?n? g. 1B, 802 mokym? klas?).

Renginio mediaga

Informacinis renginys BAFF Lyderyst?s akademijos 2019 vasaros stovykla Jungtin?se Valstijose - galimyb?s mokiniams, kurie planuoja savo karjer?
Renginio data sausio 30 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre,
irm?n? g. 1 B,802aud.
Renginio mediaga

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin?Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas studentams.
Renginio data spalio 30 dien? 15.00 val.
https://www.studinfo.lt/

V? Studijos ir karjera ir EducationUSA kvie?ia ? informacin? rengin? Studijos Amerikoje:stojimo ir finansavimo galimyb?s.
Seminaras skirtas moksleiviams.
Renginio data spalio 30 dien? 14.00 val.
https://www.studinfo.lt/

Kvie?iame 12 kl. mokinius, j? t?vus ? informacin? rengin? "Brandos egzaminai 2019".

Renginio data spalio 17 d. (tre?iadien?), 18 val.Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centre, irm?n? g. 1 B,802aud.

Renginio mediaga

Pasaulinis EducationUSA tinklas organizuoja Facebook Live transliacij? apie usienio student? gyvenim? JAV universituose bei apie tai, kaip JAV universitetai yra pasireng? priimti usienio studentus.
Spalio 11 d. 16.30 val. (transliacija prasideda 17.00 val.)

Daugiau informacijos


Archyvas