Mukis atsinaujino!
 

UKSIS žodyn?lis

 

Ugdymo karjerai steb?senos informacin?je sistemoje vartojamos s?vokos ir sutrumpinimai

Analitin? informacija – duomenimis gr?sti apibendrinimai ir išvados.


Bendrojo ugdymo mokykl? mokiniai –
mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirm?j? dal? (5–8 klas?s); mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antr?j? dal? (9–10 klas?s (gimnazijos I-II klas?s)); mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo program? (11–12 klas?s (gimnazijos III-IV klas?s)) (Šiame etape nerenkami ir neteikiami duomenys apie mokinius, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo program? (1–4 klas?s)).


Karjeros kompetencijos
– žinios, geb?jimai ir nuostatos apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendim? pri?mim?, karjeros planavim?, derinim? su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavim? (2012 m. liepos 4 d. ?sakymas Nr. V-1090/A1-314 “D?l profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 6.1.1. punktas).


Karjeros specialistai
– asmenys, kurie “vadovauja ugdymui karjerai, profesiniam informavimui ir profesiniam konsultavimui skirtos ... specialist? grup?s darbui, koordinuoja ir vykdo susijusias veiklas“ [1] , specialistai, atsakingi “už profesinio orientavimo veiklos koordinavim? mokykloje” [2], taip pat profesinio informavimo konsultantai [3] (profesijos patar?jai [4], socialiniai pedagogai, mokykl? psichologai).


Profesinio mokymo ?staig? mokiniai –
mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo program?, skirt? asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo program?, skirt? asmenims, turintiems pagrindin? išsilavinim? ir siekiantiems ?gyti tik kvalifikacij?; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo program?, skirt? asmenims, turintiems pagrindin? išsilavinim? ir siekiantiems kartu su kvalifikacija ?gyti ir vidurin? išsilavinim?; mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo program?, skirt? asmenims, turintiems vidurin? išsilavinim? (Projekto metu nerenkami ir neteikiami duomenys apie pagal profesinio mokymo program? besimokan?ius mokinius, kurie stodami tur?jo aukštesn? už vidurin? išsilavinim?).


Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) darbo patirtis –
met? suma, kai buvo atliekamos tiesiogiai su profesiniu orientavimu (ugdymu karjerai) susijusios funkcijos, ?rašytos pareiginiuose nuostatuose arba priskirtos ?staigos vadovo ?sakymu.


Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) l?šos
– profesiniam orientavimui panaudot? mokinio krepšelio l?š?, skirt? mokini? pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui (remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s 2013 m. rugpj??io 28 d. nutarimu Nr. 790), suma.


Profesinio orientavimo steb?sena
(ugdymo karjerai steb?sena) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jos ?galiot? institucij?, savivaldybi? administracij? ir j? ?galiot? institucij?, bendrojo ugdymo mokykl? ir profesinio mokymo ?staig? vykdoma nuolatin? bendrojo ugdymo mokykl? ir profesinio mokymo ?staig? mokini? (išskyrus besimokan?iuosius pagal pradinio ugdymo program? ir pagal profesinio mokymo program? besimokan?ius mokinius, kurie stodami tur?jo aukštesn? už vidurin? išsilavinim?) profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) sistemos b?kl?s ir kaitos analiz?, vertinimas, prognozavimas, remiantis turimais duomenimis ir rodikliais.


Rodiklis
– kiekybinis arba kokybinis požymis, iš kurio sužinoma planavimui, valdymui ir kontrolei reikiama informacija, galinti padidinti valdymo veiksmingum?. Pvz., „Karjeros specialist?, turin?i? aukštaj? išsilavinim?, tiesiogiai susijus? su profesiniu orientavimu (ugdymu karjerai), dalis (procentais)“.


Rodikli? grup?s
– keletas tam tikru steb?senos objekto požymiu (-iais) susijusi? rodikli?. Pvz., „Profesinio orientavimo (karjeros) paslaug? teik?j? kvalifikacija ir kompetencijos“.


Steb?senos duomuo
– kokybin? (aprašomoji) arba kiekybin? (statistin?) fakto išraiška.


Steb?senos informacija
– steb?senos duomen? ir analitin?s informacijos visuma.


Steb?senos sritys
– keletas tam tikru steb?senos objekto požymiu (-iais) susijusi? rodikli? grupi?. Pvz., „Žmogiškieji ištekliai“.


UKSIS
– ugdymo karjerai steb?senos informacin? sistema.[1] Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. ?sakymas Nr. V-1090/A1-314 „D?l Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

[2] Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. ?sakymas Nr. V-1392 „D?l Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. ?sakymo Nr. ISAK-1387 „D?l vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4599).

[3] 2007 m. kovo 13 d. ?sakymas Nr. ISAK-362 „D?l profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169).

[4] 2007 m. kovo 13 d. ?sakymas Nr. ISAK-362 „D?l profesinio informavimo standarto patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 32-1169), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. ?sakymas Nr. 605 „D?l mokini? profesiniam konsultavimui skirt? l?š? naudojimo metodini? rekomendacij? patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1551), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpj??io 24 d. ?sakymas Nr. V-1418 “D?l Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. ?sakymo Nr. ?SAK-1407 „D?l pareigybi?, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, s?rašo patvirtinimo“ papildymo (Žin., 2010, Nr. 101-5231)