Mukis atsinaujino!
 

Dokumentai

 
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 D?l Valstybin?s vietimo 2013-2022 met? strategijos patvirtinimo (in., 2013, Nr. 140-7095).
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. ?sakymas Nr. v-1090/a1-314 D?l profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2012, Nr. 82-4284).Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos apraas.
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2012 m. birelio 26 d. ?sakymas Nr. V-1043 D?l Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro nuostat?.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nutarimas D?l vietimo pagalbos ?staig? steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterij? s?rao patvirtinimo (in., 2011, Nr. 92-4384).
 • Lietuvos Respublikos savanorikos veiklos ?statymas (in., 2011, Nr. 86-4142).
 • Lietuvos Respublikos vietimo ?statymo pakeitimo ?statymas (in., 2011, Nr. 38- 1804).is teis?s aktas turi pakeitim?.
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpj??io 24 d. ?sakymas Nr. V-1418 D?l Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. ?sakymo Nr. ?SAK-1407 D?l pareigybi?, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, s?rao patvirtinimo papildymo (in., 2010, Nr. 101-5231).
 • Lietuvos Respublikos mokslo ir studij? ?statymas (in., 2009, Nr. 54-2140).
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 23 d. ?sakymas Nr. ISAK-153 D?l vietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegu?s 10 d. ?sakymo Nr. ISAK 879 D?l Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) nuostat? ir duomen? saugos nuostat? patvirtinimo pakeitimo (in., 2009, Nr. 12-486).
 • Europos S?jungos Tarybos 2008 m. lapkri?io 21 d. rezoliucija Geresnis orientavimo vis? gyvenim? integravimas ? vietimo ir mokymosi vis? gyvenim? strategijas (2008/C319/02).
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ?statymo pakeitimo ?statymas (in., 2008, Nr. 113-4290).is teis?s aktas turi pakeitim?.
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. ?sakymas Nr. ISAK-715 D?l mokymosi kryp?i? pasirinkimo galimybi? didinimo 14-19 met? mokiniams modelio aprao patvirtinimo (in., 2008; Nr. 35-1260).
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugs?jo 6 d. ?sakymas Nr. ISAK-1790 D?l integruoto technologij? kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dal? ir pasirenkam?j? technologij? ir men? bendr?j? program? mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo program?, patvirtinimo (in., 2007, Nr. 99-4020).
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. ?sakymas Nr. ISAK-1476/A1-201 D?l Europass paym?jimo pried?lio aprao patvirtinimo (in., 2007, Nr. 82-3371).
 • Lietuvos Respublikos profesinio mokymo ?statymo pakeitimo ?statymas (in., 2007, Nr. 43-1627).is teis?s aktas turi pakeitim?.
 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 13 d. ?sakymas Nr. ISAK-362 D?l profesinio informavimo standarto patvirtinimo (in., 2007, Nr. 32-1169).
 • Europos socialin? chartija (in., 2001, Nr. 49-1704).
 • Lietuvos Respublikos profesinio mokymo ?statymas (in., 1997, Nr. 98-2478).is teis?s aktas turi pakeitim?.
 • Tarptautin?s darbo organizacijos konvencija D?l profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant mogaus igales (in., 1996, Nr. 30-738).

Archyvas