Mukis atsinaujino!
 

Visuotin? atvir? dur? diena t?v? darboviet?se

 

2023 metai


ok ? t?v? klumpes 2023 nacionalin? profesinio veiklinimo renginys, prie kurios iais metais prisijung? 422 iniciatyvos i 348 vietimo ?staig?. Prie iniciatyvos prisijung? 59 Lietuvos savivaldyb?s. Iniciatyvos ok ? t?v? klumpes 2023 profesinio veiklinimo iniciatyvos metu:

 • profesinio veiklinimo paslaugas gavo:34 647mokini?
 • ?sitrauk? pedagog?:2 345
 • ?sitrauk? t?v? (glob?j?):1 978
 • aplankyta darbovie?i?:1 765
 • profesiniam veiklinimui skirta ak. val.:3 398val.

D?kojame visiems prisid?jusiems, a?i? vietimo ?staigoms u susidom?jim? ir bendradarbiavim?, padedant mokiniams ?gyvendinti savo karjeros vizijas, planus ir siekius.

2022 metai

 • Geroji patirtis

 • Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras inicijuoja visuotin? atvir? dur? dien? t?v? darboviet?se ok ? t?v? klumpes. alies mokyklos kvie?iamos . m. birelio 10 dien? prisijungti prie iniciatyvos ir ? mokini? profesin? veiklinim? ?traukti mokini? artimuosius!
  Kvietimas

 • Iniciatyvos em?lapis

 • Registracija


2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai