Mukis atsinaujino!
 

Profesinio konsultavimo paslaugos mokiniams

 

Atmintin? mokiniams, planuojantiems mokymosi / studij? keli?Individualus konsultavimas

Ugdymo karjerai skyriaus specialistai teikia nemokamas individualias konsultacijas mokiniams i visos Lietuvos. Konsultacijos metu mokiniui teikiama pagalba:

  • individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais;
  • studij? sri?i? ir ugdymo turinio derm?s vidurinio ugdymo programoje klausimais;
  • profesijos pasirinkimo temomis.
  • profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo ?g?di? ugdymo klausimais naudojantis interaktyviomis priemon?mis.

Individualios konsultacijos trukm? 1 1,5 val.

Konsultacija vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klas?se (802-803 kab.).

Iankstin? registracija ? individuali? konsultacij? vykdoma el. patu:
geliune.adomaityte@lmnsc.lt
Informacin? paskaita

Ugdymo karjerai skyrius organizuoja nemokamas paskaitas mokini? grup?ms i visos Lietuvos mokykl?. Paskaitos metu dalyviai tyrin?ja profesin?s karjeros galimybes, susieja informacij? apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimyb?mis, gauna kitos informacijos, pad?sian?ios planuoti b?sim? profesin? karjer?, susipa?sta su:

  • pagrindiniais karjeros planavimo ingsniais;
  • profesinio mokymo ir auktojo mokslo programomis;
  • mokymo ?staigomis, stojimo s?lygomis, pri?mimo tvarka ir profesijomis.

Informacin?s paskaitos trukm? 1,5-2 val.

Paskaita vyksta Ugdymo karjerai skyriaus mokymo klas?se (802-803 kab.).
Iankstin? registracija ? paskait? vykdoma el. patugeliune.adomaityte@lmnsc.lt