Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vilniaus universitetas kvie?ia ? Jaun?j? mokslinink? vasaros stovykl?

2017.06.21

„Nacionalin?s mokslo populiarinimo sistemos pl?tra ir ?gyvendinimas“

Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02-0001

Headeris

Mielieji moksleiviai,

Suteikiame galimyb? pasimatuoti mokslininko profesij?. Tur?site galimybe 3 dien? stovykloje susipažinti su jaunaisiais mokslininkais fizikos, taikom?j? moksl?, lazeri? srityje ir ?sitraukti ? j? vykdomus mokslinius tyrimus. susipaž?stant su skirtingomis metodologijomis, technologijomis, prietaisais tiesiogiai dalyvaujant tyrimuose, eksperimentuose.

Moksleiviai kartu su mokslininku išsikelt? nesud?ting?, ta?iau aktual?, jiems ?dom? klausim?, ? kur? bandyt? patys, bet priži?rimi mokslininko atsakyti atliekam? eksperiment? laboratorijose pagalba. Taip moksleiviai ?gyt? ne tik teorini? žini?, bet ir išbandyt? darb? laboratorijose, susipažint? su mokslininko darbo specifika, naudojama infrastrukt?ra, suvokt? kaip kuriami išradimai ir inovacijos. Moksleiviai po 2-4 b?t? padalinti po mokslinink? laboratorijas, 3 dienas padirb?t? laboratorijose su mokslininkais, pasivaikš?iot? ekskursijose po laboratorijas.

Moksleivi? ?sipareigojimas: Paskutin? dien? pristatyti, k? sužinojo (atrado) savo 15 minu?i? prezentacijose, kurias paskui parsivežt? ? savo mokyklas ir pristatyt? savo bendramoksliams.

Moksleiviai tur?s galimyb? padirb?ti su skenuojan?iu elektroniniu mikroskopu, Atomin?s j?gos mikroskopu ?vairiais moksliniais lazeriais, technologine medžiag? auginimo ?ranga ir t. t.

Stovyklos datos – birželio 19 d. liepos 5 dien?.

Stovykla nemokama.

Trukm? – 3 dienos.

Vieta – Nacionalinis fizini? ir technologij? moksl? centras, Saul?tekio al. 3, Vilnius.

Kompensuosime maitinim? – 16 eur? vienam asmeniui per dien?.

Daliai student? (ne Vilnie?i?) kompensuosime atvykimo ? Vilni? išlaidas.

Daliai student? (ne Vilnie?i?) kompensuosime nakvyn?s išlaidas.

Moksleiviai, gali pasikviesti 2-3 draugus iš savo mokyklos ? stovykl? ir dalyvauti vienoje komandoje.

Norintis dalyvauti stovykloje turi užsiregistruoti iki birželio 16 dienos el. paštu justinas.bauzys@tmi.vu.lt, atsiun?iant mokykl?, adres? ir pageidaujamas dienas.

 

Justinas Baužys

Technologij? perdavimo specialistas (vyriausiasis specialistas)

Tel. 8 5 2366273

Mob. +37060034126

Tel. 8 5 2234469

Mokslo ir inovacij? departamentas

Inovacij? skyrius

ir Taikom?j? moksl? institutas

Vilniaus universitetas