Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Vasaros stovykla moksleiviams JAV

2016.01.11

Baltijos-Amerikos laisv?s fondas kvie?ia visus 11 klasi? moksleivius dalyvauti fondo lydersyt?s akademijos vasaros stovyklos programoje. Akademijos misija yra mokyti nauj? inovatori?, lyderi?, verslinink?, kart? – jaunus žmones, kurie pad?s spr?sti didžiausius XXI-ojo amžiaus išš?kius. Fondo stipendija bus suteikta 40 jaun?j? lyderi? iš vis? trij? 
Baltijos šali?.

Pažintis su JAV kult?ra

Akademijos studentai tur?s galimyb? susipažinti su Bostonu – vienu seniausi? JAV miest?, pasižymin?iu turtinga istorija ir kult?ra. Pažintini? ekskursij? metu dalyviai praeis „Freedom Trail“ maršrutu Bostono senamiestyje, apsilankys Harvardo universitete, steb?s beisbolo rungtynes. Programos pabaigoje apsilankys Niujorke, steb?s minias žmoni? „Times Square“ ir aplankys Vašington?, kuriame susipažins su JAV valstyb?s ?k?rimo istorija.

Saugumas ir išlaikymas

Dalyviams bus užtikrintas pilnas išlaikymas. Papildomai prie puiki? s?lyg? universiteto miestelyje, garantuojamas sveikatos draudimas ir vis? par? veikian?ios pagalbos tarnybos CIEE paslaugas.

Reikalavimai kandidatams

Kandidatams turi b?ti su?j? ne mažiau kaip 16 met? iki 2016 m. liepos 1 d. ir 2016–2017 mokslo metais jie tur?t? 
mokytis 12 klas?je.

Kandidat? angl? kabos žinios turi b?ti pakankamos dalyvauti angliakalb?je programoje. Geriausi kandidatai tur?s dalyvauti pokalbyje, kuris vyks angl? kalba.

Stipendija dengia: 

  • mokest? už viz?;
  • tarptautin? kelion? l?ktuvu;
  • išlaidas akademijos programai;
  • apgyvendinim? ir maitinim?;
  • išvykas ir ekskursijas
  • sveikatos draudim? ir vis? par? veikian?i? pagalbos tarnyb?.

Paraiškas ? konkurs? galima teikti iki 2016 m. kovo 5 d. Paraiškos formas ir visus konkurso reikalavimus rasi ?ia.


Šaltiniai:
 Eurodesk Lietuva, Baltijos ir Amerikos laisv?s fondas.