Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

ŠALIES METODIN? – PRAKTIN? KONFERENCIJA „KARJERA 2020. ?ŽVALGOS IR PATIRTIS“

2020.03.02

Konferencija atšaukta.

 

DATA: 2020 m. kovo 31 d.

VIETA: Panev?žio Juozo Miltinio gimnazija, Aukštai?i? g. 1, Panev?žys

Konferencijos dalyviai: direktori? pavaduotojai ugdymui, karjeros specialistai,dalyk? mokytojai,  klasi? vadovai.
Konferencijos tikslas: pasidalinti ger?ja patirtimi profesinio orientavimo srityje irsukurti erdv? direktori? pavaduotojams ugdymui, karjeros specialistams, dalyk? mokytojams bei klasi? vadovams bendradarbiauti.

Konferencijos uždaviniai:

  • Aptarti profesinio orientavimo b?dus ir metodus, padedan?ius mokiniams s?kmingiau pl?totis asmenines ir profesines kompetencijas, lengviau adaptuotis nuolat besikei?ian?iame pasaulyje ir patraukliau mokytis.
  • Skatinti direktori? pavaduotojus ugdymui, karjeros specialistus, dalyk? mokytojus,  klasi? vadovus dalintis ger?ja patirtimi ir ieškoti nauj? galimybi? kaip stiprinti karjeros kompetencij? ugdym? skirting? dalyk? ugdymo procese.
  • Skatinti bendradarbiavim? tarp šalies region? mokini? profesinio orientavimo srityje.
  • Formuoti pozityv? visuomen?s poži?r? ? PO specialist? poreik? (stygi?) miestuose, regionuose ir šalyje.

 

Kvietimas

 

Dalyvio anketa

Užpildyta dalyvio anket? iki kovo 20 d. atsi?sti elektroniniu paštu miltiniopit@gmail.com.