Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Projektas „Byla Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“ su žymiais Lietuvos teisininkais ir KSU teis?s studij? studentais!

2016.05.17

Projektas „Byla Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“

su žymiais Lietuvos teisininkais ir KSU teis?s studij? studentais!

 

2016 m. geguž?s 30 - birželio 3 d., Vilnius

Kazimiero Simonavi?iaus universiteto Teis?s fakultetas (KSU TF) su partneriais* kvie?ia vyresni?j? klasi? moksleivius dalyvauti projekte „Byla Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“ (toliau – Projektas).

 

Projekto tikslas – atkreipti Lietuvos moksleivi? d?mes? ? teis?s žini? svarb? žmogaus gyvenime, supažindinti juos su teisininko profesija, prasmingai praleisti laik? su žymiais teisininkais, teis?s studij? studentais ir suteikti galimyb? moksleiviams dalyvauti simuliaciniame žaidime, kurio metu gal?s nagrin?ti byl?  Projekto dalyvi? pasi?lyta tema.

 

Projekte gali dalyvauti visi Lietuvos vyresni?j? klasi? moksleiviai, atsiunt? iki 2016 m. geguž?s 26 d. 18.00 val. el. paštu jolita.malinauskaite@ksu.lt teisin?s situacijos aprašym? (nuo 0,5 iki 1 A4 lapo apimties), kuriame atsispind?t? jaunimui (nepilname?iams) aktuali problema. Rekomenduojame aprašyme ?vardyti šiuos simuliacinio žaidimo veik?jus: ?tariamasis (-ieji), kaltinamasis (-ieji), nukent?jusysis (-ieji), liudytojas (-ai). Atsi?sdami teisin?s situacijos aprašym?, nurodykite: savo vard?, pavard?, amži?, mokyklos pavadinim?, savo el. pašt?, mobiliojo telefono numer?.

 

Profesional?s teisininkai pagal atsi?stus teisin?s situacijos aprašymus suformuluos tariamos bylos siužet? ir pakvies tapti Projekto dalyviais! Dalyvi? skai?ius yra ribotas, tod?l pirmenyb? bus teikiama moksleiviams/j? grup?ms, ankš?iau atsiuntusiems teisin?s situacijos aprašym?.

 

Projekto pabaigoje kiekvienas dalyvis gaus original? dienorašt? ir pažym?jim?!

 

Dalyvavimas Projekte yra nemokamas! J?s? ind?lis ? projekt? – projekto viešinimas!

 

Daugiau apie Projekt? Facebook adresu KSU Teis?s fakultetas.

 

Projekto koordinator? KSU TF prodekan? Jolita Malinauskait?. Tel. pasiteirauti 865244508.

 

Detali programa

Diena, laikas

Dienos temos, veiklos

Renginio vieta

Geguž?s 30 d., pirmadienis

10.00-12.00 val.

 

 

 

 

13.30-15.30 val.

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.30 val.

SUSIPAŽINKIME!

Dalyviams bus si?loma susipažinti ne tik su visais Projekto dalyviais, KSU TF bendruomene, bet ir su situacija (teisininkai j? vadina bylos fabula), kuri bus analizuojama bei sprendžiama vis? savait?.

 

Pažintinis vizitas ? Vaiko teisi? apsaugos kontrolieriaus ?staig?. Projekto dalyviai susipažins su Vaiko teisi? apsaugos kontrolieriaus ir kit? vaiko teisi? apsaugos institucij? veikla, vaik? pad?timi Lietuvoje, vaiko teisi? gynimo galimyb?mis bei su ?staigos darbuotojais aptars projekto dalyvi? sugalvotos bylos fabul?. Dalyviai žais nuotaiking? žaidim? „Labas, aš tavo teis?!“

 

Pavakarys su laisvalaikiu repuojan?iu teisininku Sauliumi Jeruslanovu iš Valstyb?s tarnybos departamento.

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas (J. Basanavi?iaus g. 29A, Vilnius)

 

Vaiko teisi? apsaugos kontrolieriaus ?staiga (Pla?ioji g. 10, Vilnius)

 

 

 

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas (J. Basanavi?iaus g. 29A, Vilnius)

Geguž?s 31 d., antradienis

10.00-12.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.30 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30-18.30 val.

 

 

IKITEISMINIS TYRIMAS: APIE J? SU TIKRAIS TEISMO EKSPERTAIS IR POLICIJOS PAREIG?NAIS!

Ekskursija ? Lietuvos ekspertiz?s centr?. Dalyviai susipažins su šio centro veikla, ekspertinio darbo išš?kiais ir galimyb?mis bei ekspertinio tyrimo rezultat? (specialisto išvados ir ekspertiz?s akto) reikšme ?rodin?jimo procese. Vizit? kuruos Lietuvos teismo ekspertiz?s centro direktor? doc. dr. Gabriel? Juodkait?-Granskien?.

Pažintinio vizito ? Vilniaus apskrities vyriausi?j? policijos komisariat? metu dalyviai aplankys: Operatyvaus valdymo skyri? (b?tent ?ia ateina pirmasis nukent?jusiojo pagalbos šauksmas ir priimamas sprendimas kaip kuo operatyviau suteikti jam pagalb?. Begal?s skambu?i?, nenutr?kstama pokalbi? banga...); Vaizdo steb?jimo kamer? padalin? (Vaizdo steb?jimo kameros padeda nusikaltim? prevencijai Vilniaus mieste, jos yra vykstan?i? nusižengim? „liudinink?s“ – numesta šiukšl?, nuor?ka, ne vietoje pastatytas automobilis, o dar... taboro narkotik? keliai...); Kriminalini? nusikaltim? tyrimo skyri? (kiekvienas, ir didelis, ir mažas yra mat? filmuose kaip nuimami piršt? antspaudai, o visa tai pamatyti savomis akimis – ne?tik?tina galimyb?!); Relaksacijos kambar?; Vilniaus apskrities ekspozicijos kabinet?.

Popiet? „Teisinink? laisvalaikis“ (linijini? šoki? pamoka, kuri? ves teisinink? Agn? Agafonova, Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatas).

Lietuvos teismo ekspertiz?s centras (Lvovo g. 19a, Vilnius)

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Birželio 23-osios g. 10, Vilnius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas (J. Basanavi?iaus g. 29A, Vilnius)

 

Birželio 1 d., tre?iadienis

10.00-11.30 val.

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 val.

 

 

 

 

14.30-16.00 val.

 

 

16.30 -17.30 val.

 

ADVOKATO IR PROKURORO DIENA

„Bylos Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2015!“ aptarimas su Advokat? profesin?s bendrijos „Miškinis ir partneriai“ advokatais. Dalyviai aplankys advokat? kontor?, sužinos apie advokat? teikiamas paslaugas bei susipažins su advokato darbo diena.

 

 

Mokslo kavin? „Prokuroras ? žmogaus saugumo garantas ir teis?t? interes? gyn?jas“. Renginio ved?jas – Vilniaus rajono apylink?s prokuroras, KSU Teis?s fakulteto d?stytojas Vilius Paulauskas.

 

 

Edukacin? programa apie pilietiškum? Valstyb?s pažinimo centre.

 

Piknikas „Kart? dialogas apie teis?“ prie Vilnel?s su Kazimiero Simonavi?iaus universiteto Teis?s fakulteto studentais, Lietuvos teisinink? draugijos Jaun?j? teisinink? skyriaus ir Petro Leono akademijos atstovais

Advokat? profesin? bendrija „Miškinis ir partneriai“ (M. Valan?iaus g. 1a, Vilnius)

 

Kazimiero Simonavi?iaus universitetas (J. Basanavi?iaus g. 29A, Vilnius)

 

 

Valstyb?s pažinimo centras (Totori? g. 28, Vilnius)

Birželio 2 d., ketvirtadienis

10.00-12.00 val.

 

 

 

 

16.00-17.00 val.

 

 

 

 

 

„Byla Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“ JAU TEISME!

Pažintinis vizitas ? Lietuvos antstoli? r?mus. Dalyviai susipažins su antstoli? veikla; sužinos, kas yra vykdomoji byla; pamatys, kaip vyksta elektronin?s varžytin?s, kaip antstoli? darbe panaudojamos informacin?s technologijos.

 

 

„Bylos Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“ teismo proceso inscenizacija Lietuvos apeliaciniame teisme su tikru teis?ju! Pasiskirst? rol?mis Projekto dalyviai „nagrin?s byl?, tirs ?rodymus, sakys baigiam?sias kalbas ir priims nuosprend?.“

 

Lietuvos antstoli? r?mai (Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius)

 

 

 

 

 

Lietuvos apeliacinis teismas (Gedimino pr. 40/1, Vilnius)

 

 

 

Birželio 3 d., penktadienis

9.00-10.00 val.

 

 

 

10.30-12.00 val.

 

 

APIE „Byl? Nr. TEIS? VASARIŠKAI/2016!“ TEISINGUMO MINISTERIJOJE IR SEIME

Vizitas ? Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerij?

 

 

 

Ekskursija po Lietuvos Respublikos Seimo r?mus ir susitikimas su žymiais teisininkais.

Projekto aptarimas. Pažym?jim? ?teikimo Projekto dalyviams ceremonija.

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija (Gedimino pr. 30, Vilnius)

Lietuvos Respublikos Seimas (Gedimino pr. 53, Vilnius)

Pastaba. Projekto organizatorius pasilieka teis? koreguoti program?.