Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Profesinio veiklinimo renginys „Renkuosi profesij?. Kompiuteri? inžinerija”

2016.03.30

Kovo 22 d. vyko profesinio veiklinimo renginys, skirtas 9–12 klasi? mokiniams, besidomintiems kompiuteri? inžinerija ir savo ateit? norintiems sieti su šia sritimi. Renginio tikslas – pad?ti mokiniams perimti ir pl?toti žinias, naudingas b?simai karjerai, ugdyti profesin? motyvacij? ir planuoti b?sim? karjer?.

 

Teorin?s dalies metu mokiniai buvo supažindinti su darbo pasauliu, su profesij? ?vairove, karjeros pasirinkimo galimyb?mis, atliko sav?s pažinimo ir ?vertinimo tinkamumo norimai profesijai testus ir užduotis, kuri? tikslas – pad?ti mokiniui suprasti savo poreikius, polinkius, ?vertinti geb?jimus ir galimybes.

 

Antros dalies metu mokiniai vyko ? Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakultet?, kur susipažino su studij? programomis, keliamais reikalavimais stojantiesiems, sužinojo, ko mokomasi studijuojant kompiuteri? inžinerij?, kokius studentai atlieka darbus, k? veikia baig? studijas,  pamat? mokom?sias laboratorijas, turim? ?rang?. Vizito metu mokiniai susipažino su atvirojo kodo „Arduino“ platforma-minikompiuteriu, geban?iu „jausti“ ir valdyti fizin? pasaul?, sužinojo pirmuosius programavimo žingsnius ir bendravimo su minikompiuteriu žodžius, išmoko programuoti „kal?din?s eglut?s“ girliand?, pamat? student? baigiamuosius darbus: šešiakoj? žingsniuojant? robot?, balansuojant? dvirat? robot?-katin?, rankos gestus atpaž?stan?i? išmani?j? pirštin?, beviel? meteorologin? stotel? ir kt.