Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Pasienie?i? mokykla geguž?s 6 d. atvers duris

2016.04.27

Pasienie?i? mokykla 2016 m. geguž?s 6 d. pasienie?io profesija besidomintiems jaunuoliams atvers savo duris. Renginio atidarymas 11 val. prasid?s mokyklos didžiojoje sal?je. ?ia bus pristatoma pasienie?io profesija, bendri pri?mimo ? mokykl? ir atrankos reikalavimai.
 

V?liau visi pasienie?i? sve?iai mokyklos sporto sal?je gal?s pasiži?r?ti kursant? atliekam? savigynos imtyni? pratim? ir kit? sporto element?. Ten pat specialistai papasakos apie bendrus fizinio pasirengimo reikalavimus.
 

Rikiuot?s aikšt?je atvir? dur? dienos dalyviai gal?s susipažinti su VSAT naudojamomis transporto priemon?mis ir pas?d?ti prie keturra?io motociklo vairo. ?ia pat jaunuoliai steb?s kursant? parengt? rikiuot?s pasirodym?. Jie gal?s apži?r?ti tarnyboje naudojam? ginkluot?, technik? ir ?rang?. Kriminalistini? tyrim? skyriaus ekspertai pademonstruos dokument? tikrinimo ir tyrimo ?rang? ir papasakos, kaip su ja dirbama. Sve?iai gal?s pasiklausyti Vidaus reikal? ministerijos pu?iam?j? orkestro atliekam? k?rini?.
 

Vilniaus rinktin?s kinologai su tarnybiniais šunimis pristatys pažintin? program? ir papasakos apie tarnybini? šun? svarb? saugant Lietuvos valstyb?s sien?. Bus pademonstruotos ir bendros tarnybini? šun? paklusnumo komandos. Sve?iai gal?s ?sitikinti, kad šuo gali b?ti ne tik draugas, bet ir geras pagalbininkas saugant valstyb?s sien?, sulaikant nusikalt?lius ir pažeid?jus.
 

Atvir? dur? dienos lankytojai v?liau gal?s pasivaikš?ioti po mokykl?, auditorijose steb?ti teorinius ir praktinius užsi?mimus, aplankyti Pasienie?i? muziej?, mokyklos bendrabu?ius, sporto sales ir šaudymo tirus.
 

            Atvir? dur? dienos nuolat organizuojamos ne tik Pasienie?i? mokykloje, bet ir kituose VSAT padaliniuose.
 

            Pasienie?i? mokykla yra profesinio mokymo ?staiga, rengianti kvalifikuotus pasienie?ius, besir?pinanti pareig?n? mokymu, j? kvalifikacijos tobulinimu. Ji ?sik?rusi Vilniaus rajone, Medininkuose. ?ia kursantams sudarytos puikios mokymosi ir buities s?lygos. Pasienie?i? mokykloje mokslai trunka 1,5 met?. Kursantai yra apr?pinami uniformine apranga, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausyb?s nustatyta tvarka gauna stipendij? (vidutiniškai apie 140 Eur). Kursantams, baigusiems Pasienie?i? mokykl?, išduodami profesinio mokymo diplomai ir kiti pažym?jimai, jiems suteikiama pasienie?io profesin? kvalifikacija. Vadovaujantis Stojimo ? vidaus tarnyb? sutartimi, visi absolventai ?darbinami VSAT padaliniuose. Tuomet tokiam tarnauti tik prad?jusiam jaunam pasienie?iui mokamas maždaug pusšešto šimto eur? atlyginimas neatskai?iavus mokes?i?. Kuo ilgiau ištarnauja pasienietis ir kuo labiau auga jo kvalifikacija, tuo daugiau did?ja ir atlyginimas.  
 

            Buv? kursantai, siekiantys karininko karjeros, baig? mokslus Pasienie?i? mokykloje, gali stoti ? Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto išt?stini? bakalauro studij? II–?j? kurs? ir mokytis pagal teis?s ir valstyb?s sienos apsaugos program?.
 

            Norintiems mokytis ir ?gyti pasienie?io profesij? daugiau informacijos apie Pasienie?i? mokykl? ir atrankas galima rasti interneto tinklalapiuose: www.pasienietis.lt, www.pasienis.lt