Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Geresn?s mokini? motyvacijos link: kaip kurti motyvuojan?i? mokytis aplink??

2023.02.15

Viešojoje erdv?je girdint daug diskusij? apie b?tinyb? didinti švietimo kokyb? Lietuvoje, š?kart stabtel?kime prie mokini? motyvacijos: kokia ji b?na, ko reikia, kad mokiniai jos tur?t?, kaip pasiekti, kad motyvacija b?t? aukštesn?, kaip mokytojas prie to gali prisid?ti? Apie tai apskritojo stalo diskusijos metu su švietimo bendruomen?s atstovais kalb?jo mokslinink?s dr. Saul? Raižien? (Vilniaus universitetas), dr. Ingrida Gabrialavi?i?t? (Mykolo Romerio universitetas) ir Renata Garckija (Mykolo Romerio universitetas). Jos pastar?j? dešimtmet? nagrin?ja mokini? mokymosi motyvacij? ir šiuo metu baig? ?gyvendinti Lietuvos mokslo tarybos pagal Visuomen?s gerov?s program? finansuot? projekt? „Veiksmingo mokymo(si) paieška: mokinius (ne)motyvuojan?io mokytojo elgesio žiedinio profilio vertinimas ir pasekm?s (DoIT)“ (Nr. S-GEV-21-2).

 

Daugiau informacijos