Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

KAIP GALIU PAD?TI SAVO VAIKUI PLANUOTI ATEIT??

2018.03.19

KAIP GALIU PAD?TI SAVO VAIKUI PLANUOTI ATEIT??

Grup? 8-11 klasi? mokini? t?vams, glob?jams (4 užsi?mim? ciklas)

 

Renkama t?v? grup?, kuriems r?pi, kaip jie gali pad?ti savo vaikui planuoti karjer?. Keturi? užsi?mim? ciklo metu nagrin?sime ir praktiškai tyrin?sime, kaip palengvinti vaikui priimti su ateitimi susijusius sprendimus. Mokysim?s vaik? išklausyti, analizuosime karjeros nuostatas, vertybes, spr?sime konkre?ias situacijas iš J?s? ir vaik? gyvenimo.

 

Užsi?mimo trukm?: 2 val. Užsi?mimo pradžia 18 val.

 

Cikl? sudaro 4 užsi?mimai. Kvie?iame tuos pa?ius dalyvius atvykti ? visus keturis užsi?mimus.

Planuojamos užsi?mim? datos:  balandžio 10, balandžio 17, geguž?s 2, geguž?s 8.

 

Užsi?mimus ves: karjeros specialist?s Simona Uleckien? ir G?li?n? Adomaityt?.

Viet? skai?ius ribotas, tod?l registracija b?tina: https://www.lmnsc.lt/uks.php?uid=3295c76a42