Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Jaunojo pedagogo akademija 11 ir 12 klasi? mokiniams

2017.01.19

2017 MET? JAUNOJO PEDAGOGO AKADEMIJA

Jaunojo pedagogo akademija yra Lietuvos edukologijos universitete vykstanti 5 dien? trukm?s stovykla, skirta Lietuvos mokykl? 11 ir 12 klasi? mokiniams. Per ši? stovykl? j?s gal?site:

 

  • geriau pažinti pedagogo profesij? (susipažinsite su studij? programomis, kuo jos panašios ir kuo skiriasi nuo kit? aukšt?j? Lietuvos mokykl? studij? program?, išbandysite save studento „kailyje“);
  • ?gyti lyderyst?s, bendravimo, komandinio darbo ir organizacini? ?g?dži? (stovyklos dalyviai tur?s vykdyti ?vairias su studijomis susijusias užduotis, imtis iniciatyvos, bendrauti su d?stytojais ir kt.);
  • iš ar?iau pažinti tikr? student? gyvenim? (dalyvaujama tiek dalyviams skirtose, tiek dabartini? student? paskaitose, sudaromos s?lygos apsigyventi bendrabu?iuose, kiekvien? vakar? bendraujama su studentais neformalioje aplinkoje);
  • susirasti nauj? draug? (per kiekvien? akademij? dalyviai susidraugauja, o ši draugyst? t?siasi vis? studij? laikotarp?).


Kiekvienais metais organizuojamos trys Jaunojo pedagogo akademijos sesijos. ? kiekvien? iš j? priimama po ne daugiau kaip 20 mokini?, tad jei yra daugiau norin?i?j? dalyvauti, nei yra galimyb? priimti, vykdoma pateikusi? paraiškas mokini? atranka. Akademijos sesijos suskirstytos pagal Lietuvos edukologijos universitete si?lomas studij? programas.

 

  1. Socialini? moksl? sesija vyks 2017 m. vasario 6–10 d. Norintys dalyvauti dokumentus turi pateikti iki 2017 m. sausio 31 d. 16 val.
  2. Humanitarini? moksl? sesija vyks 2017 m. vasario 20–24 d. Norintys dalyvauti dokumentus turi pateikti iki 2017 m. vasario 14 d. 16 val.
  3. Gamtos, matematikos, technologij? ir sporto moksl? sesija vyks 2017 m. vasario 27–kovo 3 d. Norintys dalyvauti dokumentus turi pateikti iki 2017 m. vasario 21 d. 16 val.


Mokinys turi teis? pateikti paraiškas ? visas tris akademijos sesijas, ta?iau dalyvauti gali tik vienoje. Tad jei sudalyvausite socialini? moksl? sesijoje, kitose sesijose šiais metais dalyvauti jau nebegal?site.

Susidom?jusiems ir norintiems dalyvauti reikia pateikti paraišk? iki pasirinktos akademijos sesijos dokument? pateikimo dienos elektroniniu paštu jaunieji.pedagogai@leu.lt. Paraiškos dokumentas pateikiamas žemiau esan?ioje nuorodoje, kuri? paspaud? atsisi?site Jaunojo pedagogo akademijos paraišk?. Prašome labai ?d?miai perskaityti visas jos dalis ir ?sid?m?ti dalyviams suteikiamas privilegijas ir pareigas. 

 

JAUNOJO PEDAGOGO AKADEMIJOS DALYVIO PARAIŠKA. SPAUSTI ŠI? NUOROD?!
 

Kilus bet kokiems klausimams kreiptis šiais kontaktais:

www.leu.lt/jpa

Tel. (8 5) 275 14 10 / +370 602 04 383

El. p. jaunieji.pedagogai@leu.lt