Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Jaunojo inžinieriaus mokykla

2017.11.20

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau aštunt?j? sezon? kvie?ia vyresni?j? klasi? mokinius ? nemokamas temines paskaitas Jaunojo inžinieriaus mokykloje (JIM).
 
Profesoriai, docentai ir lektoriai išsamiai supažindins atvykusiuosius su studij? programomis, papasakos, k? reik?s mokytis universitete, kokios perspektyvos gavus diplom?, kokios karjeros galimyb?s ir kt.
 
JIM paskaitos organizuojamos ne tik šeštadieniais, bet ir darbo dienomis, tad paskaitose gali apsilankyti ir visa klas?.
 
Išklausiusiems penkias paskaitas ir daugiau bus ?teiktas Jaunojo inžinieriaus sertifikatas.
 
Visos paskaitos moksleiviams yra nemokamos, reikia tik užsiregistruoti!
2017–2018 m. m. TEMIN?S PASKAITOS MOKSLEIVIAMS:
 
2017-11-09, 14.00 val. 
Šiuolaikinis medij? menas (paskaita  praktinis užsi?mimas)
Panev?žio miesto dail?s galerija, Respublikos g. 3, Panev?žys
doc. Remigijus Venckus 
REGISTRACIJA BAIGTA
 
2017-11-09, 15.00 val.
Netradicin?s k?rybos formos ir erdv?s (paskaita – praktinis užsi?mimas)
Panev?žio miesto dail?s galerija, Respublikos g. 3, Panev?žys
doc. Remigijus Venckus
REGISTRACIJA BAIGTA
 
2017-11-17, 14.30 val.
Nuo id?jos iki l?ktuvo per 60 min. (paskaita – praktinis užsi?mimas)
VGTU AGAI TLK, Linkmen? g. 28, Vilnius
lekt.. Darius Rudinskas, Aleksandr Lapušinskij, Povilas  Karalkevi?ius
 
2017-11-23, 14.30 val.
Architekt?ra S, M, L, XL (paskaita)
VGTU Architekt?ros fakultetas, Pylimo g. 26 / Trak? g. 1, Vilnius
doc. Skirmant? Moz?ri?nait?
 
2017-11-25, 12.00 val.
Biomechanika – inžinerijos ir medicinos moksl? sand?roje. Išmaniosios technologijos, kei?ian?ios žmogaus k?n? (paskaita – ekskursija)
VGTU Mechanikos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
lekt. Julius Griškevi?ius, Gintaras Jonaitis
 
2017-11-25, 12.50 val. 
Spar?ioji ir išmanioji gamyba – pagrindinis šiandienos gamybos ?moni? išš?kis, didinant gamybos našum?, lankstum? bei patikimum? (paskaita – ekskursija)
VGTU Mechanikos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
prof. Mindaugas Jurevi?ius, lekt. Ieva Švagždyt?
 
2017-11-25, 13.35 val.
Nuostabus robot? pasaulis (paskaita – ekskursija)
VGTU Mechanikos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
prof. Vytautas Bu?inskas
 
2018-01-12, 14.30 val.
Tarp pinig? ir saviraiškos: kaip atrasti s?kmingos karjeros formul? (paskaita – diskusija)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Agn? Šimelyt?
 
2018-01-12, 15.20 val.
Viktorina „?domioji ekonomika“
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Jolanta Solnyškinien?
 
2018-01-12, 15.20 val.
Atrask pinig? aitvar?, kuris gyvena Tavo namuose!
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Kamil? Taujanskait?
 
2018-01-23, 14 val.
K?rybin?s dirbtuv?s „Mano namas“. Renginio trukm? iki 3 val.
Ukmerg?s Smetonos gimnazija, J. Basanavi?iaus g. 7, Ukmerg? 
doc. Liutauras Nekrošius
 
2018-01-27, 11.00 val.
Saugos inžinerija ekstremali? situacij? valdymo srityje (paskaita su trumpais pratimais)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
prof. dr. Stanislavas Dadelo
 
2018-01-27, 11.55 val.
Statybos verslas ir naujausi? informacini? technologij? taikymas
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Laura Tup?nait? ir doc. Natalija Lepkova
 
2018-01-27, 12.50 val.
Nuo studento iki dangoraiži? projektuotojo
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
prof. Bronius Jonaitis
 
2018-01-27, 12.50 val.
Ar reali žmoni? kelion? ? Mars? pagal Elon? Musk??
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Valentina Peleckien?
 
 
2018-02-13, 14.30 val. 
K?rybiškumas ir pilietiškumas (praktinis užsi?mimas)
VGTU K?rybini? industrij? fakultetas, Trak? g. 1, Vilnius
lekt. Angel? Tamulevi?i?t? 
 
2018-02-13, 15.20 val. 
K?rybinis vaizdo ir fotografijos praktinis užsi?mimas (praktinis užsi?mimas)
VGTU K?rybini? industrij? fakultetas, Trak? g. 1, Vilnius
lekt. Raimundas Savukynas 
 
2018-03-06, 14.15 val.
Interneto svetaini? k?rimas taikant turinio valdymo sistem? 
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
lekt. Pavel Stefanovi?
 
2018-03-06, 14.15 val.
Informacin?s technologijos: fantastika ir realyb? (lego robotai ir programavimas)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Serg?jus Ivanikovas
 
2018-03-06, 15.00 val.
Dramaturginio scenarijaus rašymas bei formatavimas. Celtx programa (praktinis užsi?mimas)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
lekt. Akvil? Gelaži?t?
 
2018-03-06, 16.30 val.
Duomen? vizualizavimas ir infografika (praktinis užsi?mimas)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Daiva Makut?nien?
 
2018-03-06, 16.30 val.
3D t?rinis parametrinis modeliavimas (praktinis užsi?mimas)
VGTU Saul?tekio r?mai, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Olga Šostak
 
2018-03-24, 11.00 val.
Šiuolaikini? ir ateities automobili? saugumo technologijos
VGTU Transporto inžinerijos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
doc. Vidas Žuraulis
 
2018-03-24, 12.00 val.
Automobilio vairavimas virtualioje aplinkoje: nuo uždaros aikštel?s iki greitkelio
VGTU Transporto inžinerijos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
doc. Vidas Žuraulis
 
2018-03-24, 13.00 val.
3D modeliavimo ir kompiuterin?s analiz?s metod? pritaikymas transporto inžinerijoje (teorinis ir praktinis užsi?mimas)
VGTU Transporto inžinerijos fakultetas, J. Basanavi?iaus g. 28, Vilnius
lekt. Šar?nas Šukevi?ius  
 
2018-04-13, 10.00 val.
Šiuolaikin?s telekomunikacijos (paskaita – ekskursija)
Telia serveri? patalpos, Muitin?s g.35, Vilnius
doc. Ar?nas Šaltis
 
2018-04-13, 12.00 val.
Terahercai – saugumo sistemose, medicinoje, kokyb?s kontrol?s srityje, telekomunikacijose (paskaita – ekskursija)
Fizini? ir technologini? moksl? centras (FTMC), Saul?tekio al. 3, Vilnius
doc. Dalius Seliuta
 
2018-04-13, 14.00 val.
Elektros energetika: aukšt?j? technologij?, politikos ir inžinerijos moksl? junginys
Fizini? ir technologini? moksl? centras (FTMC), Saul?tekio al. 3, Vilnius
doc. Sonata Tolvaišien?
 
2018-04-20, 14.00 val.
Ar aplinkosaugin?s priemon?s gali sustabdyti klimato kait? (paskaita)
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Aušra Zigmontien?
 
2018-04-20, 14.50 val.
Išman?s ateities keliai (paskaita)
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas, Saul?tekio al. 11, Vilnius
doc. Virgaudas Puodžiukas
 
2018-04-20, 16.30 val.
Mažai energijos vartojan?io pastato apr?pinimas energija taikant atsinaujinan?ios energijos technologijas
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas, Saul?tekio al. 11, Vilnius
lekt. Juozas Bielskus

VGTU Jaunojo inžinieriaus mokykla (JIM)
VGTU Saul?tekio r?mai, I korpusas,  204 a kab., Saul?tekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Telefonai: (8 5) 2744949, 2370655
Elektroninis paštas: jim@vgtu.lt