Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

?pus?jo projekto „Kokybišk? karjeros paslaug? teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ karjeros specialist? mokymai

2023.04.27

Lietuvos mokini? neformaliojo švietimo centras, ?gyvendindamas projekt? „Kokybišk? karjeros paslaug? teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“, 2023 m. sausio–birželio m?n. vykdo mokymus pagal „Kvalifikacijos tobulinimo program? asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas”. Pagrindinis programos tikslas – suteikti bazines žinias ir ?g?džius, reikalingus karjeros specialistams savarankiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ?staigose, profesinio orientavimo centruose, aukštosiose mokyklose, kitose švietimo ?staigose ir institucijose.

Mokymuose – per 800 dalyvi? iš visos Lietuvos

Europos S?jungos strukt?rini? fond? l?šomis finansuojamoje karjeros specialist? mokym? programoje dalyvauja per 800 dalyvi? iš visos Lietuvos. Didžioji j? dalis šiais mokslo metais jau ?darbinti ?vairiose švietimo ?staigose. J? etatai ?steigti vykdant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuot? profesinio orientavimo sistemos reform?. Mokymuose taip pat dalyvauja seniau švietimo ?staigose dirbantys karjeros specialistai, norintys atnaujinti žinias ir ?gyti nauj? kompetencij?. Programos dalyviai mokosi nuotoliniu ir kontaktiniu b?du. Kontaktiniai mokymai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaip?doje, Šiauliuose, Panev?žyje, Alytuje, Telšiuose, Taurag?je ir Utenoje.

200 val. mokymosi program? sudaro trys moduliai: profesinio orientavimo sistema, karjeros kompetencij? ugdymas ir pl?tojimas, karjeros paslaugos. Paskaitas skaito kompetentingi, ilgamet? patirt? karjeros srityje turintys lektoriai. Mokym? dalyviams jie nestokoja praktini? patarim?: kaip ?vertinti tikslin?s asmen? grup?s karjeros paslaug? poreik?, parengti institucinio lygmens karjeros paslaug? teikimo plan?, realizuoti ugdymo karjerai program? švietimo ?staigoje, pad?ti mokiniams pažinti save, sudaryti karjeros plan?, s?kmingai konsultuoti, organizuoti karjeros renginius. Dalyviai, išklaus? visas mokym? programos temas, atlik? praktines užduotis, savarankiškus darbus ir gav? teigiam? ?vertinim? baigiamojo testavimo metu, gaus kvalifikacijos tobulinimo pažym?jimus, liudijan?ius, kad ?gijo ugdymo karjerai paslaug? teikimui reikalingas kompetencijas.

Trumpai apie profesinio orientavimo sistemos reform? ir karjeros specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus

Nuo 2022 mokslo met? pradžios bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo ?staigose stiprinamas profesinis orientavimas. Siekiama, kad visose mokyklose jau nuo pirmos klas?s b?t? prieinamos kokybiškos karjeros konsultavimo paslaugos ir kiekvienas mokinys palikdamas mokykl? geb?t? planuoti savo karjer?. 1–4 klas?se ugdymo karjerai programai si?loma skirti 5 val. per metus, 5–8 klas?se – 9 val., I–IV gimnazijos klas?se – 15 val. per metus.

Šiuo metu beveik vis? savivaldybi? mokyklose yra ?steigti karjeros specialist? etatai. Vadovaujantis „Karjeros specialist? išsilavinimo ir profesini? žini? reikalavim? aprašu“ karjeros specialistas privalo tur?ti aukšt?j? išsilavinim?, pedagogo kvalifikacij? arba b?ti išklaus?s pedagogini? psichologini? žini? kurs?. Karjeros specialistams keliamuose kvalifikaciniuose reikalavimuose taip pat numatyta, kad ne v?liau kaip per vienus metus nuo darbo pradžios jie b?t? išklaus? ir special? karjeros specialisto kvalifikacijos tobulinimo kurs?. Jis yra privalomas tiems karjeros specialistams, kurie turi trumpesn? nei 3 met? darbo patirt? arba studij? metu n?ra klaus? moduli?, susijusi? su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu. Remiantis min?tais kvalifikaciniais reikalavimais ir buvo parengta šiuo metu projekto r?muose vykdoma 200 val. „Kvalifikacijos tobulinimo programa asmenims, teikiantiems ugdymo karjerai paslaugas”. Mokymai pagal ši? program? kasmet bus kartojami.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu uks@lmnsc.lt