Mukis atsinaujino!
 

Naujienos

 

Atvir? dur? diena Pasienie?i? mokykloje

2017.04.12

Pasienie?i? mokykloje renginys prasid?s 10 val. mokyklos amfiteatrin?je sal?je. Bus pristatoma pasienie?io profesija, bendri pri?mimo ? mokykl? ir atrankos reikalavimai. Koncertuos mokyklos kursantai.


V?liau visi pasienie?i? sve?iai mokyklos sporto sal?je gal?s pasiži?r?ti kursant? atliekam? savigynos imtyni? pratim? ir kit? sporto element?. Specialistai papasakos apie fizinio pasirengimo ?skaitos reikalavimus.


Rikiuot?s aikšt?je atvir? dur? dienos dalyviai gal?s susipažinti su VSAT naudojamomis transporto priemon?mis ir pas?d?ti prie keturra?io motociklo vairo. Jaunuoliai steb?s kursant? parengt? rikiuot?s pasirodym?.


VSAT kinologai su tarnybiniais šunimis pristatys pažintin? program? ir papasakos apie tarnybini? šun? svarb? saugant Lietuvos valstyb?s sien?. Bus pademonstruotos ir bendros tarnybini? šun? paklusnumo komandos.


Jaunuoliai gal?s apži?r?ti tarnyboje naudojam? ginkluot?, technik?, ?rang? bei ekipuot?.


VSAT Aviacijos valdybos pareig?nai dalyvius stebins puikiu sraigtasparnio skrydžiu. Bus galimyb? iš ar?iau pamatyti sraigtasparn?  ir pabendrauti su pilotais.


VSAT Kriminalistini? tyrim? skyriaus ekspertai demonstruos dokument? tikrinimo ir tyrimo ?rang?, VSAT Branduolinio saugumo kompetencijos centro specialistai – naudojamas priemones. Vyks diskusijos su pareig?nais.


Koncertuos VRM reprezentacinis pu?iam?j? orkestras.


Prie informacini? stend? visi atvir? dur? dienos lankytojai gal?s dom?tis pri?mimo ? Pasienie?i? mokykl? reikalavimais, kursant? apr?pinimo ir išlaikymo s?lygomis, suteikiamomis socialin?mis garantijomis, kursant? laisvalaikiu, visuomenine ir sportine veikla.


Norintieji gal?s pasivaikš?ioti po mokykl?, auditorijose steb?ti teorinius ir praktinius užsi?mimus, aplankyti Pasienie?i? muziej?, mokyklos bendrabu?ius, sporto sales ir šaudymo tirus.


Mokykloje veiks valgykla. Planuojama renginio pabaiga – 14.00 val.


Visus kvie?iame ir linkime ger? ?sp?dži? atvir? dur? dienoje!