24 užduotis. Mokymosi b?dai (trumpas socialinis tyrimas)

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus mokytis.