16 užduotis. Socialinis tinklas

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus pažinti artim?j? socialin? aplink?.