14 užduotis. Darbo vertyb?s

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir geriau susipažinsite su savo darbo vertyb?mis.