6 užduotis. Mano asmenin?s savyb?s

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite geb?jimus save pažinti ir argumentuoti.