57 užduotis. Konflikto k?no kalba

Atlikdami ši? užduot?, J?s ?vertinsite k?no kalb?, atskleidžian?i? konfliktuojan?io žmogaus emocijas.