52 Užduotis. Luko finansai

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo finans? valdymo geb?jimus.