23 užduotis. Bandymas ieškoti informacijos

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus ieškoti karjeros informacijos ir j? tvarkyti.