40 užduotis. Karjeros sprendimo pri?mimo procesas

Atlikdami ši? užduot?, J?s patobulinsite savo geb?jimus priimti sprendimus, komunikuoti, analizuoti ir sisteminti informacij?.