Mukis atsinaujino!
 

Mokinio knyga

 
A esu Viso užduočių: 19

Pirmajame skyriuje ,,AŠ ESU“ nagrin?jama, koki? ?tak? mogaus asmenyb?s savyb?s, gabumai, interesai, kompetencijos ir vertyb?s turi jo karjeros kelio pasirinkimui. Atlikdami šiame skyriuje pateiktas uduotis, J?s atskleisite savo stiprybes ir tobulintinas puses, apvelgsite ir ?vertinsite asmenin? patirt? bei pasiekimus. Suvokdami esamus ir b?simus socialinius vaidmenis, gal?site aiškiau ?sivaizduoti savo ateit? ir karjeros perspektyvas.

Plačiau >>
Darbo paskirtis ir karjeros samprata (2)
Sav?s painimas ir teigiamas vertinimas, leidiantis ? karjeros keli? (3)
Mano asmenyb?s savyb?s (1)
Artimoji socialin? aplinka (1)
Asmenin? patirtis ir karjera (1)
Mano psichologinis portretas (1)
Mano karjeros galimyb?sViso užduočių: 14

Antrasis skyrius ,,MANO KARJEROS GALIMYB?S“ skirtas karjeros informacijos paieškos ir taikymo geb?jimams tobulinti. Nagrin?dami šio skyriaus temas, J?s suprasite, kaip mokymasis vis? gyvenim? susij?s su karjera, kod?l svarbu nuolat atnaujinti savo inias ir geb?jimus. Susipain? su mokymosi b?d? ir metod? ?vairove, svarstysite, kaip juos pritaikyti savo karjeros kelyje. Šiame skyriuje J?s rasite informacijos apie darbo pasaulio kait?, darbo form? ir profesij? ?vairov?, darbo aplinkos ypatumus ir tolesnio mokymosi bei studij? galimybes.

Informacijos paiekos etapai (1)
Mokymasis vis? gyvenim? ir karjera (1)
Asmeninis mokymosi stilius karjeros kelyje (2)
Mokymo ?staig? ?vairov? ir galimyb?s toliau mokytis (1)
Profesij?, kompetencij? ir mokymosi galimybi? s?raas (1)
Mano karjeros planasViso užduočių: 16

Tre?iajame knygos skyriuje ,MANO KARJEROS PLANAS“ atskleidiama, kaip priimami karjeros sprendimai, formuluojama asmenin? ateities vizija, derinami gyvenimo ir karjeros tikslai, numatomi ingsniai t? tiksl? link. Atlikdami uduotis, J?s ?gysite geb?jim? planuoti karjer? ir parengsite savo karjeros plan?.

Palankios ir trukdan?ios j?gos, siekiant karjeros tiksl? (1)
Sprendimo pri?mimo modeliai (1)
Laiko ir kit? itekli? planavimas (2)
Karjeros planas (1)
Karjeros ?gyvendinimasViso užduočių: 21

Ketvirtajame skyriuje ,,KARJEROS ?GYVENDINIMAS“ aptariami ?vair?s darbo ieškos b?dai, kuri? Jums prireiks ateityje – ieškant svajoni? darbo. J?s suinosite, kaip rengiami asmeniniai karjeros dokumentai: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, lydintysis laiškas. Pasitelk? studijuojant knyg? ?gytus geb?jimus, patys parengsite asmenin? Europass CV (Europin? gyvenimo aprašym?), dalyvausite pokalbyje d?l darbo, nagrin?site prisitaikymo naujoje mokymosi ar darbo aplinkoje klausimus. Ketvirtajame skyriuje suinosite apie darbuotoj? teises ir pareigas, utikrinamas Lietuvos Respublikos ?statymais. Pasinaudodami turimomis iniomis apie karjeros lavinim?, J?s parengsite savo 5 kompetencij? aplank?, ? kur? sud?site asmeninius karjeros dokumentus bei savo pasiekimus ir laim?jimus patvirtinan?ius dokumentus, k?rybini? darb? pavyzdius.

Kompetencijos, b?tinos siekiant karjeros tiksl? (1)
Laiko ir kit? itekli? valdymas karjeros kelyje (2)
Geb?jimas dirbti komandikai kaip karjeros s?km?s salyga (1)
Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose (1)
K?rybikas problem? sprendimas (1)
Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje (1)
Laik? siuntimas potencialiems darbdaviams (1)
Prisistatymas telefonu (1)
Pokalbis d?l darbo (1)