Mukis atsinaujino!
 

Literat?ros s?rašas

 

Poreiki? kortel?s

Autorius: dr. R. Janavi?ius, 
Metai: 
2023

“Poreiki? kortel?s” yra naudinga pagalbin? priemon? savo ir kit? poreiki? tyrin?jimui bei s?moningumo didinimui. Poreikiai yra universalios žmogiškos savyb?s, kuri? reikia m?s? ilgalaikiam klest?jimui ir kokybiškam gyvenimui. S?moningai suvokiamas poreikis motyvuoja m?s? elges? ir skatina siekti vertyb?mis gr?st? tiksl?.
Savo ir kit? poreiki? atpažinimas per jausmus, j? ?sis?moninimas bei tvirtab?diškas (asertyvus) komunikavimas didina empatij? ir atjaut?, palengvina geresn? žmoni? tarpusavio supratim? ir ryš?.
Poreiki? korteles sudaro 85 iliustruotos kortel?s su instrukcijomis, kuriose pateikiami poreiki? pavyzdžiai, suklasifikuoti pagal žymi? psicholog? Jeffrey Young’o ir Abraham’o Maslow principus.

Poreiki? kortel?s yra labai naudingas terapinis ?rankis ne tik psichoterapeutams ir kitiems konsultantams, bet ir visiems norintiems labiau pažinti save ir kitus. 

Pla?iau


Asociatyvin?s metaforin?s kortel?s „KARJERA“

Autorius: Kamila Golod
Metai: 2022

 

Tai korteli? rinkinys su nuotraukomis ir žodžiais karjeros tematika. Kortel?s naudojamos kaip papildoma priemon?, leidžianti atrasti daugiau aiškumo ir resurs? žmogaus užklausoje d?l jo karjeros kelio.


Pla?iauProfesij? enciklopedija

Autorius: Kristina Rimkut?, Greta Alice
Leid?jas: Debes? ganyklos
Metai: 2022

 

Skaitydamas ši? knyg? sužinosi:
• kokios skirtingos gali b?ti profesijos;
• k? žmon?s per dienas veikia savo darbe;
• ko reikia norint tapti mokytoju, gydytoju ar net valstyb?s prezidentu!

Kartu ši knyga turi paslapt?. Kiekvienoje iliustracijoje ieškok veik?jo oranžiniais plaukais ir ?sais, raudono baliono, žalio sk??io ir mažo geltono puodelio.

Knyga skirta 5–8 met? vaikams.


Pla?iau
Karjeros kelio pradžia ar pos?kis: pažink save!

Kamila Golod

 

Esu Kamila Golod – kou?ingo specialist?, mentor?, rašytoja.

Savo kelyje sutikau daug žmoni?, kurie tik pradeda galvoti apie karjer? arba po tam tikro periodo nori j? keisti. Mano akimis, karjeros kelias prasideda nuo sav?s pažinimo, nuo tikr?j? nor? išsigryninimo, nuo maž? žingsni? link savo tiksl?.

Remiantis savo patirtimi ir žiniomis, parengiau medžiag?, skirt? gilesniam sav?s pažinimui, kas tik?tina pad?s sukurti didesn? aiškum? apie savo norim? karjer?. Keliaukime ? Tavo karjeros pasaul? kartu!

 

Pla?iau


Pdf dokumentas Atsisi?sti
Vertybi? kortel?s

Sudar? dr. Ram?nas Janavi?ius, 2022

 

Korteli? rinkinyje yra 73 iliustruotos unikalaus dizaino vertybi? kortel?s ir instrukcijos, pad?sian?ios jums tyrin?ti ir išgryninti savo vertybes ir stiprybes bei suteikti savo kasdieninei veiklai didesn?s prasm?s.Vertybi? kortel?s yra labai naudingas terapinis ?rankis ne tik psichoterapeutams ir kitiems konsultantams, bet ir visiems norintiems labiau pažinti save, augti ir ugdyti psichologin? lankstum? bei atsparum?. Puikiai tinka naudojimui asmeniškai, porose ar grup?se.

 

Pla?iau
Abiturient? atmintin? 2022

Metai: 2022

 

2021–2022 mokslo met? brandos egzaminai. Dažniausiai užduodami klausimai.

 

Pdf dokumentas Atsisi?sti


Kaip ? vaik? ir paaugli? kolektyv? priimti atvykusius ukrainie?ius?

Metai: 2022

 

Paramos vaikams centro psicholog? rekomendacijos specialistams, kaip pasiruošti patiems ir paruošti grup?/klas?, kaip iš Ukrainos atvykusiems vaikams/paaugliams pad?ti pasijusti geriau. 

 

Pdf dokumentas Atsisi?sti

Metodinis ?rankis (stalo žaidimas) darbui su jaunimu, ugdant jaunimo verslumo kompetencijas.   

Autorius: Visuomen?s ir verslo pl?tros institutas (Lietuva) ir Socialini? iniciatyv? institutas (Ukraina)

Metai: 2021

Metodin? priemon? (stalo žaidimas) skirta su jaunimu dirbantiems asmenims, konsultuojantiems veikl? planavimo, savanoryst?s, karjeros pasirinkimo klausimais. Žaidime esan?ios 165 kortel?s su klausimais – užduotimis padeda inicijuoti pokalbius su jaunimu apie verslum? ir su juo susijusius klausimus, didina jaunimo susidom?jim? ir s?moningum? šia tema. 

Pla?iau

Pdf dokumentas Atsisi?sti Nr. 1

Pdf dokumentas Atsisi?sti Nr. 2UGDYMO KARJERAI KOMPETENCIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO B?RELIUOSE


Metai: 2021

 

Metodin?je priemon?je neformaliojo švietimo b?reliai traktuojami kaip pirmoji paaugli? ?sitraukimo ? darbo pasaul? pakopa. Apžvelgiama formalaus ir neformaliojo ugdymo derm?, pristatomi nuoseklaus vaik? pom?gi? ugdymo psichologiniai ypatumai, palyginamos pradinio ir pagrindinio ugdymo bei neformaliojo ugdymo ir neformaliojo vaik? švietimo kompetencijos. Konkre?iai aprašytos ugdymo karjerai kompetencijos šiuose neformaliojo švietimo b?reliuose: astronomijos ir astrofizikos, biofizikos, fotografijos, kartingo, laiv? modeliavimo. Metodin? priemon? skirta neformaliojo švietimo mokykl? mokytojams bei b?reli? vadovams, metodininkams.

 

Pdf dokumentas Atsisi?stiCareer guidance in higher education and employment offices: how to support learning and CMS development (2021)


Metai: 2021Academia learning mobility 2021 in Estonia

 

Pdf dokumentas Atsisi?stiID?JOS UGDYMO KARJERAI PAMOKOMS IR VEIKLOMS


Metai: 2021„Euroguidance“ metodin? priemon? skirta  mokytojams ir karjeros specialistams, dirbantiems su pradini? klasi? mokiniais.

Id?jos ugdymo karjerai pamokoms ir veikloms (1-4 klasi? mokiniams)

 

Pdf dokumentas Atsisi?stiK? VEIKSI RYTOJ?
GALIMYB?S JAUNIMUI NUO A IKI Ž


Metai: 2021
Pdf dokumentas Atsisi?sti


DARBO KNYGA jaunimo darbuotojams, vykdantiems ugdymo karjerai veiklas


Metai: 2021

New dimension in career guidance

 

Šis metodinis leidinys, su kuriuo pradedate savo pažint? – tai didelio rato specialist? iš trij? valstybi? – Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos – dešimties met? nuoširdaus darbo su jaunimu rezultatas.
Visus šiuos specialistus sieja keli pagrindiniai aspektai. Kadaise jie suprato, kad formaliojo švietimo sistema neatliepia vis? jauno žmogaus mokymosi poreiki?, nesuteikia jam reikiam? žini? apie tai, kaip realizuoti save pasaulyje už mokyklos rib?. Kadaise šie specialistai taip pat suprato, kad neketina su tuo susitaikyti, ir ?m?si aktyvi? veiksm?, ?traukdam

 

Daugiau informacijos


LAIMIUKAS NR. 3 (95), GEGUŽ?-BIRŽELIS


Metai: 2021

Skirta 7–11 m.

 

Spalvingas geguž?s–birželio „Laimiuko“ žurnalo numeris ne tik pad?s smagiau sutikti atskuban?i? vasar?, bet ir leis sužinoti aib? ?domiausi? dalyk?.

Š? kart? pakviesime susipažinti su „Draugyst?s ant straublio galo“ ir „Sivužo“ autoriumi Mariumi Marcinkevi?iumi. „Mokslo makaronuose?“ perskaitysime, kuo reikia laistyti dangoraižius, kad jie užaugt? tokie dideli ir pasiekt? danguje skraidan?ius dirižablius. Pasmalsausime, kas atsitikt?, jei rašytojas Benas B?rantas ir dailinink? Vilija Kvieskait? apsikeist? vietomis. Muzikantas Darius Žvirblis atsakys ? rimtus ir ne visai rimtus klausimus. Ignas Gužauskas paatviraus apie scenos men? ir aktoryst?. Saul? Paltanavi?i?t? supažindins su atsakingu turizmu. Ram?nas Survila atskleis, kas sud?tingiausia dalyvaujant ?sp?dinguose ugnies šou. Tur?sime nauj? šaun? konkurs? „Mel? pasakos“. Astos Gric?s pap?ga Lora gr?š su naujais nuotykiais. Sužinosime, k? veikia lygintuvas skruzd?lyne. Laimiukas praneš naujas žinias. M?gausim?s vasarišku kokteiliu ir puikiomis knyg? rekomendacijomis. O gid? pavedžios po Maironio gimt?sias vietas. Gražios art?jan?ios vasaros, skaitymo bei atradim? džiaugsmo su „Laimiuku“!

 

Daugiau informacijos


25 žymi? žmoni? vaikyst?


Metai: 2021

Vaikams nuo 6 m.

 

Kaip manai, ar atsp?si, apie kokias garsias asmenybes ?ia kalbama, pagal užuominas iš j? vaikyst?s? Jei taip, atsiversk ši? knygel? ir pabandyk!

 

Net 25 pasaulio valdovai, išrad?jai, mokslininkai, menininkai ir kiti pasaulio istorijai nusipeln? žmon?s tau papasakos apie savo vaikyst?. Koks gyvenimas buvo j? laikais, su kuo jie m?go žaisti, kuo dom?josi. Bet savo vard? neatskleis! Tur?si juos atsp?ti pats iš pateikt? užuomin?.

 

Paskui gal?si pasiži?r?ti po atvartu, ar pataikei, ir pasitikrinti savo žinias apie tai, d?l ko visi šie žmon?s išgars?jo.

 

„25 žymi? žmoni? vaikyst?“

  • ugdo smalsum?;
  • ple?ia žinias ir pasaulio suvokim?;
  • skatina dom?tis pasaulio istorija ir daug pasiekusiais žmon?mis;
  • skatina nebijoti išsiskirti ir siekti savo tiksl?, lavinti savo talentus.

 

Knygoje pateikiama nesud?ting? eksperiment? ir smagi? žaidim?, kuriuos galima išbandyti patiems.

 

Daugiau informacijos


KARJEROS PAMOKOS


METODIN? PRIEMON? UGDYMO KARJERAI VEIKLOMS 9–12 KLAS?SE

Leidinys yra bendrai finansuojamas Europos Komisijos pagal program? „Erasmus+“.

Pdf dokumentas Atsisi?sti


 


Euridice EU leidinys „Mokytojai Europoje – karjera, tobul?jimas ir gerov?“

Metai: 2021

Teachers play an essential role in the learning process and in making it a fruitful experience for all students. The pandemic, the rapid transition from face-to-face to distance learning have further highlighted their essential contribution to our societies. If in one hand, teachers’ role is evolving as new demands and expectations arise, together with new responsibilities, on the other hand, this profession has been going through a vocational crisis for some years now.

 

Daugiau informacijos


Knygos "39 dovanos" aprašymas

Metai: 2020
Donata Grakauskait?-Šli?ien?


Knyga skirta šiandieniam žmogui, siekian?iam pažinti save ir norin?iam kurti gyvenim?, bet ne j? griauti. Atversti j? verta ir tiems, kas išgyveno kan?i?, ir tiems, kas ieško moderni? ir laiko patikrint? sveikimo ir kan?ios pabaigos keli?. Knyga naudinga ir ugdymo bendruomen?s nariams, siekiantiems ?traukti ugdytinius ? aktyv? mokymosi proces? bei skatinantiems j? pažinim?, k?rybini? gali? pl?tojim?. Taip pat rekomenduojama psichologams, bibliotek? darbuotojams, socialiniams darbuotojams, užimtumo specialistams kaip metodin? priemon?, pad?sianti sukurti kult?rin? aplink?, kurioje žmogus gilinasi ? save, m?gindamas suvokti gyvenimo ?vyki? sek?.

Daugiau informacijos


Skaitmenin? galia 


Metai: 2020
Brigita Baškevi?i?t?


Analizuojama skaitmeninio darbo su jaunimu pasireiškimo formos, naudotini praktiniai ?rankiai bei metodai, kurie apima:

- planavimo

- ?gyvendinimo

- ?sivertinimo etapus, dirbant su jaunais žmon?mis.

 

Pdf dokumentas Perži?r?ti

 

 


Globalusis švietimas ir popkult?ra. Vadovas dirbantiems su jaunimu

Metai: 2020


Vadovas „Globalusis švietimas ir popkult?ra. Vadovas dirbantiems su jaunimu“ parengtas, siekiant aktyviai ?traukti jaunim? ? globaliojo švietimo veiklas, pasitelkiant popkult?r?. Iki šiol parengta nemažai ?vairi? metodini? leidini?, leidžian?i? integruoti globalias temas, ta?iau šio vadovo išskirtinumas yra popkult?ros element? integravimas darbe su jaunimu, kas leist? jaunimui ?sitraukti ? patrauklias ir prasmingas veiklas.

 

Pdf dokumentas Atsisi?sti

 

 


KAIP KALB?TI(S) IR DISKUTUOTI LY?I? TEMOMIS SU MOKINIAIS?


Šis leidinys ruoštas taip, kad pad?ti išsklaidyti neužtikrintum?, susijus? su lytiškumo ugdymo temomis, ir atskleisti, kaip lytiškumo ugdymas ?galina ir padeda gerinti ly?i? lygyb?s pad?t? klas?je, mokykloje ir už mokyklos rib? – visuomen?je.

 


Daugiau informacijos

 

 

 

  


KARJEROS PLANAVIMO METODIK? APLANKAS


1. Karjeros planas žemo išsilavinimo žmon?ms.
2. Pokalbio strukt?ra. Nemotyvuotas, mažai išsilavin?s ir dirbantis nori vidurinio ir geresnio gyvenimo, o kiti bedarbiai.
3. Patarimai, kaip parengti gyvenimo aprašym? ir motyvacin? laišk? ir strukt?ra.
4. Polinkiai, interviu d?l profesijos pasirinkimo ir testai.

 


Daugiau informacijos

 

 

 

 

 

 


K? veikti?

Metai: 2020

„Renkuosi mokyti!“ ir vš? „Mokykl? tobulinimo centro“ rekomendacijos

 


Daugiau informacijos

 

 

 

 

 

 

 


Mano profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas. 100 keli? ? s?moning? d?mesingum? (2019)

Metai: 2019

Autorius: Melanie Krötz

Manote, kad darbas suryja nemenk? dal? j?s? gyvenimo? Profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas yra burtažodis, o s?moningas d?mesingumas – ne?kainojama pagalba atstatyti reikiamai pusiausvyrai. Ir kalbantis su kolegomis, ir susitikus su draugais galioja auksin? taisykl?: spr?skite konfliktines ar stresines situacijas laisviau, be ?tampos, draugiškai. Išlikite nepriklausomi, išmokite nesikarš?iuoti, kai reikia – atsitraukti, raskite teigiamas savo profesijos savybes, suvokite, kok? vaidmen? darbas ir profesin? veikla vaidina j?s? gyvenime.


Daugiau informacijos

 

 


KARJEROS GURU: kaip susirasti svajoni? darb??

Metai: 2019

Autorius: Rasa Borodina

Sužib?k darbo pokalbyje prieš jame pasirodydamas – viskas, k? reikia žinoti siekiant svajoni? darbo, nuo CV ir motyvacinio laiško iki b?simo darbdavio sužav?jimo ir visiško konkurent? sutriuškinimo (?skaitant patarimus, kaip išsider?ti didesn? atlyginim?)!

Jei laikote ši? knyg? savo rankose, ko gero, j?s? galvoje jau sukasi mintys apie geresn? gyvenim?: nauj? darb?, aukštesnes pareigas, didesn? atlyginim? ar platesnes savirealizacijos galimybes. Netryp?iokite vietoje ir paverskite savo svajones realybe! Juk sakoma – „kas ieško, tas randa“. Šios knygos autor? Rasa Borodina, išbandžiusi abi barikad? puses, – buvo darbdave ir pati ieškojo darbo – tiki, kad visuomet galite rasti ir dirbti m?gstam? darb?. Tik svarbu suvokti, ko norite, ir tur?ti aišk? plan?.

Knygoje atskleidžiama, kas iš ties? nulemia, ar b?site pakviestas ? darbo pokalb?, ar sulauksite išsvajoto pasi?lymo ir m?gausit?s širdžiai mielu darbu. Autor?, pasitelkdama savo kaip personalo atrank? specialist?s patirt? bei žinias, ragina darbo ieškan?ius žmones tobul?ti ir pasisemti ?domi? ?žvalg?, kurios pad?s geriau pasiruošti darbo paieškoms, jaustis dr?siai ir užtikrintai. Aišk?s, argumentuoti ir išmintingi patarimai, aprašytos realios situacijos iš darbo pokalbi? ir motyvuojan?ios mintys pad?s jums pakeisti poži?r? ? darbo paieškas, pasitik?ti savimi bei darbo rinka.


Daugiau informacijos

 


Ugdymo karjerai veiklos planas

Metai: 2019

„Euroguidance“ ekspertas, karjeros konsultantas Laurynas Puidokas pareng? metodines gaires „Ugdymo karjerai veiklos planas“ gimnazijoje dirbantiems karjeros ugdymo specialistams. 

Gair?se rasite konkre?ius patarimus, id?jas ir pasi?lymus veiklas suskirstytas kiekvienai gimnazijos klasei. Tikim?s, kad leidinys suteiks naujo ?kv?pimo ir praturtins karjeros ugdymo veiklas J?s? gimnazijoje!


Daugiau informacijos

 


Tavo CV – Tavo istorija

Metai: 2019

Pamatyk reikšming? Lietuvos istorini? asmenybi? gyvenimo aprašymus

Istoriniaicv.lt „Europass“ yra edukacinis projektas, startav?s 2017 metais. Projekto tikslas – parodyti,  kaip gal?t? atrodyti reikšming? Lietuvos istorini? asmenybi? gyvenimo aprašymai, jeigu jie b?t? pild? savo CV.Daugiau informacijos
Nauja metodin? priemon? karjeros ugdymui

Metai: 2019

Švietimo main? paramos fondas

Švietimo main? paramos fondas kartu su kitomis institucijomis pareng? metodin? priemon?, skirt? bendrojo ugdymo mokykl? mokytojams-karjeros konsultantams, dirbantiems su 9-12 klasi? mokiniais.

Pdf dokumentasParsisi?sti

 


Rekomendacijos d?l priemoni?, padedan?i? spr?sti lygi? galimybi? klausim?, teikiant profesinio orientavimo paslaugas

Pdf dokumentasParsisi?sti

 

 

 
Kai aš užaugsiu…

Metai: 2018

Autoriai: Quentin Gréban, iliustratorius: Quentin Gréban, vert?ja: Erika Sabaliauskait?

Visi Julijos draugai žino, kuo bus, kai užaugs. Gydytoja, policininku, paštininku, šok?ja. Net svajoklis Markas išsirinko profesij?! Tik Julija apie tai dar nepagalvojo… O kuo tu nor?tum b?ti užaug?s?


Daugiau informacijos

Lygi? galimybi?  ?gyvendinimo vadovas darbdaviams 

Metai: 2018

 

 

Pdf dokumentas  Elektronin? leidinio versija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atmintin? abiturientui 2018

Metai: 2018

 

 

Pdf dokumentas  Elektronin? leidinio versija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šeši žingsniai ir Tu - pasaulio pilietis! Vadovas dirbantiems su jaunimu

Metai: 2017

Pagrindinis šio vadovo tikslas – pasi?lyti kompetencij? model? ir priemones, kurios pad?t? jauniems žmon?ms s?kmingai gyventi ir veikti globalizacijos proces? ir išš?ki? kupiname pasaulyje.


Pdf dokumenas Atsisi?sti

 
LABAS, RUBE! PROGRAMAVIMO NUOTYKIAI

Metai: 2017

Susipažink su Rube – maža mergaite, kurios vaizduot? didžiul?. Rub?s pasaulyje viskas ?manoma, jei tik apie tai pagalvosi.Kartu su Rube patirdami nuotykius vaikai supažindinami su programavimo pagrindais. Kiekviename knygos "Labas, Rube. Programavimo nuotykiai" skyriuje b?simi programuotojai gal?s išbandyti savo vaizduot? ir ?veikti pateikiamas užduot?les.
Vert? šar?nas Laugalis

Pdf dokumenas  Daugiau informacijos


Gaisrin?. Pad?k ugniagesiams gelb?ti žmones

Metai: 2017

Originalus pavadinimas: Busy Builder: Fire station

Šis rinkinys nudžiugins kiekvien? berniuk?!
Pastatyk gaisrin?, surink pagalbos automobilius, išsiimk ir ?statyk ? pagrindus brigados narius – dabar jau gali skub?ti ? pagalb?!
RINKINYJE:
32 p. knyga
Išlankstoma gaisrin?s aikštel?
Lengvai sukonstruojami modeliai: ugniagesiai, gaisrin?s automobilis ir sraigtasparnis

Daugiau informacijos


AUTOMOBILIO ISTORIJA

Metai: 2017

Autorius: Old?ich R?ži?ka

Nuo puodžiaus rato iki viršgarsinio Thrust SSC. Gausiai iliustruota, labai smagi knyga ir ?domi? fakt? apie automobilius kupina knyga!

Pdf dokumenas  Daugiau informacijos

 

 

 


Globalusis švietimas mokyklos gyvenime.
Metodinis leidinys mokytojams

Metai: 2016

Metodinio leidinio sudarytoja Indr? Augutien?, Vš? Pasaulio pilie?i? akademija Konsultavo ir teik? pastabas: Donata Šablinien?, Ugdymo pl?tot?s centras Julius Norvila, Vš? „Humana People to People Baltic“ Leidinys „Globalusis švietimas mokyklos gyvenime. Metodinis leidinys mokytojams ir mokykl? administracij? atstovams“ parengtas, ?gyvendinant projekt? „Globalusis švietimas mokyklos gyvenime“ Projekt? ?gyvendino Ugdymo pl?tot?s centras Projekto partneris – Vš? „Humana People to People Baltic“. Projekte dalyvavusios mokyklos: Kauno Simono Daukanto progimnazija Alytaus „Volung?s“ pagrindin? mokykla Šiauli? r. Aukštelk?s mokykla


Pdf dokumenas  Atsisi?sti

 


Karjeros k?rimas

Metai: 2016

Autorius: Vilija Stanišauskien?
Leid?jas: Technologija

Karjera – svarbi gyvenimo sritis, turinti ?takos žmogaus savirealizacijai, jo pasitenkinimo ir pilnatv?s jausmui. Tai – beveik vis? gyvenim? besit?siantis procesas, kurio trajektorij? lemia žmogaus vidin?s savyb?s ir susiklos?iusios aplinkyb?s. Kaip kurti karjer?, atsižvelgiant ? savo l?kes?ius, galimybes ir aplinkos poky?ius? Kaip ?kv?pti save karjeros k?rimui? Kaip svajones paversti realybe?
Susipažinkite su karjerai reikšmingais visuomen?s ir darbo pasaulio poky?iais, pažinkite save, atskleiskite savo ateities vizij? ir karjeros tikslus, sudarykite savo karjeros plan? ir pasirenkite j? ?gyvendinti!
Naujasis vadov?lis "Karjeros k?rimas" skirtas studentams ir tiems žmon?ms, kurie nori savarankiškai patobulinti savo karjeros kompetencijas.

 

Daugiau informacijos


Kuo aš dirbsiu, kai užaugsiu?

Metai: 2016

Autorius: Silvie Sanža

K? veikia chirurgas? Kas gali tapti laivo kapitonu? Kuo aš dirbsiu, kai užsaugsiu? Ši knyga pad?s smalsiems vaikams rasti atsakymus ? tokius klausimus.
Knygoje „Kur aš dirbsiu, kai užaugsiu?“ yra 17 skyri?, aprašyta 300 profesij?, Pateikiama glausta informacija apie žinomas ir mažiau gird?tas profesijas. Pirmoje skyriaus pus?je pavaizduota, kas dirba, tarkim, oro uoste, ?kyje ar teatre.
Kitoje pus?je išsamiai aprašomos pasirinktos profesijos ir pateikiamos linksmos iliustracijos.

Daugiau informacijos

 

 

 

 

 


Socialinio verslo gidas

Metai: 2016

Gid? pareng?: LR ?kio ministerija.
Gid? sudar?: Neringa Stoput? ir Modesta Kairyt?.

 

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie svarbiausius aspektus, ? kuriuos reikia atsižvelgti, kuriant socialin? versl?: socialinio verslo s?voka, skirtumai nuo kit? socialin?s ekonomikos subjekt?, socialinio verslininko profilis, socialinio verslo nauda, praktiniai socialinio verslo vystymo aspektai.

Pdf dokumenas  Parsisi?sti


Asmenin?s karjeros valdymo patirtin?s studijos vadovas studentui

Metai: 2015

Re­ng?jas­: Vš­? „Kitokie pr­ojektai“.
Autoriai: Ar­t?­r­as Del­tu­va, Pau­l­iu­s God­vad­as.

 

Ši knyga skirta pasirenkantiems dalyk? „Asmenin?s karjeros valdymo patirtin? studija". Knyga suteiks b?tinos informacijos, kuri pad?s tinkamai pasirengti dalyko programai ir gauti daugiausia naudos mokantis. Dalykas „Asmenin?s karjeros valdymo patirtin? studija" – tai tarsi sav?s pažinimo kelion?, kurioje atrasi saugi? ir draugišk? aplink? analizuoti save bei priimti profesinius išš?kius. Mokantis šio dalyko galima giliau pažinti savo motyvus, charakterio bruožus, ?prastus elgesio b?dus, poži?rius, stipri?sias ir tobulintinas  savybes. „Asmenin?s karjeros valdymo patirtin? studija" remiasi patirtinio refleksyvaus ugdymo metodu, kuris leis išbandyti žinias praktiškai, laisvai nuspr?sti, k? nori tobulinti savo karjeros valdyme, savarankiškai ir kartu su savo kolegomis apm?styti bei analizuoti naujus patyrimus.

Pdf dokumenas  Parsisi?sti


Karjeros užrašai studentui

Metai: 2015

Ren­g?­jas UAB „Žmo­gaus stu­di­j? cen­tras“.
Autoriai: An­drius Va­lic­kas, Gin­ta­ras Cho­men­taus­kas, Edi­ta De­reš­ke­vi­?i?­t?.

 

Knyga suteiks Tau praktini? žini?, reikaling? s?kmingai karjerai kurti. Joje pateiktos užduotys ir klausimai leis analizuoti, sisteminti, ?vertinti ir pritaikyti teorines žinias apie asmenin?s karjeros valdym?. Knyga sudaryta iš keturi? dali?. Pirma dalis skirta sav?s pažinimui – ?ia daugiau sužinosite apie savo asmenyb?s bruožus, interesus, vertybes, gabumus ir kompetencijas. Antroje dalyje pateiktos užduotys ir klausimai leis susisteminti karjerai svarbi? informacij?: pla?iau už?iuopsite pasaulio / ekonomikos, socialin?s / technologin?s raidos tendencijas, skirtingas profesijas, užimtumo formas, darbus, organizacijas, mokymosi galimybes. Tre?ia knygos dalis skirta karjeros planavimui. Joje pateikta medžiaga pad?s atsakyti ? klausim?, ko savo gyvenime nori pasiekti, kokius tikslus planuoji ?gyvendinti, kas svarbiausia renkantis vien? ar kit? karjeros keli?. Paskutin?je knygos dalyje gal?si  ?sivertinti savo pasirengim? realizuoti karjeros planus ir pasiekti išsikeltus tikslus.

Pdf dokumenas  Parsisi?sti


Asmenin?s karjeros valdymas studentui

Metai: 2015

Autoriai: do­c­. dr. An­drius Va­lic­ka­s, do­c­. dr. Gin­ta­ra­s Cho­men­ta­uska­s, dr. Edita­ Dereš­kevi?i?­t?, dr. Iren­a­ Žuka­uska­it?, dr. Lija­n­a­ Na­vic­kien­?

 

Knyga pad?s atsakyti ? klausim?, kokios karjeros Tu trokšti. Taip pat ?gysi žini?, kaip savo svajones paversti realybe ir s?kmingai ?silieti ? darbo rink? baigus studijas. Knygoje pateikta informacija pad?s geriau pažinti savo asmenyb? – vertybes, interesus, stipri?sias puses – ir šias žinias pritaikyti priimant karjeros sprendimus. ?ia taip pat gausu verting? patarim?, kaip tyrin?ti darbo ir mokymosi pasaul?, kaip apsibr?žti karjeros vizij? bei pasirengti veiksming? karjeros plan?, kaip ieškoti trokštamo darbo, lengviau ?sitvirtinti jame, spr?sti karjeros kelyje iškylan?ius sunkumus ir dar daugeliu kit? atvej?.

Pdf dokumenas  Parsisi?sti
PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtis„Europass“ CV

Metai: 2015

Priemon? suk?r? Euroguidance.

 

„Europass“ CV (lotyniškai – Curriculum Vitae) yra standartizuoto formato gyvenimo aprašymas. Šis dokumentas yra pripaž?stamas visoje Europos S?jungoje, tod?l gali juo naudotis ? valias, kad ir kur ieškotum darbo.
 

Pdf dokumenas  Skaityti pla?iau bei žaidim? atsisi?sti


Asmenin?s karjeros valdymo patirtin?s studijos vadovas d?stytojui

Metai: 2014
Autoriai: Dr. Art?ras Deltuva, Paulius Godvadas
Projekto vykdytojas: Vilniaus universiteto Karjeros centras


Ši knyga yra metodin? priemon? d?stytojams ir karjeros valdymo specialistams, ugdantiems karjeros valdymo kompetencijas patirtinio refleksyviojo ugdymo metodu. Tai n?ra tik pažingsniui vykdytina instrukcija. Grei?iau ši knyga yra ?rankis, pad?siantis organizuoti „Karjeros valdymo kompetencij? patirtin?s studijos“ dalyk?. Nors joje pateikiama daug medžiagos tiek apie praktinius, tiek ir apie teorinius dalyko aspektus, vis d?lto vien šios knygos d?stytojui pasirengti nepakaks – b?tinas papildomas praktinis mokymas, kurio metu dirbant su konkre?iomis student? grup?mis mokomasi taikyti patirtin? refleksyv?j? mokymo(si) metod?.

Daugiau informacijos


Aprenk mus pagal profesij?

Metai: 2014

Vaikiška pažintin? – mokomoji knygel? su lipdukais.
Knygel? padeda vaikui suvokti ir atpažinti aplink esan?ius dalykus.
Knygel? „Aprenk mus pagal profesij?“ padeda vaikui suvokti skirtingas profesijas bei joms tinkamas aprangas.


Daugiau informacijos

  


Žaidžiu profesijas. Transportas

Metai: 2014

Knygel?s piešinukai ir užduotys:
• supažindina vaikus su ?vairiomis profesijomis, darbo ?rankiais;
• ugdo geb?jim? skirti daiktus pagal j? paskirt?;
• lavina login? m?stym?, pastabum?, rankos - aki? judesi? koordinacij?;
• ple?ia žodyn?;
• skatina steb?ti, tyrin?ti, pažinti aplink?.


Daugiau informacijos

 

 


 

 

KUO UŽAUG? B?SIM. Ugdymas karjerai. Mokinio užrašai V-VI klasei

Metai: 2014


Jolanta Serei?ikien?, Renata Bernotien?

 

Ugdymas karjerai ypa? svarbus mokykliniame amžiuje, siekiant pad?ti mokiniui suprasti savo kelio pasirinkimo kryptingum?, išsamiau analizuoti asmeninius pom?gius, atrasti j? pl?tojimo galimybi?. Karjeros rinkimosi pradžia – tai prasminga atsakym? ? klausimus ,,Kas aš? Koks aš? Kod?l mokausi? Ko sieksiu?“ paieška. Atsakymai ? šiuos klausimus n?ra baigtiniai, ta?iau kvie?ia m?styti, ieškoti prasmingo ir ?domaus gyvenimo kelio, suprantant, kad karjera profesine prasme – šio kelio dalis.

Daugiau informacijos
 


Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance

Metodinis stalo žaidimas „Mano karjeros kelias"


Priemon? suk?r? Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance" projekto metu.

 

Priemon?s formatas - stalo žaidimas. Ši forma pasirinkta atsižvelgiant ? vien? iš jaunimo laisvalaikio praleidimo b?d?. Stalo žaidimai tampa vis populiaresni, yra lengvai suprantami ir ?traukiantys kiekvien?. Žaidimas sukurtas taip, kad žaid?jai lavint? sugeb?jimus priimti sprendimus, pl?tot? strategin? ir kritin? m?stym?. Žaidimo metu supažindinama su ?vairiais karjeros vystymo etapais, galima steb?ti ne tik savo, bet ir kit? žaid?j? karjeros keli?. Po stalo žaidimo, diskutuojama, apgalvojama žaidimo eiga, dalinamasi ?sp?džiais.

Daugiau informacijos
 


Pasirinkim? kortos „Poky?iai karjeroje - ar niekas ne per v?lu"


Priemon? suk?r? Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance" projekto metu.

 

Edukacin? priemon? pateikta korteli? formatu. Kiekvienoje kortel?je pateikiama situacija su keliais jos sprendimo b?dais, ir nuorodomis ? kitas korteles. Pridedamas užsi?mimo eigos aprašymas su klausimais diskusijai. Užsi?mimo metu dalyviai dirba grupel?se, kartu sprendžia realios situacijos padiktuotus uždavinius, renkasi iš keli? alternatyv? priimtiniausi? sprendim?. Šiuo užsi?mimu lavinami karjeros valdymo ?g?džiai, sprendimo pri?mimo technikos, yra supažindinama su priežasties-pasekm?s d?sniais.

Daugiau informacijos

 


Darbin?s veiklos simuliacijos „Profesin? veikla - ar tai man?"


Priemon? suk?r? Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance" projekto metu.

 

Ši dalis pateikiama simuliacijos metodu, kuris palengvina profesin?s veiklos suvokim?, padeda žaisminga forma ?sigilinti ? darbo specifik?. Užsi?mimo metu pateikiama reali situacija, nagrin?jamas atvejis iš komandinio darbo, vaidmen? perspektyvos. Atkreipiamas d?mesys ? komandos sutelktum? siekiant bendro tikslo, sprendžiant iškilusias problemas, pažvelgiama ? profesijas giliau. Nors simuliacijos metu pateikiamos tik kelios profesijos (vadybininko, maketuotojo, projekto vadovo, administratoriaus), ta?iau svarbu yra tai, kad dalyviai iš dalies išbando šias profesijas, apm?sto savo veikimo b?dus grup?je.

Daugiau informacijos
 

 


Karjeros atvej? analiz?s „Situacijos karjeroje"


Priemon? suk?r? Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance" projekto metu.

 

Edukacin?s priemon?s formatas - paruoštos situacijos su klausimais analizei ir diskusijai grup?se. Susipažinus su pateiktomis situacijomis, atsakoma ? pagrindinius klausimus. Šie klausimai parengti taip, kad b?t? pl?tojamas kritinis m?stymas, b?t? lavinami sprendimo pri?mimo b?dai, sugeb?jimas numatyti ?vairius situacijos t?stinumo kelius. Alternatyv? ieškojimas skatina ir k?rybin? m?stym?, parengia jaunim? realiems gyvenimo išš?kiams.

Daugiau informacijos

 


 

Konsultavimo metodas „Penki? kamp? žvaigžd?"


Priemon? suk?r? Vš? „Edukacijos Ambasadoriai“ 2014 m. ?gyvendinamo „Euroguidance" projekto metu.

 

Konsultavimo priemon? - technika profesijos konsultantams. Ši priemon? palengvina konsultanto ir konsultuojamo asmens bendravim?, padeda jaunam žmogui priimti sprendim?, išsiaiškinti ir ?veikti j? ribojan?ias nuostatas. Konsultavimo priemon?s-technikos formatas: vizuali priemon? pavadinimu „Penki? kamp? žvaigžd?". Kiekviename „kampe" yra atskir? r?ši? klausimai. Kartu su konsultuojamuoju, aptariant penki? etap? klausimyn?, vizualiai išreiškiamas sprendimo b?das. Ši technika taip pat skatina k?rybin? ir kritin? m?stym?, skatina atsakomyb?s veikti prisi?mim?, lavina karjeros valdym? ?g?džius, skatina savirefleksij?.

Daugiau informacijos

 


Žaidimo tikslas– pad?ti žaid?jams identifikuoti savo poreikius ir atsakant ? klausymus nuvesti žaid?j? prie j? atitinkan?ios profesij? grup?s.

Metodinis žaidimas Profesij? labirintas
 

Priemon? suk?r? Euroguidance.

 

Atsakymai ? klausimus žaid?jus turi atvesti prie skirting? specialybi? grupi? – humanitarini?, socialini?, technini? ir pan. Atsakius ? pirm?j? dal? klausim? dalyviai susitinka bendruose min?t? grupi? laukuose. 

Daugiau informacijos
 


Kak? Mak? profesij? labirinte 

Metai: 2014

Knygos autorius Lina Žutaut?

 

Mama, t?tis, o kartais ir senel? vis klausin?ja Kak?s Mak?s, kuo ji nor?t? b?ti užaugusi. Kak? Mak? išgirdusi tok? klausim? visada ilgam susim?sto ir pasijunta lyg patekusi ? kažkok? keist?... profesij? labirint?!Šioje knygel?je Kak? Mak? tvirtai pasiryžusi sužinoti, koki? profesij? b?na ir kuo kiekviena iš j? yra ?domi. Va tada jau tikrai gal?s net nemirktel?jusi pasakyti, kuo svajoja b?ti užaugusi!O kuo užaug?s nor?tum b?ti tu?

Daugiau informacijos
 


Asmenin?s karjeros valdymas d?stytojui

Metai: 2014

Reng?jas: UAB Žmogaus studij? centras.
Autoriai: Dr. Andrius Valickas, Doc. dr. Gintaras Chomentauskas, Dr. Edita Dereškevi?i?t?, Dr. Irena Žukauskait?, Dr. Lijana Navickien?.

 

Knyg? sudaro 5 pagrindiniai skyriai, kuriuose nagrin?jami su tam tikra karjeros valdymo kompetencij? grupe susij? teoriniai dalykai ir apžvelgiamos problemos.

 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


Karjeros valdymo kompetencij? ugdymo vadovas

Metai: 2014

Reng?jas: UAB „Žmogaus studij? centras“.
Autoriai: Dr. Andrius Valickas, Doc. Gintaras Chomentauskas, Dr. Edita Dereškevi?i?t?.

 

Ši metodin? priemon? skirta aukštosiose mokyklose dirbantiems ugdymo karjerai specialistams, norint pad?ti jiems pasirengti darbui auditorijoje su studentais. Priemon? sudaro trys atskiros dalys. Pirmoje dalyje (1 - 3 skyriai) pateikiami pagrindiniai darbo su studentais principai, apžvelgiami aktyv?s ugdymo metodai, nurodomos gair?s dalykui organizuoti bei valdyti. Ši medžiaga naudinga pradedantiesiems Asmenin?s karjeros valdymo dalyko d?stytojams, siekiant suteikti pagrindini? žini?, reikaling? darbui su studentais auditorijoje.

 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


Karjeros konsultavimas

Metai: 2014

Reng?jas: Vš? „Kitokie projektai“.
Autoriai: Raminta Aleli?nait?, Ernestas Lapinskas. 

 

Koks šiandien yra karjeros konsultanto vaidmuo? Kaip jis gali naudingai prisid?ti prie asmens karjeros projekt? k?rimo ir ?gyvendinimo? Apie tai kalbama šioje karjeros konsultavimo srityje dirbantiems specialistams skirtoje knygoje.

 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisNepriekaištingas konsultavimas

Metai: 2014

Projekto „Lyderi? laikas 2“, kur? bendrai finansuoja Europos S?junga ir Lietuvos Respublika, vykdytojai išvert? ir išleido Peter Block knyg? „Nepriekaištingas konsultavimas“ (angl. „Flawless Consulting“).

 

„Nepriekaištingas konsultavimas“ - ne tik praktiška, naudinga ir patraukli knyga praktikuojantiems specialistams. Tai ir knyga apie erzinan?ias proble¬mas, su kuriomis tenka susidurti konsultuojant organizacijas - pasipriešinim?, ties?, abejones, silpnybes, atskaitingum?.

 
Karjeros valdymas: organizacin? perspektyva

Metai: 2013

Autorius: Nijol? Petkevi?i?t?
Leid?jas: Vytauto Didžiojo universitetas

Mokomojoje knygoje „Karjeros valdymas: organizacin? perspektyva" pristatomi karjeros organizacijose vystymo ir valdymo klausimai. Knygoje nagrin?jama asmenin?s ir organizacin?s karjeros ypatumai; pirmieji žingsniai ir veiklos organizacijoje; darbuotoj? poreikiai ir karjeros vystymo galimyb?s organizacijoje; karjeros etapai ir j? uždaviniai; talentai ir j? ?taka karjeros valdymui; galimyb?s ir j? panaudojimas karjeros pl?troje bei darbuotoj? karjeros vaidmenys ir j? vystymo klausimai.
Mokomoji knyga „Karjeros valdymas: organizacin? perspektyva" skiriama studentams bei ?vairi? organizacij? vadovams ir darbuotojams.

 

Daugiau informacijos


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisKou?ingo technikos

Metai: 2013

Tomas Misiukonis - kompanijos OVC Consulting partneris, akredituotas asmeninio ugdymo specialistas (ACC), priklau¬santis tarptautinei asmeninio ugdymo asociacijai ICF.

 

„Kou?ingo technikos" - antroji autoriaus knyga, kurioje surinktos, išsamiai pristatytos ir praktiniais patarimais papildytos pa?ios ?vairiausios kou?ingo technikos. ]os leis patobulinti kou?ingo pokalbius tiek pradedantiems, tiek ?gudusiems kou?ingo specialistams. Knygoje gausu tobul?jim? skatinan?i? klausim?, užduo?i? ir pratim? - jais savo veikl? praturtins mokytojai, d?stytojai, lektoriai ir visi, kuri? darbas - ugdyti kitus.

Nuolatin? abejon? - pirmas žingsnis sav?s ugdymo ir ieškojim? link, o klausin?jimas ir atsakym? ? pa?ius ?vairiausius klausimus paieška yra esmin? šiuolaikiško, smalsaus, nuolat besimokan?io žmogaus savyb?. Ši knyga pirmiausia skirta ieškantiems, ambicingiems, siekiantiems keistis ir keisti. Knygos skaitytojas skatinamas ne aklai kopijuoti, o suvokti ir pagal savo darbo stili? interpretuoti bei pri(si)taikyti tinkamas kou?ingo technikas.


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisKarjera prasideda mokykloje: mokini? ugdymo karjerai metodologija naudojant profesini? interes? nustatymo test? [S2CPT]

Metai: 2013

MOKYMOSI VIS? GYVENIM? PROGRAMA, DAUGIAŠALIAI PROJEKTAI/LEONARDO DA VINCI, NAUJOVI? PERK?LIMAS PROJEKTO NUMERIS: 2011-PL1-LEO05-19873

 

Šioje knygoje j?s rasite mokym? programas mokiniams, konsultantams, mokytojams ir t?vams. Programa mokiniams yra pagr?sta veikla ir remiasi patirtiniu mokymusi „mokymusi darant“.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisGr?žtamojo ryšio žaidimas

Metai: 2013

Leidin? išleido Euroguidance.

 

Euroguidance projekto l?šomis išleistas Gr?žtamojo ryšio žaidimas - tai edukacinis kort? žaidimas, kuriuo galima pa?vairinti ugdymo karjerai užsi?mimus. Žaidim? sudaro 140 kort? - 70 stiprybi? ir 70 silpnybi? bei po kelet? tuš?i?, kurias galima užpildyti savo sugalvotomis savyb?mis. 

Pdf dokumentas  Skaityti pla?iau bei žaidim? atsisi?sti


Compass. Manual for human rights education with young people

Metai: 2012

Compass has several companion publications for education for democratic citizenship and human rights education developed by the Education and Youth sectors of the Directorate of Democratic Citizenshipand Participation of the Council of Europe.

Daugiau informacijos

 


Mandal? pasaulyje. K? dirba žmon?s?

Metai: 2012

Spalvinimo knygel? vaikams, kurioje vaizduojami ?vairi? profesij? žmon?s: gydytojai, gaisrininkai, statybininkai ar kirp?jos.


Daugiau informacijos

  


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisGr?žtamojo ryšio žaidimo vadovas 

Metai: 2012

Leidin? pareng? Švietimo main? paramos fondas.

 

Pagrindinis šiame vadove naudojamas principas yra tas, kad žmon?s geriausiai dirba ir jau?iasi laimingi tada, kai gali optimaliai pademonstruoti savo stiprybes. Kuo dažniau žmogus visiškai atskleidžia savo stiprybes, tuo naudingesnis ir laimingesnis jis jau?iasi.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisKvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija”. I modulis

Metai: 2012

VERSLUMO AKADEMIJA (PROJEKTO NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021)

 

Verslumo samprata. Teorin?s ir praktin?s verslumo ugdymo prielaidos mokykloje

Pdf dokumentas  Parsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisKvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija”. II modulis

Metai: 2012

VERSLUMO AKADEMIJA (PROJEKTO NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021)

 

Versl(um)o id?jos pagrindimas. Sprendimo pri?mimas ir pasiruošimas id?jos realizavimui

Pdf dokumentas  Parsisi?sti

PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisKvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams „Verslumo akademija”. III modulis

Metai: 2012

VERSLUMO AKADEMIJA (PROJEKTO NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-021)

 

Versl(um)o id?jos realizavimas. Marketingas ir komunikacija

Pdf dokumentas  Parsisi?sti


LPK Lietuvos profesij? klasifikatoriusLietuvos profesij? klasifikatorius (LPK)

Metai: 2012

Leidin? pareng? Lietuvos Respublikos ?kio ministerijos Žmogišk?j? ištekli? pl?tros skyrius.

 

Lietuvos profesij? klasifikatorius palengvina informacijos apie Lietuvos gyventoj? profesin? veikl? kaupim?,klasifikavim?, analiz?, padeda j? palyginti tarptautiniu mastu, taip pat adekva?iau ?vertinti profesinio užimtumoinformacij? Lietuvoje, spr?sti tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicij?, darbo j?gos migracijos,?darbinimo, mokslini? tyrim? ir kitas problemas.

Pdf dokumentas  Skaityti pla?iauPIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisDarbo paieškos vadovas 

Metai: 2012

Leidin? pareng? Švietimo main? paramos fondas.

 

Baig?te mokykl? ar universitet?, nebematote augimo perspektyv? dabartiniame darbe, o gal ?mon?je vykstantys poky?iai paskatino jus pasinerti ? darbo paieškos verpet?? Tuomet ši knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieška – pirmoji j?s? gyvenime, sužinosite daug dalyk?, kurie jums pravers rengiant gyvenimo aprašym? ir motyvacin? laišk? bei ruo-šiantis pokalbiui d?l darbo. Na, o jei jau turite patirties šioje srityje, taip pat rasite naudingos informacijos arba bent jau gal?site sau pasakyti, kad visk? atliekate gerai ir tik laiko klausimas, kada gausite norim? darb?.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisMano vaikas renkasi karjeros keli? 

Metai: 2012

Leidin? pareng? Švietimo main? paramos fondas.

 

    Šis vadovas skirtas konsultantams, dirbantiems ne tik su vaikais, bet ir su j? šeimomis. Knygoje pateikiama informacija kaip sukurti gerus konsultant? ir t?v? santykius, kaip paskatinti t?vus pad?ti vaikui teisingai pasirinkti b?simos karjeros krypt?, t. y. nustatyti tikslus, ?vertinti galimybes, priimti teisingus studij? krypties ar darbo sprendimus.

    Leidinyje aptariama skirting? šali? konsultant? patirtis. Knyga sudaryta iš dviej? dali?. Pirmoje dalyje pateikiami praktiniai patarimai bei priemon?s (pratimai), kurie bus naudingi konsultantams, dirbantiems su t?vais. Antra dalis skirta konsultant? geb?jim? tobulinimui. Ji gali pasitarnauti savišvietai ar patirties su kolegomis pasidalijimui.  

Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisPIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtis

Metai: 2012

Švietimo main? paramos fondas  


Naujausias elektroninis leidinys, kuriame 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?tojai ir laureatai  dalijasi savo ger?ja patirtimi integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis, taip pat pateikiamos praktin?s veiklose naudotos priemon?s.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti
 
 
 


DARBIN?S VEIKLOS GEB?JIM? UGDYMO IR DARBO PASAULIO PAŽINIMO METODIN?S REKOMENDACIJOSDARBIN?S VEIKLOS GEB?JIM? UGDYMO IR DARBO PASAULIO PAŽINIMO METODIN?S REKOMENDACIJOS


Metai: 2012

Ugdymo pl?tot?s centras 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti|

 
 


Ugdymo organizavimo 9-12 klas?se modelio gairi? ?gyvendinimo metodin?s rekomendacijosVerslumo geb?jim? ugdymas 11-12 klas?se metodin?s rekomendacijos


Metai: 2012

Ugdymo pl?tot?s centras 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 
 


Verslumo geb?jim? ugdymas 9-10 klas?se metodin?s rekomendacijosVerslumo geb?jim? ugdymas 9-10 klas?se metodin?s rekomendacijos


Metai: 2012

Ugdymo pl?tot?s centras 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 
 


Ugdymo organizavimo 9-12 klas?se modelio gairi? ?gyvendinimo metodin?s rekomendacijos„Ugdymo organizavimo 9-12 klas?se modelio gairi? ?gyvendinimo metodin?s rekomendacijos“


Metai: 2012

Ugdymo pl?tot?s centras 


Pdf dokumentas 
Parsisi?sti

 
 


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisVadovas t?vams. Kaip pad?ti vaikui renkantis karjer? 

Metai: 2011

Sudarytojas Švietimo main? paramos fondas. Leidinio autoriai: Rimgail? Kriš?i?nait? ir Algimantas Smailys  

 

Tyrimai vykdant nacionalinius profesinio orientavimo projektus atskleid? informacijos ir priemoni? tr?kum?, skirt? t?vams apie pagalb? vaikui planuojant karjer?. Tyrim? duomenimis, vaiko karjeros sprendimams t?v? daroma ?taka siekia apie 60 proc. Siekdamas informuoti t?vus apie vaiko karjeros planavim?, planavimo žingsnius, supažindinti kaip jie gali pad?ti savo vaikams pažinti save, pasirinkti profesij? ir mokymosi keli?, Euroguidance projektas finansavo ir išleido leidin? „Vadovas t?vams. Kaip pad?ti vaikui renkantis karjer?“.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti


J?rat? Nalivaikien?, Renata Katinait?, Daiva Klusien?, Kira Solovjovien?Profesinio orientavimo paslaugos socialin?s atskirties ir rizikos grup?ms


Metai: 2011

J?rat? Nalivaikien?, Renata Katinait?, Daiva Klusien?, Kira Solovjovien? 


Elektroninis leidinys – praktinis vadovas profesinio orientavimo specialistams, kuriame aprašyta Švietimo main? paramos fondo organizuojamo Kokyb?s konkurso profesinio informavimo nominacijos laureat? profesin? patirtis.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 

 

 

 

 

 


Tatas ir Patas renkasi darb?

Metai: 2010

Autorius: Aino Havukainen

Smarkieji broliai Tatas ir Patas nusprendžia išsiaiškinti, kurgi žmon?s rytais taip baisiai skuba atrodydami tokie svarb?s. Gal ten nemokamai dalija ledus? Reikia patikrinti!
Darbo biržos skelbim? lentoje berniukai perskaito, kad si?lomas darbas paslaugiems slaugytojams, taktiškiems muzikantams ir nedykaduoniams kep?jams. Broliai užsidega noru išbandyti visas profesijas!
Brolius Tat? ir Pat? suk?r? suomi? meninink? pora – iliustruotojai ir vaik? knyg? k?r?jai Aino Havukainen (g. 1968 m.) ir Samis Toivonenas (g. 1971 m.), kartu dirbantys jau daugiau kaip dešimt met?. Viena iš šios serijos knyg? („Tato ir Pato Suomija“) 2007 m. apdovanota prestižine literat?rine „Finlandia Junior“ premija. Šiedu nepakartojami herojai be galo išpopuliar?jo ne tik Suomijoje, knyg? apie juos jau išversta ? 11 užsienio kalb?.
Daugiau informacijos


Kuriame klas? be paty?i?.


Metai: 2010

Jurgita Smilt? Jasiulion?, Robertas Povilaitis, Marina Mažionien?, Ivona Suchodolska


Gair?s klasi? aukl?tojams


Pdf dokumentas Parsisi?sti

 


PIT geroji patirtis. Metodin? medžiaga profesinio informavimo specialistuiPIT geroji patirtis. Metodin? medžiaga profesinio informavimo specialistui


Metai: 2010 

Švietimo main? paramos fondas 


Leidinyje pateikiama profesinio informavimo specialist? 2008 m. Švietimo main? paramos fondo rengto Kokyb?s konkurso laureat? patirtis. Pateikiami naudojami darbo metodai, pristatomi projektai, psichologinio ?vertinimo pagrindu parengtos priemon?s, kurias galima naudoti savo veikloje pasirinktinai.


Pdf dokumentas Parsisi?sti


 

 


Profesinis orientavimas tarptautiniuose projektuoseProfesinis orientavimas tarptautiniuose projektuose


Metai: 2010

Švietimo main? paramos fondas


Šis leidinys skirtas profesinio orientavimo specialistams, planuojantiems savarankiškai teikti paraiškas ar b?ti partneriais tarptautiniuose projektuose.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


 
 
 


Susipažink, ?vertink, važiuok Susipažink, ?vertink, važiuok 


Metai:2010

Švietimo main? paramos fondas 


Leidinys, skirtas supažindinti su temomis, kurios aktualios vykstant ? kit? šal? studijuoti, atlikti praktik?, stažuotis, dirbti ar b?ti savanoriu.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti 
 


 

Mažiesiems apie profesijas

Metai: 2008

Vert?jas: Marija Jurkonyt?, Aist? Skirmantien?

Turite namuose kod?l?iuk?? Viena labai ple?ian?i? vaiko akirat? knyg? - "Mažiesiems apie profesijas". Trisdešimt profesij? aprašytos labai išsamiai, ?domiai, iliustruojant. O profesijos ir darbai - nuo roko žvaigžd?s iki švyturininko. Be galo ?domi, kalb?, m?stym? ir vaizduot? stimuliuojanti knyga vaikams nuo trej? iki "penktok? išš?kio". Lavintojams - id?jos vaik? žaidimams bei švent?ms.

Daugiau informacijos

  

 

Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?

PROFESIJOS


Metai: 2008
 

Žaidimo autorius : Asta Gaižutien?

 

Serija „Žaidžiu ir mokausi pats“ – žaidiminio pob?džio vaizdin?s ugdomosios priemon?s ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams.   Leidinys PROFESIJOS skiriamas vaik? pažinimo, socialinei, sveikatos saugojimo, meninei ir komunikavimo kompetencijoms pl?toti. Jis parengtas remiantis PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ?GYVENDINIMO METODIN?MIS REKOMENDACIJOMIS.   Ugdomoji priemon? supažindina mažuosius su dešim?ia profesij?, profesional? daiktais ir darbo ?rankiais.   D?žut?je PROFESIJOS yra 100 korteli?: 10 iš j? pavaizduoti ?vairi? profesij? žmon?s savo darbo vietoje, 40 – daiktai ir ?rankiai bei 50 j? pavadinim? korteli?.   Profesijos: dailininkas gydytojas kirp?jas mokytojas policininkas siuv?jas stalius statybininkas ugniagesys vir?jas.   Žaidime numatyta klaid? kontrol?, tod?l žaid?jas pats gali pasteb?ti savo klaid? ir j? ištaisyti. Taigi vaikas gali žaisti vienas, savarankiškai, be suaugusiojo pagalbos.

 

http://www.pegasas.lt/profesijos.htmlKarjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?T?v? ?traukimas ? vaiko karjeros planavimo proces?


Metai: 2008


Mokomoji medžiaga karjeros konsultantams


Pdf dokumentas  Parsisi?stiKarjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?Karjeros valdymo informacini? šaltini? vadovas konsultantui


Metai: 2008


Autoriai: J?rat? Kuprien?, Emilija Balionyt?, Gintar? Tautkevi?ien?


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?Kokyb?s užtikrinimo teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui vadovas.


Metai: 2008


Vadov? sudaro trys dalys: 1 dalyje pateikti pagrindini? koncepcij? teoriniai pagrindai, kokyb?s rodikli? rinkinys, rodikli? modeliai ir kokyb?s užtikrinimo sistema. 2 dalyje pateikiami praktiniai kokyb?s užtikrinimo diegimo institucijos viduje aspektai. 3 dalyje pateiktos nuorodos ir speciali?j? termin? žodynas (glosarijus).


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?Kokyb?s užtikrinimo teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui darbo knyga.


Metai: 2008


Kokyb?s užtikrinimo, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui, darbo knyga parengta, ?gyvendinant ES Leonardo da Vin?i programos remiam? pilotin? projekt? “Kokyb?s užtikrinimas, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas jaunimui”. Pagrindinis darbo knygos tikslas – pateikti priemoni?, naudojam? kokyb?s užtikrinimo praktikoje, rinkin?, kuris pad?t? s?kmingai ?gyvendinti kokyb?s užtikrinimo proces?, teikiant konsultavimo karjerai paslaugas.


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?


Metai: 2008

Neringa Miniotien? 


Pratyb? s?siuvinis 10-12 klasi? moksleiviams


Pdf dokumentas  Parsisi?sti
 
 


Projekto „mokymosi krypties pasirinkimo galimybi? didinimas 14-19 m. mokiniams“ metodin?s rekomendacijos


Metai: 2008


Švietimo pl?tot?s centras
 


Profesinio konsultavimo metodai ir technikos, I ir II dalysProfesinio konsultavimo metodai ir technikos, I ir II dalys


Metai: 2008


Švietimo main? paramos fondas


„Euroguidance“ projektas Rumunijoje, kartu su ekspert? grupe, pareng? populiariausi? Rumunijoje profesinio konsultavimo metod? ir technik? rinkin?, kurio pagrindinis tikslas – pristatyti pagrindines profesinio konsultavimo priemones bei ger?j? Rumunijos profesinio konsultavimo patirt?. Šiame rinkinyje galima rasti net 44 metod? ir technik? aprašymus, kuriuose nurodomos metodo ištakos, pavyzdžiai, taikymo galimyb?s ?vairioms tikslin?ms grup?ms, metodo privalumai ir tr?kumai.


Pdf dokumentas  I dalis, II dalis


Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas, I tomasProfesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas, I-III tomai

Metai: 2008
Vytauto Didžiojo universitetas, Vadovas prof. habil. dr. K?stutis Pukelis


„Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo vadovas“ sudarytas iš 3 tom?. Leidiniuose pateikta profesinio informavimo ir konsultavimo vykdytoj? geb?jim? tobulinimo mokymo programos, metodikos, rekomendacijos, standartai, studijos, pareigin?s instrukcijos. Medžiaga, skirta teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas ?vairioms tikslin?ms grup?ms. I tome pateikta: profesinio informavimo konsultanto darbo knyga, informacija mokytojams, profesijos mokytojams ir PIT vertintoj? darbo knyga. II tome pateikta: profesijos konsultanto darbo knyga. III tom? sudaro: profesinio informavimo ir konsultavimo specialist? bei PIT vertintoj? mokym? programos.

Pdf dokumentas  I tomasII tomasIII tomas

 
 


Profesin?s karjeros planavimo geb?jim? ugdymo programa

Metai: 2008

Vytauto Didžiojo universitetas


Programa, skirta profesinio konsultavimo specialistams ?gyti pagrindini? profesiniam konsultavimui reikaling? kompetencij?, suteikti žini? apie profesin?s karjeros tyrimus, darbo rinkos vadyb?, geb?jim? ?vertinim? ir darbo paiešk? ir t.t. 


Profesin?s karjeros planavimo geb?jim? ugdymo mokymo programaProfesin?s karjeros planavimo geb?jim? ugdymo mokymo programa


Metai: 2008

Programos reng?jas LMITKC


Programa, skirta parengti profesinio informavimo konsultantus (socialinius pedagogus ir mokykl? psichologus), kokybiškai organizuoti mokini? karjeros planavimo veikl?. 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti


 


Metodin? medžiaga „Karjeros planavimas“Metodin? medžiaga „Karjeros planavimas“


Metai: 2008 

Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centras 


Mokomoji knyga, skirta pad?ti ieškantiems darbo lengviau patekti ? darbo rink? – susirasti darb?, praeiti visus ?sidarbinimo etapus bei s?kmingai konkuruoti darbo rinkoje, atsižvelgiant ? savo galimybes bei pad?t? darbo rinkoje. 


Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 
 


Karjeros planavimo vadovas studentui

Karjeros planavimo vadovas studentui


Metai: 2008

A.Valickas, V.Rosinait?, N.Antanaityt?, Ž.Grakauskas

Metodin? priemon?, skirta karjeros valdymo kompetencijoms ugdytis.

Pdf dokumentas  Parsisi?stiInovatyv?s profesinio konsultavimo metodaiInovatyv?s profesinio konsultavimo metodai


Metai: 2007

Švietimo main? paramos fondas 


Šiame leidinyje yra pristatyti du inovatyv?s profesinio konsultavimo metodai: k?no terapija ir istorij? pasakojimo taikymas profesiniame konsultavime.


Pdf dokumentas Parsisi?sti

 
 
 


Student? karjeros valdymo kompetencij? ugdymo vadovas konsultantui

Student? karjeros valdymo kompetencij? ugdymo vadovas konsultantui


Metai: 2007

Ž. Grakauskas, A. Valickas VU

Metodin?je priemon?je pristatyti pagrindiniai karjeros valdymo kompetencij? ugdymo principai, pateikiama kompetencij? ugdymo programa.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti

 

 


Mokymosi ir, karjeros galimybi?, pažinimo vadovas, studentui ,

Mokymosi ir karjeros galimybi? pažinimo vadovas studentui


Metai: 2007

A.Akudovi?i?t?, J.Bu?ait?, Ž.Grakauskas, G.Žib?nien?

Metodin? priemon?, skirta mokymosi geb?jimams, aptariama kaip efektyviai valdyti mokymosi proces?, aptariamos ?sidarbinimo strategijos bei b?dai.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti

Sav?s pažinimo vadovas studentui

Sav?s pažinimo vadovas studentui (2007 metai)


Metai: 2007

Žygimantas Grakauskas, Andrius Valickas, Vikinta Rosinait?, Neringa Antanaityt?, Dalia Kiesait?


Metodin? priemon?, skirta studentui atskleisti stipri?sias asmenyb?s puses, išryškinti turimus geb?jimus, interesus, vertybes. Leidinyje pateikta naudingos informacijos apie asmenini? finans? tvarkym? ir dar daug kit? verting? dalyk?.

Pdf dokumentas  Parsisi?stiJ?s darbdavio akimis

J?s darbdavio akimis


A.Smailys, Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos psichologas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir Euroguidance Lietuva.Leidinys skirtas asmenims, besiruošiantiems pokalbiui d?l darbo. Pristatomas darbdavi? m?stymo ir elgesio tendencijos, kurios lemia darbdavio pasirinkimus.

Pdf dokumentas  Parsisi?sti

Aš renkuosi profesij?

Aš renkuosi profesij?


Metai: 2007


Ieva Mizgerait? (Euroguidance Lietuva) Virginija Vyšniauskien? (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba)Pratim? rinkinys, skirtas mokiniams, norintiems pažinti save, numatyti savo karjeros tikslus, išaiškinti kaip juos ?gyvendinti ir ?gyti pasirinkt? profesij?.

Pdf dokumentasParsisi?sti


Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques (2nd Edition)

Metai: 2006

Autorius: Michael Michalko

Rethink the Way You Think
 
In hindsight, every great idea seems obvious. But how can you be the person who comes up with those ideas?
In this revised and expanded edition of his groundbreaking Thinkertoys, creativity expert Michael Michalko reveals life-changing tools that will help you think like a genius. From the linear to the intuitive, this comprehensive handbook details ingenious creative-thinking techniques for approaching problems in unconventional ways. Through fun and thought-provoking exercises, you’ll learn how to create original ideas that will improve your personal life and your business life. Michalko’s techniques show you how to look at the same information as everyone else and see something different.
With hundreds of hints, tricks, tips, tales, and puzzles, Thinkertoys will open your mind to a world of innovative solutions to everyday and not-so-everyday problems.

 

Daugiau informacijos


Ryžting? moter? karjeros strategija

Metai: 2006

Autorius: Ulrike Ley, Regina Michalik
Leid?jas: Algarv?

K? reiškia karjera? Tai konfliktai ir konkurencija! Šia mintimi knygos autor?s pagrind? nauj? karjeros model?, pavadint? KoKon karjeros principu. Išmokite išvengti konflikt? ir stoti ? konkurencin? kov?! Ar sl?pti jausmus kylant karjeros laiptais? Ne! B?tina polemizuoti su valdžia. Autor?s atskleidžia politikos ir ekonomikos srities s?kming? karjeros moter? strategij?. Naudingi patarimai, naujos žaidimo taisykl?s ir modeliai parodo efektyvias karjeros strategijas, jos išbandytos ?vairi? moter? profesin?je veikloje.

 

Daugiau informacijos
Individuali karjeros vadyba

Metai: 2006

Autorius: Autori? kolektyvas
Leid?jas: Verslo žinios

Kiekvienas vadovas, siekiantis s?kmingos karjeros, susiduria su daugybe išš?ki?. Knyga „Individuali karjeros vadyba“ pateikia esmin?s informacijos, kuri pad?s valdyti savo karjer?. Nesvarbu, koks J?s? tikslas - tobul?ti dabartiniame darbe ar pasirengti dramatiškam karjeros pos?kiui, šios knygos patarimai ?galins Jus rasti tinkamiausius sprendimus. Išmoksite: * ieškoti ir pasinaudoti naujomis karjeros galimyb?mis; * rasti karjeros mentori? ir veiksmingiau naudotis verslo ryšiais; * ?vertinti naujo darbo perspektyvas; * išlikti s?kmingame karjeros kelyje.

 

Daugiau informacijos
LPK Lietuvos profesij? klasifikatorius

Karjeros valdymas. Asmenin? / individualioji / perspektyva

Metai: 2006

Autorius: Nijol? Petkevi?i?t?
Leid?jas: VDU leidykla

Mokomojoje knygoje pristatomi asmenin?s, individualiosios karjeros valdymo klausimai. Knygoje nagrin?jama karjeros apskritai ir asmenin?s karjeros sampratos; karjeros pasirinkimo, valdymo ir vystymo veiklos, ?vertinami asmenyb?s ir aplinkos ypatumai.

Mokomoji knyga skriiama studentams bei ?vairi? organizacij? vadovams bei darbuotojams.

 

Daugiau informacijos


Aš renkuosi profesij?

KRITINIO M?STYMO UGDYMAS S?KMINGAI ATEITIES KARJERAI: SPECIALIZUOTA KARJEROS UGDYMO PROGRAMA PAGRINDINEI MOKYKLAI


Metai: 2006


J?rat? M?RINIEN?, Asta RAILIEN?, Aušra BAGDONAVI?I?T?
Švietimo apr?pinimo centras

 

Programa skirta tiems mokytojams, kurie turi galimybi? ?traukti ugdym? karjerai kaip atskir? dalyk? ? savo mokyklos mokymo program?. Šiame leidinyje pateikiama karjeros ugdymo programa su konkre?iais pavyzdžiais, kaip ?vairi? dalyk? mokytojai, klas?s aukl?tojai, socialiniai pedagogai ir psichologai kryptingai per papildom?j? nepamokin? veikl? (?g?dži? ugdymo grupes, klas?s valand?les ir pan.) ar pasirenkamiesiems dalykams skiriam? laik? gal?t? veiksmingiau pad?ti jauniems žmon?ms pasirengti gyvenimui ir darbui ugdydami j? sav?s pažinimo, informacijos analiz?s ir sprendim? pri?mimo geb?jimus.

Leidin? reik?t? traktuoti ir vertinti ne kaip vadov?l? ar negin?ijamas metodines rekomendacijas, o kaip vadov?, si?lant? daugyb? id?j?, pavyzdži?, rekomendacij?, kuriuos galima taikyti ir interpretuoti mokant individualiai ir atliepiant besimokan?i?j? poreikius.

Leidinyje pristatoma medžiaga yra tarptautinio projekto „MIND / Kritinio m?stymo ugdymas s?kmingai ateities karjerai ES“ (94313-CP-1-2001-1-LT-COMENIUS-C2.1) (2001–2003 m.) Lietuvos komandos rezultatas.


Pdf dokumentas Atsisi?sti


Aš renkuosi profesij?

Kritinio m?stymo ugdymas s?kmingai ateities karjerai : integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai


Metai: 2006


Švietimo apr?pinimo centras


Programa skirta tiems mokytojams, kurie turi galimybi? ?traukti ugdym? karjerai kaip atskir? dalyk? ? savo mokyklos mokymo program?. Šiame leidinyje pateikiama karjeros ugdymo programa su konkre?iais pavyzdžiais, kaip ?vairi? dalyk? mokytojai, klas?s aukl?tojai, socialiniai pedagogai ir psichologai kryptingai per papildom?j? nepamokin? veikl? (?g?dži? ugdymo grupes, klas?s valand?les ir pan.) ar pasirenkamiesiems dalykams skiriam? laik? gal?t? veiksmingiau pad?ti jauniems žmon?ms pasirengti gyvenimui ir darbui ugdydami j? sav?s pažinimo, informacijos analiz?s ir sprendim? pri?mimo geb?jimus.
Leidin? reik?t? traktuoti ir vertinti ne kaip vadov?l? ar negin?ijamas metodines rekomendacijas, o kaip vadov?, si?lant? daugyb? id?j?, pavyzdži?, rekomendacij?, kuriuos galima taikyti ir interpretuoti mokant individualiai ir atliepiant besimokan?i?j? poreikius.
Leidinyje pristatoma medžiaga yra tarptautinio projekto „MIND / Kritinio m?stymo ugdymas s?kmingai ateities karjerai ES“ (94313-CP-1-2001-1-LT-COMENIUS-C2.1) (2001–2003 m.) Lietuvos komandos rezultatas.
Pdf dokumentas Atsisi?sti


Aš renkuosi profesij?

KRITINIO M?STYMO UGDYMAS S?KMINGAI ATEITIES KARJERAI. PRAKTINIS PRITAIKYMAS: PROFESINIO TOBULINIMO PROGRAMA IR VADOVAS


Metai: 2005


Pareng? projekto „MIND 2 / Kritinio m?stymo ugdymas s?kmingai ateities karjerai Europos S?jungoje. Praktinis pritaikymas“ komanda

Šiuolaikini? didaktik? centras


Leidinys skirtas mokytoj? mokytojams, lektoriams, profesij? patar?jams, dirbantiems su suaugusiaisiais, siekiant parengti mokytojus darbui su karjeros ugdymo programa ir vadovu, sukurtais vykdant projekt? „MIND – Kritinio m?stymo ?g?dži? ugdymas s?kmingai ateities karjerai“, 2001–2003 m. (94313-CP-1-2001-1-LT-COMENIUS-C2.1). Vadove pateikiama id?j? apie planavimo ir pasirengimo vesti kursus mokytojams etapus, apie tai, kaip perteikti kurs? ir kaip paskatinti apm?stymo veikl?. Vadovas pristato kompetencijas, žinias, ?g?džius ir nuostatas, reikalingas s?kmingai ?gyvendinti program?. Jame dera ir teorija, ir praktiniai pavyzdžiai, kurie pad?s modeliuoti profesinio tobulinimo program?, rengti kvalifikacijos k?limo kursus tiems, kurie nor?s kryptingai ?gyvendinti pateiktas kritinio m?stymo ugdymo s?kmingai ateities karjerai nuostatas. Vadovas lektoriams – tai autentiška, praktiškai išbandyta medžiaga, parengta remiantis projekto patirtimi.

Pdf dokumentas Atsisi?sti


Ugdymo karjerai metodologija

Metai: 2003

Autorius: Ramut? Ku?inskien?
Leid?jas: Klaip?dos universiteto leidykla

Knygoje nagrin?jama karjeros modeli? kaitos prielaidos ir veiksniai; analizuojamos svarbiausios karjeros vystymo teorijos, pabr?žiant j? konvergencijos galimybes ir konstruojant konceptual?j? pagrind? asmenin? karjeros samprat? atitinkan?io ugdymo karjerai modeliavimui; teoriškai pagrindžiamas šiuolaikinis ? asmenyb?s karjeros valdymo geb?jim? optimizavim? orientuotas ugdymo karjeros savivaldai modelis.
Knyga gali b?ti naudinga ugdymo tyr?jams, politikams ir praktikams, ieškantiems nauj? bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo tobulinimo b?d?. Ji gali praversti ir socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, t?vams, organizacij? personalo valdymo (ugdymo) vadybininkams.

 

Daugiau informacijos