Mukis atsinaujino!
 

Naudingos nuorodos

 

KARJEROS PLANAVIMO METODIK? APLANKAS


1. Karjeros planas emo isilavinimo mon?ms.
2. Pokalbio strukt?ra. Nemotyvuotas, maai isilavin?s ir dirbantis nori vidurinio ir geresnio gyvenimo, o kiti bedarbiai.
3. Patarimai, kaip parengti gyvenimo apraym? ir motyvacin? laik? ir strukt?ra.
4. Polinkiai, interviu d?l profesijos pasirinkimo ir testai.


Daugiau informacijos


K? veikti?

Metai: 2020

Renkuosi mokyti! ir v? Mokykl? tobulinimo centro rekomendacijos


Daugiau informacijos
Spektaklis Kai uaugsiu, b?siu

Metai: 2020

Teatras Labaiteatras
Reisier?: Agn? Sunklodait?
Dailinink?: Ramun? Skreb?nait?
Kompozitorius: Deividas Gnedinas
Scenoje: Eimantas Bareikis ir Mindaugas Ancevi?ius

Kai uaugsiu, b?siu- tai maiktus, aismingas, interaktyvus teatralizuotas koncertas aidimas eimai apie tai, kaip svarbu tinkamai isirinkti profesij?. Maieji i?rovai ne tik susitinka su labai skirting? profesij? atstovais, bet ir patys turi galimyb? pab?ti ir aktoriais, ir statybininkais, ir mokslininkais, ir gaisrininkais


Daugiau informacijosKARJEROS GURU: kaip susirasti svajoni? darb??

Metai: 2019

Autorius: Rasa Borodina
Leid?jas:Obuolys

Jei laikote i? knyg? savo rankose, ko gero, j?s? galvoje jau sukasi mintys apie geresn? gyvenim?: nauj? darb?, auktesnes pareigas, didesn? atlyginim? ar platesnes savirealizacijos galimybes. Netryp?iokite vietoje ir paverskite savo svajones realybe! Juk sakoma kas ieko, tas randa. ios knygos autor? Rasa Borodina, ibandiusi abi barikad? puses, buvo darbdave ir pati iekojo darbo tiki, kad visuomet galite rasti ir dirbti m?gstam? darb?. Tik svarbu suvokti, ko norite, ir tur?ti aik? plan?.

Daugiau informacijos

Lygi? galimybi? ?gyvendinimo vadovas darbdaviams

Metai: 2018

Pdf dokumentasElektronin? leidinio versijaPIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisMano vaikas renkasi karjeros keli?

Metai: 2012

Leidin? pareng? vietimo main? paramos fondas.

is vadovas skirtas konsultantams, dirbantiems ne tik su vaikais, betir su j? eimomis. Knygoje pateikiama informacija kaip sukurti geruskonsultant? ir t?v? santykius, kaip paskatinti t?vus pad?ti vaikui teisingai pasirinkti b?simos karjeros krypt?, t. y. nustatyti tikslus, ?vertinti galimybes, priimti teisingus studij? krypties ar darbo sprendimus.

Leidinyje aptariama skirting? ali? konsultant? patirtis. Knyga sudaryta i dviej? dali?. Pirmoje dalyje pateikiami praktiniai patarimai beipriemon?s (pratimai), kurie bus naudingi konsultantams, dirbantiemssu t?vais. Antra dalis skirta konsultant? geb?jim? tobulinimui. Ji gali pasitarnauti savivietai ar patirties su kolegomis pasidalijimui.

Pdf dokumentasParsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisDarbo paiekos vadovas

Metai: 2012

Leidin? pareng? vietimo main? paramos fondas.

Baig?te mokykl? ar universitet?, nebematote augimo perspektyv? dabartiniame darbe, o gal ?mon?je vykstantys poky?iai paskatino jus pasinerti ? darbo paiekos verpet?? Tuomet i knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieka pirmoji j?s? gyvenime, suinositedaug dalyk?, kurie jums pravers rengiant gyvenimo apraym? ir motyvacin? laik? bei ruo-iantis pokalbiui d?l darbo. Na, o jei jau turite patirties ioje srityje, taip pat rasite naudingosinformacijos arba bent jau gal?site sau pasakyti, kad visk? atliekate gerai ir tik laiko klausimas, kada gausite norim? darb?.

Pdf dokumentasParsisi?sti


Iekai darbo? Specialist? patarimai kaip susirasti darb? Lietuvoje

Metai: 2011

Autoriai: Gir?n? ?iukait?, Saulius Jovaias

Taip ir norisi paraginti: jei iuo metu ?temptai iekai darbo ar nuolat galvoji apie darboviet?s keitim?, padaryk poros dien? pertrauk?. Perskaityk it? knyg?. Ir tuoj pat gal?si t?sti paiek?. Pora dien? darbo rinkos smarkiai nepakeis. O skaitant gali rastis nauj? min?i? arba atsakym? ? kai kuriuos svarbius klausimus. ie klausimai susij? su tavo vertyb?mis, su tuo, kas tau gyvenime svarbu. Ir padeda suvokti, kokio darbo reikia iekotis, kad j? dirbdamas jaustumeisi gerai. ie apm?stymai pad?s nusibr?ti svajon?s kont?rus. Ir pasirinkti.

Daugiau informacijos


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisVadovas t?vams.Kaip pad?ti vaikui renkantis karjer?

Metai: 2011

Sudarytojas vietimo main? paramos fondas. Leidinio autoriai:Rimgail? Kri?i?nait?ir Algimantas Smailys

Kaip pad?ti vaikui renkantis karjer??

Danai manoma, kad profesijos pasirinkimo klausimai aktual?s tik baigiamosiose mokyklos klas?se ar art?jant pri?mimo ? mokymo ?staigas laikui, tod?l karjeros klausim? svarstymas eimose vis atidedamas. Vaikams baigiant mokykl?, prasideda kartligikos sprendim? kur stoti paiekos. Tai kelia stres? tiek vaikams, tiek j? t?vams, ir danai skuboti sprendimai b?na klaidingi.

I ties? profesijos pasirinkimas prasideda nuo pat gimimo, tai ilgai trunkantis ir daug vaiko amiaus tarpsni? bei jo gyvenimo sri?i? apimantis procesas. io proceso metu visuomet alia vaiko yra t?vai, kurie vaikikuose aidimuose, s?veikoje su bendraamiais ar suaugusiais mon?mis, gali pasteb?ti vaiko polinkius, gabumus ir pad?ti vaikams juos puosel?ti, ?gyti meistrikumo. Taigi t?vai gali pad?ti vaikui ruotis profesijai nuo pat vaikyst?s. Tuomet profesijos ar karjeros pasirinkimas vyks palaipsniui, nuosekliai, sklandiai, ir is procesas v?liau nekels ?tampos nei vaikams, nei j? t?vams, o galutiniai sprendimai bus teisingi vaikas ?gys profesij?, pagal kuri? jis su pasitenkinimu dirbs.

Jei J?s domit?s, k? ir kokiame vaik? amiaus tarpsnyje J?s galite padaryti, kad vaiko profesijos pasirinkimas b?t? teisingas arba, ko vaikams reikia i J?s? kiekviename amiaus tarpsnyje, kad jie subr?st? profesijos pasirinkimui, paskaitykite vadov? t?vams Kaip pad?ti vaikui renkantis karjer?.

Pdf dokumentasParsisi?sti


Karjera: nuo profesinio pasirinkimo iki profesin?s veiklos organizacijoje

Metai: 2009

Autoriai: Dalia Augien?

Parengta studij? knyga "Karjera: nuo profesinio pasirinkimo iki profesin?s veiklos organizacijoje"skirta magistro studij? studentams, studijuojantiems karjeros ugdymo disciplinas. Knyga naudinga ir bakalauro studij? studentams, besidomintiems savo asmenin?s karjeros planavimu, organizavimu ir valdymu. Leidinys gali b?ti naudingas studijuojant ?vairius socialinius dalykus, kuriuose analizuojami su asmenine karjera susij? klausimai.

Daugiau informacijos


A renkuosi profesij?

Mano vaikas renkasi karjeros keli?


Metai: 2008


Knyga t?vams- mano vaikas renkasi karjer?.
Pdf dokumentasParsisi?sti