Mukis atsinaujino!
 

Naudingos nuorodos

 


Tavo CV Tavo istorija

Metai: 2019

Pamatyk reikming? Lietuvos istorini? asmenybi? gyvenimo apraymus

Istoriniaicv.lt Europass yra edukacinis projektas, startav?s 2017 metais. Projekto tikslas parodyti, kaip gal?t? atrodyti reikming? Lietuvos istorini? asmenybi? gyvenimo apraymai, jeigu jie b?t? pild? savo CV.Daugiau informacijos
Atmintin? abiturientui 2018

Metai: 2018

Pdf dokumentas Elektronin? leidinio versija
Atmintin? abiturientui 2016Atmintin? abiturientui 2016

Metai: 2016

Priemon? sul?r? Lietuvos moksleivi? s?junga (LMS)Lietuvos moksleivi? s?junga (LMS), bendradarbiaudama su nacionaliniu egzamin? centru ir LAMA BPO, jau tre?ius metu rengia ir pristato leidin? "Abituriento atmintin?. Viskas, k? turi inoti". Leidinys yra nemokamas, pasiekiamas elektronin?je erdv?je. Leidinyje yra visa pagrindin? informacija apie stojimo, egzamin? tvark?, atsakymai ? daniausiai abiturientams kylan?ius klausimus.

Pdf dokumentas Elektronin? leidinio versija

V? Edukacijos Ambasadoriai 2014 m. ?gyvendinamo Euroguidance

Edukacini? priemoni? rinkinys


Priemon? suk?r? V? Edukacijos Ambasadoriai 2014 m. ?gyvendinamo Euroguidance" projekto metu.

Rinkin? sudaro penkios dalys, kurios skirtos usi?mimams su jaunimu. Veiklos sukurtos taip, kad b?t? lavinami karjeros valdymo ?g?diai, kritinis m?stymas, sprendim? pri?mimo technikos. Naudojami ?vair?s formatai stalo aidimai, pasirinkim? kortos, darbin?s veiklos simuliacijos, karjeros atvej? analiz?s ir nauja konsultavimo technika. Daug d?mesio skiriama nuolatinio mokymosi svarbai, k?rybikumo pl?tojimui, atsakomyb?s veikti prisi?mimui bei problem? sprendimo geb?jimams.

Daugiau informacijos


aidimo tikslas pad?ti aid?jams identifikuoti savo poreikius ir atsakant ? klausymus nuvesti aid?j? prie j? atitinkan?ios profesij? grup?s.

Metodinis aidimas Profesij? labirintas

Priemon? suk?r?Euroguidance.

Atsakymai ? klausimus aid?jus turi atvesti prie skirting? specialybi? grupi? humanitarini?, socialini?, technini? ir pan. Atsakius ? pirm?j? dal? klausim? dalyviai susitinka bendruose min?t? grupi? laukuose.

Daugiau informacijos


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisAbsolvent? karjeros tyrimas

Metai: 2015

Tyrimo ataskait? pareng? Mokslo ir studij? steb?senos ir analiz?s centras.Leidinyje pristatomi absolvent? karjeros steb?senos tyrimo rezultatai, gauti apklausus 2014 metais auktojo mokslo studijas baigusius absolventus.

Pdf dokumentas Parsisi?stiPIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisEuropass CV

Metai: 2015

Priemon? suk?r?Euroguidance.

Europass CV(lotynikai Curriculum Vitae) yra standartizuoto formato gyvenimo apraymas. is dokumentas yrapripa?stamas visoje Europos S?jungoje, tod?l gali juo naudotis ? valias, kad ir kur iekotum darbo.

Pdf dokumentasSkaityti pla?iau bei aidim? atsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisGr?tamojo ryio aidimas

Metai: 2013

Leidin? ileido Euroguidance.

Euroguidance projekto l?omis ileistas Gr?tamojo ryio aidimas - tai edukacinis kort? aidimas, kuriuo galima pa?vairinti ugdymo karjerai usi?mimus. aidim? sudaro 140 kort? - 70 stiprybi? ir 70 silpnybi? bei po kelet? tu?i?, kurias galima upildyti savo sugalvotomis savyb?mis.

Pdf dokumentasSkaityti pla?iau bei aidim? atsisi?sti


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. vietimo main? paramos fondo kokyb?s konkurso PIT nominacijos nugal?toj? ir laureat? patirtisDarbo paiekos vadovas

Metai: 2012

Leidin? pareng? vietimo main? paramos fondas.

Baig?te mokykl? ar universitet?, nebematote augimo perspektyv? dabartiniame darbe, o gal ?mon?je vykstantys poky?iai paskatino jus pasinerti ? darbo paiekos verpet?? Tuomet i knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieka pirmoji j?s? gyvenime, suinositedaug dalyk?, kurie jums pravers rengiant gyvenimo apraym? ir motyvacin? laik? bei ruo-iantis pokalbiui d?l darbo. Na, o jei jau turite patirties ioje srityje, taip pat rasite naudingosinformacijos arba bent jau gal?site sau pasakyti, kad visk? atliekate gerai ir tik laiko klausimas, kada gausite norim? darb?.

Pdf dokumentasParsisi?sti


Susipaink, ?vertink, vaiuok Susipaink, ?vertink, vaiuok


Metai:2010

vietimo main? paramos fondas

Jei jauti ini? trokul?, sieki ?gyti patirties ir nori patobul?ti tiek profesin?je, tiek asmenin?je srityje, is leidinys skirtas tau. Jis supaindins su temomis, kurios aktualios vykstant ? kit? al? studijuoti, atlikti praktik?, stauotis, dirbti ar b?ti savanoriu. Leidinyje rasi keturiolika atskir? skyri?. Pateikta informacija pad?s nepasimesti ruoiantis ivykti, b?nant kitoje alyje ar sugr?us.

Teorinius skyri? apraymus iliustruos keturi jauni mon?s Lina, Kotryna, Ernestas ir Motiejus, kurie pasidalins savo praktine patirtimi, kartu patars, kaip ivengti netik?tum? kitoje alyje. Be to, rasi ir ?vairi? test?, skirt? jau apsisprendusiems ar dar tik svarstantiems apie kelion? ? usien?. Kai kurios leidinyje pristatomos temos aktualesn?s mon?ms, kurie vyksta ? usien? ilgesniam pusme?io ar met? laikotarpiui, ta?iau vienoje ar kitoje situacijoje pravers daugelis iame leidinyje pateikiam? tem?. Tikim?s, kad i informacija kartu su patirties usienyje ?gijusi? moni? pasakojimais pad?s tau ?sivertinti, ar esi pasireng?s ivykti ? tobulinimosi kelion?.


Pdf dokumentas Parsisi?sti


Metodin? mediaga Karjeros planavimasMetodin? mediaga Karjeros planavimas


Metai: 2008

Kauno darbo biros Jaunimo darbo centras

i knyga bus naudinga pirm? kart? iekantiems darbo ir tiems, kurie iuo metu turi darb?, ta?iau ieko ar ketina iekotis darbo ateityje. Atsivelgiant ? tai, kad visi, kurie iekosi darbo, turi skirting? patirt? ioje srityje, mokomojoje knygoje Karjeros planavimas pasirinkite tas temas, kurios Jums yra reikalingos. J?s galite pasinaudoti pateiktais CV ar motyvacijos laiko pavyzdiais, darbo paiekos b?dais bei darbo paiekos internete nuorodomis, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu klausimais, m?s? rekomenduojamu darbo paiekos dienora?iu, atlikti verslumo nustatymo test?, susipainti su savo verslo k?rimu ar kita Jums aktualia informacija.


Pdf dokumentas Parsisi?sti


Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?Karjeros vadovas arba kaip atrasti savo keli?


Metai: 2008

Neringa Miniotien?

Labai svarbu tik?ti, jei atkakliai ir atsakingai veiksite, svajon?s isipildys. Ta?iau, nor?dami ?sitikintisvajon?s realumu, turime j? patikrinti. Mes visi svajojame skirtingai, nes kiekvienas i m?s? esame vienintelisir nepakartojamas! Kad svajon? nelikt? tik stebukl? pasaka, reik?t? kuo daugiau suinoti apie save,apie b?sim? profesij? ir apie profesij? pasaul? apskritai. Tuomet gal?sime priimti galutin? sprendim? d?lprofesijos pasirinkimo ir susidaryti plan?, kaip sieksime savo svajon?s.iame pratyb? skyriuje pateikta ?vairi? uduo?i? ir truputis informacijos pam?stymui.Suprantama,kad i informacija n?ra jums visikai nauja, tod?l teoriniams dalykams daug d?mesio neskiriame. Tr?kstamasinias greitai rasite ?vairiausiuose altiniuose knygose ar inynuose, spaudoje, renginiuose, internete.Naudodamiesi pratybomis, J?s gal?site savarankikai ?vertinti savo patirt?, j? ianalizuoti ?vairiaisaspektais ir susikurti real? savo paties portret?.


Pdf dokumentasParsisi?sti


J?s darbdavio akimis

J?s darbdavio akimis


A.Smailys, Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos psichologas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir Euroguidance Lietuva.


Jei j?s iekote darbo ir norite susirasti darbdav?, kuris tiks kaip tik jums, verta inoti, kaipgi tie darbdaviaim?sto, iekodami nauj? darbuotoj? ir rinkdamiesi juos. Tai inoti yra svarbu, nes neutenka surasti tinkam?jums darb? ir darbdav?, reikia su juo dar susitarti, kad jus priimt?. O mon?s susitaria tada, kai reikiamai vienaskit? supranta. Taigi kaip suprasti darbdavio elges?, m?stym?, nuotaikas ir sprendimus bei j? prieastis? itaiinant bus aikiau ir tai, kaip jums elgtis ir bendrauti su darbdaviu, kad jis jus reikiamai suprast?.
Kaip, samdydamas naujus darbuotojus, savo veikl? organizuoja darbdavys? Kokius klausimusir kod?l jis uduoda? Kod?l uduoda ir toki? klausim?, kurie kartais iekan?iajam darbo gali pasirodyti kvaili arnet nepador?s, lie?iantys lyg ir tik asmenin? mogaus gyvenimo srit?? Kod?l darbdavys delsia pasakyti savosprendim?? K? jis daro, kandidatui i?jus i kabineto? Kaip darbdavys vertina jau priimtus darbuotojus ir kaiptikrina savo sprendimus? inodami atsakymus ? iuos klausimus kandidatas savo ruotu gali labiau pad?ti sauir darbdaviui s?kmingai susitarti d?l b?simo darbo.

Pdf dokumentasParsisi?sti


Noriu darbo!

Metai: 2005

A.Smailys, Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos psichologas

Knygel? atsakys ? klausymus k? reikia inoti iekant darbo.


Karjeros planavimo vadovas studentui

Karjeros planavimo vadovas studentui


Metai: 2008

A.Valickas, V.Rosinait?, N.Antanaityt?, .Grakauskas

Tre?ioje knygoje Karjeros planavimo vadove studentui rasite informacij? apie tai, kuo pasiymiefektyvus karjeros sprendim? pri?mimas, kaip kurti gerus karjeros planus,tinkamai derinti ?vairius darbo, laisvalaikio, eimos vaidmenis.

Linkime geros karjeros ir tikim?s, kad ios knygos prisid?s

prie j?s? s?km?s.


Pdf dokumentas Parsisi?stiMokymosi ir, karjeros galimybi?, painimo vadovas, studentui ,

Mokymosi ir karjeros galimybi? painimo vadovas studentui


Metai: 2007

A.Akudovi?i?t?, J.Bu?ait?, .Grakauskas, G.ib?nien?

Norintys pla?iau suinoti, kaip reikia tyrin?ti mokymosi ir karjeros galimybes,apie tai gal?s paskaityti knygoje Mokymosi ir karjeros galimybi?painimo vadovas studentui.


Pdf dokumentas Parsisi?sti


Sav?s painimo vadovas studentui

Sav?s painimo vadovas studentui (2007 metai)


Metai: 2007

ygimantas Grakauskas, Andrius Valickas, Vikinta Rosinait?, Neringa Antanaityt?, Dalia Kiesait?


M?s? karjerai b?dinga labai ?vairios darbo ir mokymosi veiklos.Jos kei?ia viena kit?. Anks?iau ias veiklas mums parinkdavo kiti.Vadinasi, atsakomyb? u mogaus karjer? ir karjeros pasirinkim? labiaupriklaus? nuo t?v?, eimos, bendruomen?s, organizacijos ar visuomen?s. iandien pats mogus sprendia, kokios nor?t? karjeros.Tod?l ger? karjer? dabar sunku ?sivaizduoti kitaip nei paties mogausplanuojam? ir valdom? proces?.

Trij? knyg? ciklas skirtas engiantiems pirmus ingsnius savo karjeros valdymo link.Kas yra karjera dabartiniame pasaulyje? Kas yra s?kmingos karjeros pagrindas?Kaip planuoti ir valdyti savo karjer?, kad ji b?t? neatskiriama ir darni viso gyvenimo dalis?i pirmoji knyga skirta engiantiems pirm? ingsn?savokarjeros valdymo link siekiantiems geriau ir giliau painti save.


Pdf dokumentas Parsisi?sti


A renkuosi profesij?

A renkuosi profesij?

Metai: 2007

Ieva Mizgerait? (Euroguidance Lietuva) Virginija Vyniauskien? (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba)


Karjera tai kelias, kuris prasideda jau besimokant mokykloje.Svarbiausia iame kelyje inoti savo krypt? ir nuolat iekotigalimyb?s usiimti ne bet kokia, bet m?gstama ir ?domiaveikla. Paprastai didiausi? s?km? patiria ir karjeros laiptaiskyla tie mon?s, kuri? profesija atitinka j? asmenyb? ir kuriem?gsta savo darb?. Tod?l labai svarbu savo laivu ir kelioneprad?ti r?pintis jau dabar.ioje knygel?je tau patars, kaip valdyti savokarjeros laiv?, kaip pasirinkti tinkam? krypt?, kaip nustatytisavo laivo kurs?.

Pdf dokumentasParsisi?sti