Mukis atsinaujino!
 

Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikin?je mokykloje

 

 

Profesinio orientavimo paslaugos, kaip s?kmingo, nuolatinio karjeros projektavimo prielaida, pripaž?stamos vienu aktualiausi? mokymosi vis? gyvenim? strategijos elementu. „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. ?sakymu Nr. V- 1090/A1-314 tikslas - pad?ti asmenims s?moningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti s?lygas ?gyti karjeros kompetencij?, aktyviai kurti savo karjer? (t. y. vis? gyvenim? trunkan?i? asmeniui ir visuomenei reikšming? asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patir?i? sek?)


Ši programa pad?s karjeros mokytojams, koordinatoriams, klasi? vadovams susipažinti su šiandienos profesinio orientavimo paslaug? ?gyvendinimo Lietuvoje galimyb?mis, išryškinti svarbiausias kokybiško PO ?gyvendinimo mokyklose  problemas, atskleis formas ir b?dus, padedan?ius s?kmingiau ?gyvendinti mokykloje „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“ ir „Ugdymo karjerai bendrosios programos“ keliamus tikslus.


Programa karjeros mokytojus, koordinatorius, klasi? vadovus skatins ieškoti ?vairesni? ištekli? mokini? poreiki? tenkinimui mokyklose, supažindins su pasirenkam?j? ir integruot? Ugdymo karjerai program? rengimo mokykloje galimyb?mis, mokys, kaip parinkti tinkamas su mokiniais (j? t?vais (glob?jais, r?pintojais)) darbo formas ir  metodus, mokys, kaip parinkti tinkamus mokini? konsultavimo metodus. Seminare ?gytos žinios ir koleg? patirtis palengvins karjeros mokytoj? pasirengim? individualioms ir grupin?ms mokini? konsultacijoms, o seminare sukaupta informacija ir praktin?s patirties pavyzdžiai gilins ir pl?tos karjeros mokytoj?, koordinatori?, klasi? vadov? profesin? kompetencij?.


Programoje išryškinami svarbiausi bendradarbiavimo tarp atskir? institucij?, ugdymo(si) ?staig? aspektai: socialin?s partneryst?s ?vairov?, svarbiausi bendradarbiavimo su vidaus ir išor?s partneriais bei ugdymo(si) institucij? aspektai, b?dai ir metodai


Programos tikslas- Sudaryti galimybes karjeros mokytojams, koordinatoriams, klasi? vadovams pagilinti žinias apie n?dienos profesinio orientavimo galimybes Lietuvoje bei išmokyti Programos dalyvius pritaikyti naujai ?gytas teorines žinias ir praktinius geb?jimus profesinio orientavimo paslaug? mokyklose kokybei gerinti.


Programa tikslin? grup?-  karjeros mokytojai, koordinatoriais, klasi? vadovai.


Programos trukm?- 8 val.