Mukis atsinaujino!
 

Ugdomasis konsultavimas, kaip priemon? darbui su t?vais, ugdant mokinius karjerai

 

ia programa siekiama skatinti inovatyvias bendravimo ir bendradarbiavimo formas tarp karjeros koordinatori? ir mokini?, bei j? t?v?. Programos metu pristatomas naujas konsultavimo metodas ugdomasis konsultavimas. Seminaro metu dalyviai susipains su io metodo samprata, paskirtimi, pritaikymo galimyb?mis, panaumais su profesinio konsultavimo procesu, o kartu ir tobulinti ugdomojo konsultavimo ?g?dius, kuriuos praktikai gal?s panaudoti savo, kaip karjeros koordinatori?, veikloje, konsultuojant mokinius, j? t?vus.

Seminare ?gytos inios ir geb?jimai palengvins karjeros koordinatori? pasirengim? individualioms ir grupin?ms mokini? ir j? t?v? konsultacijoms, gilins karjeros koordinatori? profesin? kompetencij?. ?valdius inovatyvias konsultavimo technikas b?t? galima tik?tis efektyvesnio konsultavimo proceso, o kartu ir aktyvesnio, s?moningo, atsakingo konsultuojamojo vaidmens.


Programos tikslas Mokym? dalyviams sudaryti galimybes ?gyti ini? apie ugdom?j? konsultavim?, pad?ti tobulinti konsultavimo ?g?dius, kuriuos dalyviai gal?s pritaikyti darbui su t?vais, ugdant mokinius karjerai.


Programa skirta mokykl? karjeros koordinatoriams, klasi? vadovams, pagalbos mokiniui specialistams.


Programos trukm? 8 ak. val.