Mukis atsinaujino!
 

Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje

 

 

Programos Šiuolaikin?s karjeros valdymas prasideda mokykloje paskirtis – pl?toti bendrojo ugdymo mokykl? pedagog?, švietimo pagalbos specialist? kompetencijas, reikalingas teikti ugdymo karjerai paslaugas mokyklose.

 

Šiandien laikomasi nuomon?s, jog asmens ?sitvirtinimas darbo rinkoje, jo karjeros s?km? didele dalimi priklauso nuo paties asmens geb?jimo valdyti savo karjer?, turim? tam reikaling? kompetencij?. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos apraše (ŠMM, SADM, Žin., 2012, Nr. 82-4284) akcentuojama pagalba asmenims ?gyjant karjeros kompetencijas, reikalingas s?moningai pasirenkant švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kuriant savo karjer?. Pagrindin?s švietimo ?staigos, teikian?ios profesinio orientavimo paslaugas yra bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo ?staigos, kurios organizuoja ir užtikrina mokini? ugdym? karjerai, profesin? informavim? ir profesin? konsultavim?. Kokybiškas karjeros konsultavimas ir informavimas skatina mokini? pasitik?jim? savimi, s?kming? karjeros planavimo eig?. Ugdymo karjerai programa (ŠMM, 2014 m. sausio 15 d. ?sakymu Nr. V-72) apibr?žia karjeros kompetencijas kaip bendrosios asmenin?s kompetencijos dal?, glaudžiai susijusi? su kitomis bendrosiomis ir dalykin?mis kompetencijomis, ir kurios ?gyvendinimas grindžiamas mokyklos bendruomen?s sutelktiniu darbu: bendradarbiavimu tarp asmen?, teikian?i? ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (karjeros specialist?), kit? švietimo pagalbos specialist?, vis? mokytoj?, bendromis mokyklos ir šeimos, mokyklos ir ?vairi? karjeros paslaugas teikian?i? institucij? pastangomis. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos apraše (ŠMM, 2012 m. liepos 4 d. Nr. V-1090/A1-314) mokykloms nustatytas ?pareigojimas sudaryti s?lygas visiems mokiniams ?gyti karjeros kompetencij?. Remiantis valstybinio audito apie mokini? profesinio orientavimo organizavim? ir vykdym? ataskaita (2014 m. lapkri?io 27d. Nr.VA-P-50-1-16), mokyklose išlieka profesinio orientavimo t?stinumo užtikrinimo skirtumai: vienose mokyklose steigiami atskiri karjeros specialist? etatai, kitose ši funkcija darbuotojams lieka kaip papildoma. Tod?l svarbu, kad daugiau mokyklos pedagog? ?sitraukt? ? ugdymo karjerai veiklas, tur?t? žini? apie karjeros valdym?, ?g?dži? ugdyti karjeros kompetencijas bei pozityvias nuostatas karjeros ugdymo veikloms, pagalbai mokiniams kuriant ir ?gyvendinant asmenines vizijas.

 

Mokym? metu pedagogai ?gys žini? apie šiuolaikin? karjeros ir jos valdymo samprat?, pagrindines karjeros teorijas, j? praktin? pritaikym? mokini? karjeros kompetencijoms ugdyti. Taip pat ?gys žini? ir ?g?dži?, pad?sian?i? vesti mokiniams ugdymo karjerai užsi?mimus,  konsultuoti juos nesud?tingais asmenin?s karjeros valdymo klausimais. Mokytojo ?žvalgos apie mokinio geb?jimus ir interesus gali b?ti nemenka pagalba mokiniui ir jo  t?vams (glob?jams) priimant karjeros sprendimus. Ta?iau konsultuojant mokinius nepakanka vien ger? nor? ir entuziazmo. B?tina ?gyti praktini? žini?, paremt? teorija, kritine analize bei refleksija. Programos dalyviai susipažins su  individualaus ir grupinio konsultavimo ypatumais, technikomis, mokysis modeliuoti ir planuoti individualias ir grupines konsultacijas, s?kmingai valdyti pokalbio eig? konsultavimo metu, užmegzti ir išlaikyti draugišk? bendravimo ryš? su jaunu žmogumi. Susipažins su konsultavimo etika, išbandys ?vairius konsultavimo metodus ir priemones, išmoks juos naudoti išsiaiškinant konsultuojamojo poreikius, juos aktualizuojant, ugdant jo pasitik?jim? savimi, motyvacij?, savarankiškum? ir atsakomyb? planuojant savo karjer?. Praktini? užduo?i? metu dalyviai gal?s tobulinti konsultavimo ?g?džius ir technikas, konstruktyviai teikti gr?žtam?j? ryš?.

 

Programa skirta bendrojo ugdymo mokykl? pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, teikiantiems karjeros ugdymo paslaugas pagrindinio ugdymo programos pirmosios ir antrosios bei vidurinio ugdymo programos mokiniams.

 

Darbo formos: paskaita, diskusija, „mokymasis dalyvaujant“, atvej? analiz?, praktinis darbas, refleksija.

 

Programos apimtis: 8 akad. valandos (3 akad. val. teorijos, 5 akad. val. praktin?s veiklos).