Mukis atsinaujino!
 

S?moningas gyvenimo kelio ir karjeros planavimas naudojant Mokini? ugdymo karjerai pasiekim? aplank?

 

Vienas i valstybin?s vietimo strategijos 2013 2022 met? (in., 2013, Nr. 140-7095) udavini? sudaryti s?lygas asmenims savarankikai valdyti karjer?, teikiant individualizuot? ?vairi? form? pagalb? realioje ir virtualioje aplinkoje, ple?iant tam reikalingus geb?jimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi s?moningum? ir ugdymosi t?stinum?.

Mokytoj? kompetencijos apraas (in, 2007,. Nr.12-511) skatina mokytojus tobulinti savo IKT kompetencijas ugdytis informacin? kult?r?, kompiuterin? ratingum? ir geb?jim? integruoti IKT ? mokymo ir mokymosi proces?.

Siekiant teikti individualizuot? ?vairi? form? pagalb? mokiniams ugdantis karjeros kompetencijas realioje ir virtualioje aplinkoje, ypatingas d?mesys turi b?ti skiriamas vietimo pagalbos specialist? kvalifikacijos tobulinimui IKT srityje, bei geb?jimui virtuali? aplink? panaudoti mokini? karjeros ?g?di? ugdymui.

Programos S?moningas gyvenimo kelio ir karjeros planavimas naudojant Mokini? ugdymo karjerai pasiekim? aplank? tikslas tobulinti vietimo pagalbos specialist? ugdymo karjerai kompetencij? dirbant su mokini? ugdymo karjerai pasiekim? aplanku virtualioje aplinkoje. Mokini? ugdymo karjerai pasiekim? aplankas (toliau - Aplankas) priemon?, padedanti mokiniams fiksuoti, sisteminti ir ?sivertinti karjeros projektavimo geb?jimus.

Programa skirta vietimo pagalbos specialistams. Programos dalyviai, baig? i? mokymo program?, inos pagrindinius ugdymo karjerai principus, supras mokini? ugdymo karjerai pasiekimo aplanko paskirt? bei mok?s j? panaudoti ir taip praturtinti ugdymo karjerai proces?. Geb?s dirbti su Aplanku naudojant planetinius kompiuterius. ?gytas inias vietimo pagalbos specialistai gal?s pritaikyti ruodamiesi ir vesdami ugdymo karjerai usi?mimus, vertindami mokini? pasiekimus bei aktyviai bendraudami su mokiniais ir j? t?vais virtualioje aplinkoje.

Programos trukm? - 8 akademin?s valandos.