Mukis atsinaujino!
 

Reggio Emilia ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimyb?s vaik? darželiuose

 

Programos “REGGIO EMILIA ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimyb?s vaik? darželiuose” paskirtis – pl?toti ikimokyklinio ugdymo ?staig? pedagog? kompetencijas, reikalingas teikti ikimokyklinio ugdymo ir ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas darželiuose.

 

Seminare pristatomos praktin?s ir teorin?s ?žvalgos apie vien? inovatyviausi? ankstyvojo vaik? ugdymo - Reggio Emilia filosofij?. D?mesys kreipiamas ? šios ugdymo filosofijos taikym?, aplinkos ir priemoni? ?vairov? bei j? svarb? padedant vaikams atskleisti save per „100 kalb?“.

Taikant Reggio Emilia principines vaik? ugdymo(si) nuostatas, vaikai ugdosi šias kompetencijas, kurios neabejotinai svarbios kalbant ir apie ankstyvojo ugdymosi karjerai galimybes:

Menin? kompetencija – vaizduot?s turtingumas, išlaisvintas k?rybiškumas, ?vairi? medžiag?, gamtini? priemoni? ir spalv? derinimas.

Socialin? kompetencija – savo veiksm? derinimas ir turtinimas veikiant greta vienas kito, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Pažinimo kompetencija – raidži? ir ženkl? pažinimas, simboli? k?rimas, form?, spalv?, objekt? ir reiškini? suvokimas.

Kalbos kompetencija – vaikai pasakojimas, istorij?, eil?raš?i? k?rimas, rašto element? mokymasis.

Sveikatos saugojimo – smulkiosios motorikos lavinimas, žinios apie saug? elges? gamtoje, gatv?je su elektra ir kt. 

Seminaro metu aptariamos ankstyvojo ugdymosi karjerai galimyb?s min?t? kompetencij? kontekste. Dalyviams pristatomi ne tik teoriniai Reggio Emilia ugdymo pamatai, bet ir praktin?s ?gyvendinimo galimyb?s ir principai, juos glaudžiai siejant su ugdymosi karjerai elementais.

 

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo ?staig? pedagogams

Darbo formos: paskaita, diskusija, „mokymasis dalyvaujant“, atvej? analiz?, praktinis darbas, refleksija.

Programos apimtis: 8 akad. valandos (2 akad. val. teorijos, 6 akad. val. praktin?s veiklos).