Mukis atsinaujino!
 

Klas?s vadovas – asmenyb?s ir bendruomen?s ugdytojas

 

Šioje programoje dalyviai aptars klas?s vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su aukl?tiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos b?dai ir pan.), darbo su t?vais formas (susirinkimai, popiet?s, diskusijos ir pan.), klas?s integravimo ? mokyklos bendruomen?, besikei?ian?i? visuomen? b?dus. Mokysis kurti mokymui(si) palanki? aplink?, kuri didins ugdymo proceso patrauklum?, mokini? mokymosi motyvacij?, pad?s jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, l?kes?ius ir pan.


Programa didel? d?mes? skiria:

  • klasi? vadov? poreikio keistis ger?ja darbo patirtimi tenkinimui;
  • skatinimui k?rybiškai pažvelgti ? klas?s bendruomen?s ugdyme iškylan?ias problemas;
  • nauj? kompetencij? ir geb?jim? ?gijimui;
  • efektyvi? bendradarbiavimo form? ir b?d? tarp mokini?, mokytoj?, t?v? (glob?j?, r?pintoj?) aptarimui;
  • mokini? sav?s pažinimo kompetencij? ugdymui.
           

Programos tikslas – sudaryti galimybes klasi? vadovams tobulinti ir ?gyti nauj? žini? apie klas?s bendruomen?s ugdymo strategijas, užtikrinan?ias efektyv? mokytoj?, mokini?, t?v? (glob?j?, r?pintoj?) bendravim? ir bendradarbiavim?, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Programos uždaviniai:

  • Aptarti klas?s vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas.
  • Tobulinti klas?s vadovo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, kolegomis, mokinio šeima ?g?džius ir geb?jimus taikant aktyvaus mokymo metodus.
  • Supažindinti klasi? vadovus su ?vairiomis darbo su mokiniais, mokytojais, mokini? t?vais (glob?jais, r?pintojais) formomis ir metodais klasi? vadov? veikloje.

Programos trukm? – 8 ak. val.