Mukis atsinaujino!
 

Ankstyvasis ugdymas karjerai

 


Programos Ankstyvasis ugdymas karjerai paskirtis pl?toti ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokykl? pedagog?, vietimo pagalbos specialist? kompetencijas, reikalingas teikti ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas dareliuose ir pradin?se mokyklose.

Nors pagrindin?s vietimo ?staigos, teikian?ios profesinio orientavimo paslaugas yra bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo ?staigos, kurios organizuoja ir utikrina mokini? ugdym? karjerai, profesin? informavim? ir profesin? konsultavim?, ta?iau itin svarbus vaidmuo tenka ankstyvojo vaik? ugdymo ?staigoms (dareliams bei pradin?ms mokykloms). Usienio mokslin?je literat?roje pabr?iama, kad ankstyvajam vaik? karjeros ugdymui svarbu skirti itin didel? d?mes?, nes tai spar?iai augantis sektorius, o specialist? ioje srityje ities stokojama (Early Years Great Careers[1], 2015). Kokybikas karjeros konsultavimas ir informavimas jau nuo ma? dien? skatina vaik? pasitik?jim? savimi, s?kming? karjeros planavimo eig?. Ugdymo karjerai programa (MM, 2014 m. sausio 15 d. ?sakymu Nr. V-72) apibr?ia karjeros kompetencijas kaip bendrosios asmenin?s kompetencijos dal?, glaudiai susijusi? su kitomis bendrosiomis ir dalykin?mis kompetencijomis, ir kurios ?gyvendinimas grindiamas mokyklos bendruomen?s sutelktiniu darbu: bendradarbiavimu tarp asmen?, teikian?i? ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (karjeros specialist?), kit? vietimo pagalbos specialist?, vis? mokytoj?, bendromis mokyklos ir eimos, mokyklos ir ?vairi? karjeros paslaugas teikian?i? institucij? pastangomis.

Mokym? metu pedagogai ?gys ini? apie iuolaikin? karjeros ir jos valdymo samprat?, pagrindines ankstyvojo ugdymo karjerai teorijas, j? praktin? pritaikym? vaik? karjeros kompetencijoms ugdyti. Taip pat ?gys ini? ir ?g?di?, pad?sian?i? vesti vaikams ugdymo karjerai usi?mimus. Programos dalyviai susipains su ikimokykliniam ugdymui ir pradin?se mokyklose b?dingais grupinio darbo bei aidybiniais elementais. Praktini? uduo?i? metu dalyviai gal?s tobulinti konsultavimo ?g?dius ir technikas, konstruktyviai teikti gr?tam?j? ry?.

Programa skirta ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo mokykl? pedagogams, teikiantiems ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas vaikams.

Darbo formos: paskaita, diskusija, mokymasis dalyvaujant, atvej? analiz?, praktinis darbas, refleksija.

Programos apimtis: 8 akad. valandos (4 akad. val. teorijos, 4 akad. val. praktin?s veiklos).