Mukis atsinaujino!
 

Uždaviniai

 

Ugdymo karjerai skyriaus uždaviniai:

 • Teikti informacij? ir metodin? pagalb? mokykloms ir švietimo pagalbos ?staigoms d?l profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaug? teikimo

 • Užtikrinti šiuolaikišk? mokiniams skirt? profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) metodini? ir informacini? leidini?/priemoni? prieinamum?

 • Organizuoti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialist? kvalifikacijos tobulinim? 

 • Organizuoti ir vykdyti bendrojo ugdymo mokykl? ir profesinio mokymo ?staig? mokini? profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) steb?sen?

 • Skatinti ir koordinuoti profesinio veiklinimo iniciatyvas

 • Organizuoti Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) turinio pl?tr?

 • Užtikrinti centrinio profesinio informavimo taško veikl?, teikti profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paslaugas mokiniams

 • Teikti informacij? mokini? t?vams, mokykl? profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) specialistams, savivaldybi? profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) koordinatoriams 

 • Bendradarbiauti su profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) ?staigomis užsienio šalyse, palaikyti ryšius su aukšt?j? mokykl? karjeros centrais, darbdavi? organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais


Ugdymo karjerai skyrius užtikrina:
 • skyriaus darbuotoj? pagalb? ieškant karjeros informacijos

 • informacijos teikim? ?vairiomis formomis (knygos, žurnalai, katalogai, lankstinukai, filmai, nuotraukos, tinklapiai ir kt.)

 • individualaus interviu nešališkum? ir konfidencialum? (skyriaus darbuotojai vengia patarim? bei vien? ar kit? studij? program? ar mokymo ?staig? reklamos)

 • lankytoj? išankstin? informavim? apie pasikeitus? individualaus interviu (pokalbio) laik?

 • atsakym? ? skyriaus el. paštu teikiamus klausimus 5 dien? b?gyje

 • nuolatin? karjeros informacijos atnaujinim?

 • nuolatin? informacijos atnaujinim? skyriaus interneto svetain?je