Mukis atsinaujino!
 

Istorija

 


1997-?j? met? liepos 28 dien? tuometiniuose Respublikiniuose moksleivi? technin?s k?rybos r?muose (RMTKR) prad?jo veikti Profesinio orientavimo skyrius (POS), kuris teik? profesinio orientavimo paslaugas mokiniams ir jaunimui.

?kurtame skyriuje dirbo psicholog?s. Pirmieji darbai mokini? ir j? t?v? konsultavimas, mokytoj? kvalifikacijos tobulinimo seminar? organizavimas.

2003-i?j? met? lapkri?io 19 dien? Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministrams patvirtinus Profesinio orientavimo strategij? ir jos ?gyvendinimo prioritet? pl?toti profesinio orientavimo infrastrukt?r? buvo siekiama apr?pinti profesinio informavimo takus veiklai reikalingomis priemon?mis ir mokyti personal?. Priemone iam tikslui pasiekti Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija Respublikiniuose moksleivi? technin?s k?rybos r?muose numat? ?steigti padalin?, atsaking? u profesinio informavimo funkcij? ?gyvendinim? ir koordinavim? Lietuvoje.

2003-i?j? met? rugs?jo 17 dien? Profesinio orientavimo skyrius reorganizuotas ir pavadintas Karjeros planavimo centru.

Padid?jo centro specialist? ratas, pagrindiniai darbai mokini? profesinis informavimas, specialist? kvalifikacijos tobulinimo program? rengimas ir ?gyvendinimas, metodini? rekomendacij? ir priemoni? rengimas, profesinio informavimo tak? akreditavimo ir apr?pinimo informacine ir metodine mediaga organizavimas, konsultavimas j? veiklos klausimais, ES remiam? projekt? vykdymas.

PHARE programos projekto Profesinis rengimas socialinei ir ekonominei sanglaudai. Pagalba diegiant ir vystant nacionalin?s karjeros konsultavimo sistemos strategij? ?gyvendinimo metu KPC gavo technin? ?rang?, biuro technik?, buvo ?rengta pirmoji mokymo klas?.

2007 met? vasar? Respublikini? moksleivi? technin?s k?rybos r?m? pavadinimas buvo pakeistas ? pavadinim? Lietuvos mokini? informavimo ir technin?s k?rybos centras (LMITKC). Pasikeit? ne tik ?staigos pavadinimas, bet ir nuostatai, institucijos tipas (pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras).

Karjeros planavimo centras (KPC) tapo Karjeros planavimo skyriumi (KPS) su trimis mokymo klas?mis. Projekto Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) suk?rimas ir pl?tojimas (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-07-04/0003) ?gyvendinimo metu buvo atnaujinta mokymo klasi? kompiuterin? ?ranga.

Padid?jo galimyb?s teikti paslaugas didesniam skai?iui mokini? ir specialist?, utikrinti centrinio profesinio informavimo tako veikl?, kartu su savivaldybi? koordinatoriais kuruoti profesinio informavimo tak? veikl?, organizuoti apr?pinim? profesiniam informavimui skirtais leidiniais ir metodin?mis priemon?mis bei rekomendacijomis, ?gyvendinti Profesinio orientavimo strategij?, Mokymosi vis? gyvenim? utikrinimo strategij?, Nacionalin? profesinio orientavimo vietimo sistemoje program?.

Nuo 2012 m. rugs?jo 1 d. Lietuvos mokini? informavimo ir technin?s k?rybos, Lietuvos jaun?j? gamtinink?, Lietuvos mokini? ir student? sporto, Lietuvos jaunimo turizmo centrai, remiantis LR vietimo ir mokslo ministro 2012 m. birelio 26 d. ?sakymu V-1043, buvo reorganizuoti ir sujungti ? vien? Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centr?, tuo pa?iu keit?si ir Karjeros planavimo skyriaus pavadinimas - dabar jis vadinasi Ugdymo karjerai skyriumi.